106602. lajstromszámú szabadalom • Takaréktűzhely

. Megjelent 1933. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 106602. SZÁM. IL/H. OSZTÁLY. Takaréktűzhely. Bécsy Ferenc vegyészmérnök Ercsi. A bejelentés napja 1932. évi március hó 16-ika. Az általánosan használt takaéktűzhe­lyek rossz hatásfokkal működnek és külö­nösen roisszahb minőségű szenek vagy bri­kettek használatánál, az erős koromképző-5 dés miatt, nemcsak gyakori tisztogatásra szorulnak, hanem a korom jó hőszigetelő tulajdonságánál fogva a hőkihasználás még csekélyebb. A találmány értelmében ezeket a hátrá-10 nyokat úgy küszöböljük ki, hogy a taka­réktűzhely tüzelőterét hőszigetelő anyag­ból, pl. samiottból készült töltőaknának képezzük ki. A töltőakna alkalmazásával a tüzelés pontosan szabályozható és> a tűz-15 térbe vezetett szekunder levegővel a ko­romképződós hatásosan megakadályoz­ható. A füstgázak melegének tökéletes ki­használása végett, a találmány értelmé­ben, a takaréktűzhelyből távozó füstgázo-20 kat még külön fűtőtesteken vezethetjük át. A fűtőtestet, a takaréktűzhely tői távo­labb, a konyhával szomszédos helyiségben is elhelyezhetjük. A fűtőtestben, a jobb hőátadás elérése végett, hőszigetelő terelő 25 szerveket is alkalmazhatunk, melyekkel elérjük azt, hogy a melegebb füstgázok a lehűlt füstgázokat nem melegítik fel, miáltal a füstgázok erősebb lehűlése, te­hát jobb hőátadás érhető el. 80 Hogy rödid ideig tartó tüzelés esetén, pl. nyáron, amikor a külön fűtés nem cé­lunk, fölös meleget ne termeljünk, a tűz­hely aíknáját úgy képeztük, kd, hogy lai rostély az akna felső részébe is helyea-35 hető. Ez esetben a fűtőtest kikapcsolásá­val az égéstermékek közvetlenül a klé­ménybe vezethetők. A rajz a találmány példakénti kivitelét metszetben mutatja. A (11) töltőaknát (12) samottfal övezi. A 40 felvett esetben a (13) rostély a (14) hamu­tér felett van, azonban az esetben, ha — mint pl. nyáron — nem kívánjuk az egész aknát megtölteni, a felső (15) rostélyveze­tékre is áthelyezhető. Az aknában a tii- 45 zelőanyag, önmagában ismert módon, fe­lülről lefelé ég és a füstgázok a (16) nyíl irányában távoznak. A samottfalnak a (17) sütő fölé terjedő (18) nyúlványa van, mely mellett a füstgázok elhaladva 50 a (19) nyilakkal jelzett utat követik. Evégből (20) terelőfalat alkalmaztunk. Téli üzem esetén, amikor az akna tüzelő­anyaggal van megtöltve, a forró állapot­ban távozó füstgázok, a meleg hasznosí- 55 tása végett, a szomszédos helyiségben el­helyezett (21) fűtőtestbe vezethetők, amelyben — áramlásuk közben — a (22) nyilak irányát követik és végül a (23) kürtőbe távoznak. A füstgázokat a (24) 60 fal tereli. Hogy ezen át az érkező forró füstgázok hőátadása a távozó hideg füst­gázokba ne legyen a megengedhetőnél na­gyobb, a (24) terelőfalat kettős falúari képeztük ki és a két fal közti (25) térben, 65 mely esetleg a külléggel közlekedik, szi­getelő levegőréteg van. A (12) samottfalban a szekunder leve­gőt felülről az aknába vezető, a rajzban! fel nem tüntetett hornyok lehetnek. A sze- 70 lcunder levegő azonban az aknába más önimagában ismert eszközökkel is bevezet­hető. A samottfal az új rendszerű takarék­tűzhelyeknél mint hőakkumulátor műkő- 75 dik, mely a meleget, a tűz kialvása után; is, jó ideig raktározza és lassan adja le. Azért az új takaréktűzhely, amellett,

Next

/
Thumbnails
Contents