106613. lajstromszámú szabadalom • Ágy vagy szék, különösen túristák részére és "hétvégi" használatra

Megjelent 1933. évi julius hó 15-é«. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106613. SZÁM. XX/g. OSZTÁLY. Ágy vagy szék, különösen turisták részére és «hétvégi» használatra. Klein Andor magántisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1932. évi március hó 4-ike. A weekendezés és a turisztiíka népsze­rűvé válása aktuálissá tette a lehetőleg csekély súlyú, kényelmesen hordható, könnyen felállítható és kis terjedelművé 5 összerakható turista-ágy kérdését. A találmány a jelzett követelményeknek mindenben megfelelő ágy, melynek emel­lett még az az előnye is van, hogy szék­ként is használható. A találmány azonban 10 csakis székként való használatra is elő­állítható. A találmány szerinti ágyat, lényegében, két ú. n. (a) bak — melyek azonban nem azonosak az ismert X-bakokkal — és a (b) 15 fekvőfelület alkotja. Az (a) bakok két-két pár kinyitható és becsukható, illetve min­den irányban mozgatható vagy fel- és le­csavarható (c) lábból és a lábakat felső végükön összekötő (d) tartóból (a bak „há-20 tából") állanak. E (d) tartók tömörek vagy üregesek lehetnek, mely utóbbi esetben félkör, félellipszis vagy ezekhez hasonló keresztmetszetük van, amikor is a lábak, használaton kívül, a keresztmetszettől fel-25 tételezett (e) üregbe, vályúba (az idom mélyedésébe) hajthatók be. Ezáltal az ágy váza. hordhatóság és kis terjedelem tekin­tetében, igen előnyös elrendezést nyer és súlya is oly minimális, hogy a turista 80 kényelmét lényegesen nem befolyásolja. Különösen könnyű súlyú ágyat állítha­tunk elő, ha a (d) tartót nem zárt (B) lapból, hanem a kívánt keresztmetszetnek megfelelő (C) bordákból és az ezekre sze-35 relt hosszirányvi (D) lécezetből készítjük. A lábpárok, kinyitáskor, lefelé széles­bedő állásba hozhatók és ez állásban rög­zíthetők, míg becsukva az (a) bak (d) tar­tójával („hátával") párhuzamos helyzetbe 40 jutnak és a tartók tömör vagy üreges kiviteléhez képest, vagy a tartóhoz fek­szenek, vagy annak már említett (e) mé­lyedésébe, üregébe helyeződnek. Az egyik (a) baknak magasabb lábai vannak, mint •i másiknak, hogy ezáltal a (b) fekvőfelü- 45 Jetnek párnátpótlÓ esése keletkezhessék. A fekvőfelületül szolgáló vászon (v, egyéb) lap megfelelő helyein (q) zsinegek, szala­gok vagy kapcsok vannak, melyek arra váltóik, hogy a lábakon elrendezett (r) lyu- 50 kaikba fűzve és ott megkötve (i'll. bekap­csolva) a (b) fekvőfelület teknősödését megakadályozzák, valamint arra is, hogy a fekvőfelület fej felőli részének célszerű és tetszésünknek megfelelő esését szabá- 55 lyozzák. A magasabb (a) bak (d) tartóján két fel- és lecsavarható vagy becsukható és kinyitható tartókar van, melyek (v) nap- és szélellenző vászonlapot tartanak, amelyet a sarkain alkalmazott (w) zsine- t>0 geknek az (u) tartókarok végein fekvő (z) lyukakta való fűzésével és megkötésével erősítünk a karokhoz. Ez (u) tart ók amik, a (v) lappal együtt, az ágy becsukásakor, a (d) tartó (e) üregében helyezhetők el. 65 Aszerint, hogy a (d) tartók méretezése — ürege — milyen, a lábak becsukása után Vagy a fekvőlapot helyezzük a két tartó összeillesztésével képezett tokba, vagy a bakok kötegét göngyöljük a fekvő- 70 lapba. A keletkezett hengerszerű tok vagy csomag hordszí jakkal látható el és kézben Vagy vállon könnyen vihető. A (c) lábak nyithatóan és csukhatóan, ill. minden irányban mozgathatóan való 75 ágyazása, előnyösen, a következő módok szerint történik: I. A lábak páronként közös (x) csapra vannak felfüggesztve. Az evégből a lá­bakba fúrt (y) lyukak csonkakúpszerűek, 80

Next

/
Thumbnails
Contents