106523. lajstromszámú szabadalom • Épületfal és eljárás felállítására

Megjelent 1933. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106533. SZÁM. — VlII/a. OSZTÁLY. Épületfal és eljárás felállítására. Garrett Neal mérnök Glendale (É. A. E. Á.). A bejelentés napja 1931. évi szeptember hó 28-ika. A találmány cementtartalimú anyagiból álló fegyverzett építkezésekre és különö­sen oly építkezésekre vonatkozik, ame­lyeknél fegyverzett, cementtartalmú 5 anyagból álló táblákat, vagy leimezekeit bizonyos közökben összekötőszervekkel egyesítünk. A találmány ily építkezésiek felállítására való eszik őzökre és a felállí­tás eljárásaira is vonatkozik. 10 A találmány egyik célja oly építkezé­sek, berendezések és az építkezések előállí­tására való eljárás létesítése, mikkel kor­látlan élettartamú építkezéseket állítha­tunk elő aránylag vékony réteg tűzálló 15 anyagból, amikor is ezek a rétegek erősen fegyverzettel?: és egymással úgy vannak összekötve, hogy oly építkezést kapunk, melynek súlya igen csekély, amely azon­ban elég szilárd és eléggé utánaengedő 20 és rugalmas ahhoz, hogy a földrengés lö­késeinek tel jes mértékben ellentálljon. A találmány célja továbbá oly építke­zés létesítése, amely különálló, aránylag vékony, cementtartalmú anyagból előállí-25 tott táblákból, vagy lemezekből áll. Az ismert állványrészekre, mint karókra, gerendákra, szarufákra és más effélére itt nincsen szükség és helyettük a táblákhoz oly összekötőszerveket alkalmazunk, me-30 lyeknek aránylag kicsi a súlyuk. Ez össze­kötőszervek bensőleg és egységesen kap­csolódnak a táblákkal és azokat kölcsönö­sen kitámasztják. E találmánynak továbbá az is a célja, 35 hogy oly építkezést létesítsünk, amely a vakolat alkalmazásával állítható elő. A vakolattal ellátott táblák vastagságát tel­jesen kihasználjuk. Az eljárás alkalmas falak, padlók, mennyezetek és tetők elő-40 állítására. Az építkezés előállítására való berendezést egyenetlen talajon könnyen állíthatjuk fel és a találmány szerinti el­járással oly épületfalakat állítunk elő, amelyek alkalmasak arra, hogy az épít­kezés alapzatát szolgáltassák. 45 A mellékelt rajz ily építkezés részeinek és azok előállítására való berendezésnek példakéinti foganatosítás! alakjait szem­lélteti. Az 1. ábra ily berendezés felülnézete, a 50 2. áibra kész fal keresztmetszetét, szem­lélteti, a 3. ábra az 1. ábra szemléltetett berende­zés ha.tu:lnézete, a * 4. ábira a fal táblák összekötősTOrvén ek 55 távlati rajza, az 5. ábra a 2. ábra 5—5 vonala mentén vett függőleges metszet* a 6. ábra nagyobb léptékben szemlélteti a fal oly helyéinek részmetszetét, amelyen 60 eredetileg két tábla között hézag volt. A 7. ábra a 6. ábrához hasonló néaetrajz metszettel, a táblák oly összeköitőszervé­vel, amely hálóból, vagy másefféléből áll. A 65 8. ábra az 5. ábrához hasonlóan falon át vett metszetet szemléltet, hálószerű össze­kötőszervekkel és a 9. ábra formalemez távlati képét rész­metszettel és a támasz téberen d ezést szem- 70 lélteti. A fal felállítására való állványzat füg­gőleges (1) csövekből és oly (2) csövekből áll, amelyek a felállítandó fal mentén ha­ladnak. A (2) csöveket az (1) csövekre a 75 (3) cs ő k ai í man t y ú k, vagy kapcsok tá­masztják. A (4) rudak ahhoz, a felülethez, amelyet a falnak kell elfoglalnia, kereszt­ben haladnak és az (5) szorítók a (4) ruda­kat a (2) csöveken tartják. 80

Next

/
Thumbnails
Contents