106428. lajstromszámú szabadalom • Írógépek papírhengeréhez való zárószerkezet

Megjelent 1933. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106428. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. írógépek papírhengeréhez való zárószerkezet. Heiiidl & Petters cégr Wien. r; A bejelentés napja 1931. évi szeptember hó 15-ike. A találmány írógépek oly szerkezetére vonatkozik, amely az írás határát a pa­pírív alsó szélén biztosítja. Egy eddig is­mert ily fajta zárószerkezetnél a papír-5 hengert egy reteszelő kilincsnek záró fo­gaskerékbe való becsappanása rögzíti. Ezen szerkezetnek az a nagy hátránya, hogy a kilinoses záróemeltyű a tapintót hordó hosszú tengelyével, nem ágyazható 10 minden gépen megfelelően; a tapintó kü­lönösen könnyen meghajlik, ami műkö­dése biztonságának rovására megy. A jelen találmány értelmében a záró­szerkezet a papírszánon rögzített dobozba 15 van beépítve, amelynek a dobozból ki­nyúló tengeilyrésze a papírhenger tenge­lyével kapcsolatos. A tengelyrészen a do­bozon belül kis fogaskerék ül, amely ugyancsak a dobozban ágyazott fogas-20 ívvel, ill. fogkoszorúval kapcsolható és azt egy beállítható határhelyzetig eltolja, ami által a papírhenger kapcsolása zárul. A kezdeti, vagy kiváltott helyzetbe való visszavezetést, rugóhatás alatt álló a fo-25 gasívre, ül. fogkoszorúra ható emeltyűvel végezzük. Zárószerlkezetül azonban belső fogazású dobot is használhatunk, amelyet egy, fo­gadásába kapaszkodó visszakapcsoló fo-30 gaskeréik veziet vissza a kezdőihelyzetbe ós pedig a visszakapcsoló ' fogaskerékkel kapcsolatos rugóval, amely a dob előre­kapcsolásakor megfeszül és az előrekap­csoló fogaskerék kiiktatásakor végzi a 35 visszavezetést. Hogy az utolsó sor elérésekor ne csupán a papírhenger továbbkapcsolását gátol­juk, hanem a továbbító szerkeztéről egy­úttal a papírszánt is lekapcsoljuk, — mi­nek folytán az utolsó sort figyelmetlen- 40 ségből nem lehet még egy sorral át­írni —, a dobozalakú zárószerkezetnek, az írandó sorszámnak megfelelően beállít­ható ütközője van. Ha ez az ütköző a fo­gaskoszorún elhelyezett csappal találko- 45 zik, akkor nemcsak a fogaskoszorú és a papírhenger továbbkapcsolása zárai, ha­nem egyúttal az egész doboz és a papír­szántovábbítónak a dobozzal kapcsolatos kíváltóemeltyűje is elfordul; ezzel a pa- 50 pírszán és továbbítószerkezete közötti kap­csolat mindaddig ki van iktatva, míg a zárószerkezet kikapcsolt helyzetben van. Az előbb említett ütköző továbbá skálát hordó beállítógyűrűvel kapcsolatos, 55 amely skálával a gyűrű egy, a doboz kö­penyén elhelyezett jellel szemben az irandó sorszámra beállítható. Az ütköző a beállítógyűrűben ágyazott kilinccsel egy reteszelő gyűrű íogazásában rögzít- 60 hető. Ezenkívül ugyanazon jel segélyével vagy egy ablakon át leolvashatjuk; a már megírt sorok számát; e célból a fogas­koszorú kerülete a sorosztásnak megfe­lelően van beosztva és számozva. 65 A találmány további kiképzésében a zárószerkezet két, egy tokkal bezárt fog­koszorúból áll, amelyeik közül az egyik fogkoszorú beállítógyűrűvel van össze­kötve, amely ütközőt hord; ez utóbbi a 70 második, rugóhiatás alatt álló fogíkoszorú útjába nyúl. A beállítógyűrűnek, vala­mint az azzal kapcsolatos fogkoszorúnak elforgatásával a kívánt sorszám beállít­ható, míg írás közben a másik fogkoszorú 75 szakaszosan mindaddig távolodik a beál­lítógyűrű ütközőjétől, míg azt végállásá­ban, a fogazásában elrendezett, az egyik

Next

/
Thumbnails
Contents