106630. lajstromszámú szabadalom • Kisütőcső és eljárás e csövek izzó elektrodáinak elektronemittáló bevonatai létesítésére

— 3 — nálható több század, de sőt 1/10 mm vas­tag réteget létesíthetünk. Ha az így elő­készített elektródát a csőbe szereljük s a csövet kb. 400°-on sütve teljesen evakuál-5 juk, megkezdhetjük a bevonás aktiválá­sát, még pedig óvatos hevítéssel; 600—• 800°-nál gázfejlődés lép fel, mert ennél a hőfoknál szabadul fel a báriumszuper­oxid oxigéntartalmának fele. A hőmér-10 sók további fokozásakor — mely kb. 1000°-ig mehet — a még megmaradt oxi­gén egy része is kiszabadul s végül az eredetileg fehér bevonat sötétebb lesz és látszólag megolvadni kezd. Célszerű ©z-15 után még néhány másodpercig az elektró­dákat még erősebben, esetleg majdnem a nikkel olvadáspontjáig felhevíteni. Az aktiválás befejeztével — miközben állan­dóan lehetőleg jó vákuumot tartunk fenn 20 s a felszabaduló gázokat eltávolítjuk — az elektródákon sötétbarna bevonat ma­rad vissza, mely már nem fog gázt leadni. Ez a bevonat az, amit létsíteni kívántunk és amely az íyfényben is állandó. 25 Ha már most a csövet a töltőgázzal, pl. kb. 1—10 mm Hg nyomású neonnal meg­töltöttük és a csőszerkezetnek megfelelő feszültségre kapcsoljuk, az izzó elektró­dák működésbe lépése után megindul az 30 ívkisűlés a vele járó erős íenyszolgálta­tással. A bevonatnak a hordozókhoz való tapa­dása további tökéletesítésére ajánlatos le­het némely esetben az elektronemittáló 35 alapvegyületbe egy nehezen olvadó fémet vagy ennek bomló vegyületét bevinni, így pl. a fentemlített 3 s. r. báriumszu­peroxidhoz még 0.2 s. r. nikkeloxidot is adagolunk. Az alapanyaghoz továbbá más 40 anyagokat is keverhetünk, anélkül, hogy az emisszíóhatást károsan befolyásolnék, sőt némely adalék az emisszióképességet fokozza. Az alapanyaghoz (az ismertetett példá-45 nál a báriumszuperoxidhoz) finom elosz­tású tóriumoxidot is keverhetünk. Ha pl. az említett 3 s. r. báriumszuper­oxidhoz 1 s. r. tóriumoxidot is keverünk s egyébként az ismertetett módon járunk 50 el, a valószínűleg képződő báriumfém vagy báriumszuboxid a tóriumoxidot is legalább részben tóriumfémmé redukálja, mely tudvalevőleg kedvező elektronemisz­sziójú s e mellett a bevonat meglehetősen 55 erős felhevítését engedi meg. Az eredetileg fehér s azután — a bá­riumfém vagy báriumszuboxid vagy mindkettő keletkezését jelző — barna színű bevonat a tóriumoxidot tórium­fémmé redukálja s további hevítéskor a 60 báriumoxid bomlásából eredő báriurnféni a tóriumfémmel ötvöződik és jó elektro nemissziójú és jól tapadó majdnem fekete réteggé alakul. Az alapanyaghoz más emittáló oxidokat 65 is keverhetünk, de gonduAkodnur.k kell arról, hogy olyan oxidokat v.igy vegyü­leteket használjunk, melyek a bevonat készítésekor alkalmazott izzítás után többé már nem bomlanak, ilyen pl. a cir- 70 konoxid, mely oxid alakjában marad a bevonatban. Az adalék mennyisége ugyanakkora le­het, mint amilyent előbb a tóriummal kapcsolatban adtunk meg. 75 Úgy látszik, hogy az ívkisűlést igenkis­mennyiségű oeroxid jelenléte előnyösen befolyásolja. Igen jó eredményeket érünk el, ha pl. 3. s. r. szuperoxidhoz, né­hány tized s. r. eeroxidot keverünk. Két- 80 sögitelen, hogy a Wehnelt ismertette aktív oxidok közül igen sokat lehet alkalmazni s természetesen a kalcium és a stroncium és vegyületeik is tekintetbe jönnek. Az említett aktív oxidokat Wehnelt 85 „Über den Austritt negativer Ionén stb." (Ann. de^ Phvsik, IV., 1904, Nr. 8, 429. lap) című cikkében ismerteti. Az ismertetett emittáló anyagok a drótnélküli távíró és telefon csöveiben is 90 használhatók. Szabadalmi igények: 1. Gáztöltésű kisütő vagy világítócső leg­alább egy izzó elektródával, melynek alcsony hőfokon elektronemitítáló be- 95 vonata van, melyet az jellemez, hogy a bevonat emisszióképes részének tete­mes részét a fehértől eltérő, célszerűen barnás színezetű anyag alkotja, mely a földalkálifémek (célszerűen bárium) ÍOO oxigénvegyüleiteit vagy ezen fémeknek és oxigénvegyületeiknek keverékét tar­talmazza és a csőben végbemenő huza­mos üzemszerű kisülés (ill. ívfénykisű­lés) közben sem fejleszt gázokat, külö- 105 nősen oxigént úgy, hogy az elektróda­bevonat emisszióképessége állandó ma­rad. 2. Az 1. alatti kisütőcső első változata, melyet az jellemez, hogy az elektróda- 110 bevonat barna báriumszuboxidot tar­talmaz. 3. Az 1. vagy 2. alatti kisütőcső változata, melyet az jellemez, hogy az izzó elek­tróda bevonata olyan jó emisszióképes- 116 ségű anyagokat (pl. tóriumot) vagy ezek ötvözeteit is tartalmazza, melyek-

Next

/
Thumbnails
Contents