106630. lajstromszámú szabadalom • Kisütőcső és eljárás e csövek izzó elektrodáinak elektronemittáló bevonatai létesítésére

Me&jeleiit 1933. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^S^Hft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106630. SZÁM. — VTI/d. OSZTÁLY. Kisütőcső és eljárás e csövek izzó elektródáinak elektronemittáló bevonatai létesítésére. Lederer Anton vegyész Wien. A bejelentés napja 1931. évi október hó 31-ike. Némely fénytünemény előidézésére, me­lyek vagy a ködfény, vagy az ívkisülés fajába sorozhatok, szükséges, hogy egy gáztöltésű kisütő cső, illetve lámpa egy 5 vagy több elektródáját elektronemittáló anyagokkal vonjuk be, hogy alacsony hő­mérséken idézhessük elő a kivánt fény­tüneményeket, melyeknél — a dróttalan távíró- és telefonüzemekben használt ro-10 kor; nemű csövekkel ellentétben — a csőben lévő gázok vagy gőzök ionizálása lép fel (természetesen az elektródára felvitt anyagokat hatékonyságuk előidézésére al­kalmas szerkezetekkel fel kell melegíteni). 15 A magasvakuum-csőipar ismert analóg el­járásaival és elektródáival szemben tehát bizonyos különbségek vannak, mert a gáz­töltésű kisütő csöveknél még különleges elővigyázati rendszabályokat kell betar-20 tani a gyors, biztos és egyenletes működés elérésére. Többek között fontos, hogy az emisszióképes anyagok a csőben vagy lám­pában olyan állapotban legyenek, hogy gázok vagy gőzök fejlesztése lehetőleg ne 25 mehessen végbe. Ez azért szükséges, mert az ilyen kisütő vagy világító csöveknél, vagy lámpáknál a gáz- vagy gőztöltés min­den fertőzését biztosan el kell kerülni. A találmány azon a felismerésen alap-30 szik, hogy ámbár Wehnelt óta magában véve ismeretes elektronemittáló forró elek­tródákon alkáli fém- és egyéb oxidbevona­tok alkalmazása, sőt már azt is ajánlották, hogy ilyen bevonatként magát a bárium-35 szuperoxidot alkalmazzák, mely oxigén­tartalma felének lehasítása után bárium­oxiddá alakul, még sem elégséges az ilyen vagy hasonló szuperoxidok minden to­vábbi nélkül való alkalmazása, hanem eze­ket stabil állapotba kell vinni, ha az ilyen 40 izzó elektródákat (elsősorban katódákat) kisütő- vagy melegítőcsövekben akarjuk használni. Ha ezen oxidokat vagy elsősor­ban a báriumszuperoxidot ós a bárium­oxidot egészen stabil állapotba hoztuk, tö nem kell tartani a gáztöltés fertőzésétől, ami az ilyen csöveknél elsőrendű fontos­ságú. A találmány szerinti stabil állapot eltér attól, amelyet elektróncsövekben szoktak alkalmazni. Vannak ugyan más 50 oxidok, melyek ugyancsak tűzállók és ne­hezen vagy nem fejlesztenek oxigént, ezeknek azonban nincs nagyfokú elektro nemisszióképességük, ellentétben azokkal az anyagokkal, melyek a báriumszuper- 55 oxidból a találmány szerint állíthatók elő. Ezeket az előnyös sajátságokat úgy ér­jük el, hogy a kiindulási anyagot elegendő és egész sajátos módon végzett hevítéssel és a gáztermékek egyidejű elvonásával 60 meghatározott stabil végtermékké alakít­juk, Ez a végtermék a hevítési, illetve ak­tiválási folyamat befejeztével valószínű­leg minden esetben tartalmaz báriumot és báriumszuboxidot s ezek mellett az eset- 65 leg még hozzáadott emittáló oxidokat vagy ezek bomlástermékeit (vagy a föld­alkálifémek egyenértékű elemeit, vagy vegyületeit). Már ajánlották földalkálifémeknek a 70 katódán kívüleső helyen való fejlesztését és a katódára való leválasztását olyan be­vonat létesítése céljából, mely emisszió­képes anyag gyanánt csak tiszta földal­kálifémet tartalmaz. Az ilyen bevonat 75 azonban gáztöltésű világító- vagy kisütő­csövekben nem használható, mert a fémes bevonatot a fényív könnyen elpárolog-

Next

/
Thumbnails
Contents