106525. lajstromszámú szabadalom • Vílágításmérő készülék

Megjelent 1933. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JuHffi SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106525. SZÁM. — VII/f. OSZTÁLY. Világitásmérő készülék. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T. cég- Újpest. A bejelentés napja 1931. évi junius hó 17-ike. A találmány száraz fényvillamos elem­ből és azzal összekapcsolt villamosmérő­műszerből álló világításmérő készülék. Száraz fényvillamos elemeken a lcövet-5 kezőkben a réz-rézoxidul típusú fényvilla­mos elemeket értjük, amelyeknek az a tu­lajdonságuk, hogy a reájuk eső sugárzás hatására közvetlenül villamos feszültsé­get, illetve a hozzájuk kapcsolt zárt áram-10 körben villamos áramot hoznak létre. Ta­pasztalataink szerint ez az áram az elemre eső fényárammal, azaz az elemet érő meg­világítással pontosan arányos, ennélfogva az ilyen fényelem megvilágítások méré-15 sére, illetve világításmérő készülékek elő­állítására jól felhasználható. A találmány szerinti készülék egy vagy esetleg több száraz fényvillamos elemből s ennek, ille­tőleg ezeknek áramkörébe kapcsolt villa-20 mos mérőműszerből, pl. inilliampéremé­terből vagy millivoltméterből áll; a talál­mány értelmében ezen alkatrészóket cél­szerűen egyetlen szerkezeti egységgé épít­jük össze. Megfelelő kivitelű száraz fény­-5 elemek ugyanis elegendő erősségű áramot adnak ahhoz, hogy azt közvetlen leolva­sású, mutatós mérőműszerrel mérjük, és így a gyakorlatban rendszerint előforduló erősségű megvilágítások méréséhez száraz 30 fényelemek használata esetén sem nagyon érzékeny, tükörleolvasású, kényes mű­szerre, sem erősítőberendezésre nincs szükség és ezért a találmány szerinti ké­szülék kis terjedelműre és könnyen hor-35 dozhatóra készíthető. A találmány szerinti világításmérő ké­szüléknél a fény felfogására maga a fény­elemnek hatásos felülete is szolgálhat. Sok esetben azonban célszerű, ha a fény-40 villamos elemet nem tesszük ki közvetle­nül a mérendő megvilágítás hatásának, hanem azt közvetve világítjuk meg, kü­lön fényfelfogó testtel, illetőleg felülettel, amelyet a mérendő megvilágításnak te­szünk ki. Fényfelfogó felületként használ- 45 hatunk pl. valamely, a fényt szétszórtan átbocsátó anyagból, pl. homályosított vagy opálüvegből készült lemezt, melyet a fény­elem előtt helyezünk el, avagy átlátszat­lan, a fényt szétszórtan visszaverő, pl. fe- 50 hérre festett ernyőt, amelyet úgy helye­zünk el, hogy a róla szétszórtan vissza­vert fény a fényelemre jusson. Haszná­latbavétel előtt a készüléket kalibrálni kell; e célból a készüléket ismert erősségű 55 megvilágítások hatásának tesszük ki s az ezek által létrehozott áramerősségeket fel­jegyezzük. A készülék használatát lénye­gesen kényelmesebbé tehetjük, ha az árammérő műszer számlapját olyan beosz- 60 tással látjuk el, amelyen a mutató bizo­nyos kitérésének megfelelő megvilágítás erőssége közvetlenül, pl. lux-okban, leol­vasható. A készülék több mérési határral is készíthető. E célból vagy az árammérő 65 műszert látjuk el — átkapcsolható mellék­zárlatok vagy előtétellenállások segélyé­vel — több mérési határral, vagy a fény­villamos elem, vagy a fény fel fogó felület előtt rendezünk el olyan szerveket, pl. 70 fényrekeszeket vagy fényelnyelő szűrőket, amelyek segélyével az elemre eső fényára­mot ismert arányban csökkenthetjük vagy több fényelem használata esetén, ezeket egyenkint, vagy megszabott számú elemet 75 tartalmazó csoportokban kapcsolhatjuk a villamos mérőműszerhez. A fényvillamos elem és az árammérő műszerek összeépítése a találmány értel­mében különböző módon történhet. Elhe- 80

Next

/
Thumbnails
Contents