106511. lajstromszámú szabadalom • Héjjazás födémszerkezetek vasbeton koszorúihoz

Megjelent 1933. évi május hó 15-én. M\GYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106511. SZÁM. — VHI/a. OSZTÁLY. Héjjazás födémszerkezetek vasbeton-koszorúihoz. Pook Walter épitőmester. Schönthal Ottó építési tanácsos és A.-G. <Jer Wiener Ziegeiwerke cég- Wien. A bejelentés napja 1932. évi január hó 4-ike. A magas építmények falazatot a födém­szerkezet vasbetonkoszorúi megszakítják; e koszorúk előállításához a főfal külső síkján héjjazásokat alkalmaznak. A héjjá 5 zás eltávolítása után a koszorú szabaddá tett felületét érdesítik, hogy a vakolat jobban tapadjon. A falazat és a koszorú különböző viselkedése a levegő- és csapa­déknedvességgel szemben gyakran a ko-10 szorú vakolatának fagyását idézi elő, mi­nek következtében a vakolaton a koszorút jelző sötét sávok jelennek meg. A találmány célja ezeknek a hátrányok­nak kiküszöbölése és a koszorú előállításá-15 nak egyszerűsítése. A találmány szerint a koszorú, egészen vagy részben, szögvas­alakú téglának (szögtéglának) fekvő szárán nyugszik; ennek a szögtéglának függélyes szára a koszorú maradandó hé jj ázása. 20 A szögtéglát, a találmány szerint, akként képezzük ki, hogy fekvő szárának vastag­sága és a szögtégla szélessége a fal építé­séhez használt tégla méreteinek megfelel­jen. 25 A mellékelt rajz a találmány szerinti héjjazás egyik foganatosítási alakját, példaképen tünteti fel. Az 1. ábra a szögtégla távlati képe. A 2. ábra függélyes metszet a falon és 30 födémen keresztül. A 3. ábra két szögtégla sarokkapcsolása felülnézetben. Az épülő falazatba a födémszerkezet alsó szélével érintkező, utolsó téglasorba 35 szögtéglát helyezünk, melynek fekvő (1) szára olyan hosszú és vastag, mint a fal építéséhez használt tégla (2. ábra). A szög­tégla szélessége, az építési szabályzatok­nak megfelelően, egész vagy féítégJa hosz­szúságú (1. ábra). A szögtégla álló, függé- 40 lyes (2) szára, mely külső oldalával a fal külső síkjában fekszik, célszerűen, olyan vastag, mint a faltéglák és olyan magas, hogy felső éle az előállítandó (3) koszorú felső élével összeesik (2. ábra). A szögtégla 45 tehát az eddig szokásos fahéjjaaást he­lyetesítí és a héjjazás merevítéseinek el­maradása folytán a vasszálak és a beton behelyezését megkönnyíti, ami anyagban, és munkaidőben tetemes megtakarítást 50 jelent. A szögtéglának a koszorúk felfekvési felületeit alkotó, belső felületén, a beton­nal való, jó kapcsolat céljából, fecskefark harántmetszetű barázdák vagy egyéb ka- 55 paiszkodói cflemek vannak. Ilyen-barázdákat a (2) szár külső oldalán és esetleg az (1* szár alsó oldalán is alkalmazunk, hogy a tégla stabilitását növeljük és a (4) vakolni tapadását elősegítsük. 60 A kész építményben szabályszerű kötési kapunk, mert a szögtéglák méretei a tégla­alaknak megfelelnek. Minthogy a főfal egész külső felülete egységesen t égis­anyagból áll és ezért, a nedvesség tekínte 65 tében, a viszonyok mindenütt ugyanazok* a födémszerkezetek nem ütközhetnek á* a vakolaton sem, mely az egész faion egyöntető támaszt kap. A sarok kötéshez két szögtéglát Kii lön- 70 böző irányokban, átmérő mentén metszünk át. Az ekként keletkező részek közül kettői a 3. ábrán feltüntetett módon rakunk össze. Szabadalmi igények: 75 1. Héjjazás födémszerkezetek vasbeton koszorúihoz, melyre clZ 9, jellemző, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents