106624. lajstromszámú szabadalom • Eljárás magas forrpontú szénhidrogéneknek hidrogénezéssel való lebontására alacsonyabb forrpontú szénhidrogének előállítása céljából

. Megjelent 1933. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RIRÓSÁQ SZABADALMI LEÍRÁS 106624. SZÁM. — IVh/1. (Xl/b.) OSZTÁLY. Eljárás magas forrpontú szénhidrogéneknek hidrogénezéssel való lebontására alacsonyabb forrpontú szénhidrogének előállítása céljából. The Gas Light & Coke Company London, úgyis mint Gritfith Roland Hall kutató vegyész londoni lakos jog-utódja. A bejelentés napja 1932. évi január hó 11-ike. Nagybritániai elsőbbsége 1931. évi január hó 12-ike. A találmány magas forrpontú szén­hidrogéneknek és származékaiikniak hidro­génezéssel való lebontására vonatkozik, hidrogénnel vagy más redukáló gázzal, 5 mint pl. vízgázzal magas hőmérsékleten és nyomáson való kezelés útján. Az eljárás­sal oly szénhidrogéneket kapunk, amelyek­nek forrpontja alacsonyabb, mint az ere­deti szénhidrogéné vagy szénhidrogén -10 származéké. A magas forrpontú szénhidrogének kö­zül, amelyekre e találmány vonatkozik, példaképen a szónkátrányt, a természetes petroleuinot, az aszfaltot, a bitument, ne-15 héz olajokat és ez anyagokból származó olajpárlatokat említjük meg. A szénhidro­génszármazékok közül pl. a fenoltesteket említjük. Ismeretes az említett lebontó eljárások-20 ban a hidrog'énezésnek azáltal való elő­mozdítása, hogy a reakcióövben molibdón­kafcalizátort és előmozdítót (proruoter) al­kalmazunk. Ismeretes továbbá az is, hogy a reakciót 25 üjí^járásóknál azzal támogathatjuk, hogy a Htólibdénkatalizátorral és előmozdítóval együtt megfelelő arányokban kénhidro gént alkalmaznak. Magas forrpontú szénhidrogének hidro-30 génezéssel való lebontásánál az előmozdí­tónak molibdénkatalizátorral való együt­tes használatát vizsgálva, azt találtuk, hogy ha a katalizátor aktivitásának gör­béjét megszerkesztjük, mely görbének or-35 dinátája a katalizátor aktivitását jelenti bizonyos adott hőmérséklet, pl. 180 O alatt forró bidrogénezési termék százalékos termelési hányadában kifejezve, míg az abszcissza az előmozdítónak az eljárásban használt molibdónhez való atomos viszo- 40 nyát jelenti, akkor a görbének egy vagy több éles csúcspontja van. E csúcsok je­lenléte azt mutatja, hogy az előmozdítónak és a katalizátornak bizonyos, meghatáro­zott arányszámai a hidrogénezési termék 45 hozamában lényegesen jobb eredményeket adnak, mint a görbén máshol található viszonyszámok. Az előmozdító és a katali­zátor csúcsviszonyának oly bontó hidrogé­nező eljárásokban való kiválasztását és 50 hasznosítását, melyekben molibdénkatali­zátort használunk, melynek hatását elő­mozdító támogatja, általánosságban 105661. számú szabadalmunk ismerteti. Azt találtuk már most, hogy a katalizá- 55 tor aktivitási görbéjének az előmozdító változó arányszámainál akkor is vannak csúcspontjai, amikor a reakciót a molib­dénkatalizátor, annak előmozdítója és kellő viszonylagos mennyiségű kénhidrogén, 60 kén vagy más, a reakció feltételei mellett kénhidrogént szolgáltató anyag együttes hatásával támogatjuk, továbbá, hogy a görbe csúcsai ugyanazokban a helyzetek­ben lépnek fel. 65 A találmány eszerint eljárás magas forr­pontú szénhidrogéneknek vagy származé­kaiknak lebontó hidrogénezésére molibdén­katalizátor, annak előmozdítója és kén­hidrogén, kén vagy a reakció feltételei 70 mellett kénhidrogént szolgáltató anyag jelenlétében, melyet az előmozdító és a

Next

/
Thumbnails
Contents