106389. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés különösen égési erőturbinák robbanó kamráinak szabályozására

Megjelent 1933. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106389. SZÁM. — Vd/3. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés különösen égési eró'turbinák robbanó kamráinak szabályozására. Dr. Ing. h. c. Holzwarth Hans mérnök Düsseldorf. A bejelentés napja 1931. évi október bó 22-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi október hó 30-ika. A különösen exploziós égési erőturbi­nák üzemében használt exploziós kamrák szabályozását célzó különböző eljárások között olyan is van, melynél az időegysé-5 génként! és kamairánkénti munkaciklus­száni változó. Az időegységemkénti ciklus­szám változtatásának két, módja ismeretes. Az egyiknél csupán a vezérlőtengelynek időegységenkénti fordulatszámát változ--10 tatták és ily módon, a munkaiciklusok va­lamennyi fázisa, tehát célszerűen az el­égésnek (robbanásnak), az expanziónak és a töltésnek idő- vagy munkafázisai egy­formán növekedtek vagy csökkentek. A 15 másik munkamódnál az egyes exploziós kamrák üzemét időnként szüneteltették, tehát egyes változatlan munkaciklusok közé oly szüneteket iktattak, melyeknek időtartama egy vagy több munkaciklus 20 időtartamának felelt meg. A két szabályo­zási mód egyike sem volt teljesen kielé­gítő. Az első, aránylag igen egyszerű sza­bályozási módnál az a hátrány lépett fel, hogy egy munkaciklusnak valamennyi iá-25 zisa változott meg, ámbár e fázisok közül némelyiknek időtartaima, ,a turbina min­denkori terhelési állapotától teljesen füg­getlenül, előre meg volt határozva. Azon­kívül valamennyi fázis megrövidítésénél 30 vagy meghosszabbításánál az, elérendő ha­tással éppen ellentétes hatások léptek fel. miért is a szándékolatlan befolyást meg­szüntető vagy ellentétesre fordító járulé­kos berendezésekre volt szükség. így pl., 35 ha növekvő terhelésnél, a vezérlőtengely fordulatszámának növelésével, az. egyes fázisok egymásutánja meggyorsult és ez­zel az időegységenkénti munkaciklusok száma növekedett, az égési gáznak a leve­gővel telt exploziós kamrákba való beöm- 40 lési időtartama megrövidült úgy, hogy az elegy növekvő terhelésnél megromlott. Szükség volt tehát az, égési gáznak az ex­ploziós kamrába való beömlési nyomását az időegységenkénti munkaciklusszám nö- 45 vekedésének megfelelően növelő berende­zésekre. Ily módon a keverék összetétele mindig egyenletes volt. A szabályozás má­sik módja, melynél egy vagy több explo­ziós kamra üzemét időnként szüneteltet- 50 ték, annyiban volt hátrányos, hogy az egyenlőtlenségi fokot szándékolatlanul be­folyásolta. Ez okból a szabályozás önma­gában nem bizonyult elegendőnek és kis terheléseknél keverékszabályozást kellett 55 segítségül venni Ezáltal a szabályozó be­rendezések bonyolultak lettek és a szabá lyozc eljárás elvesztette egységes voltát. A találmány oly szabályozó eljárás léte­sítését célozza, mely egyrészt kiküszöböli 60 az ismert eljárások hátrányait és más­részt minden munkaciklus egyes fázisait, az időegységenként éppen beállított muu­kaeiklusolc számától függetlenül és ezáltal magát a turbinahatásfokot is, a turbina 65 szabályozási állapotától függetlenül, ál­landó fokon tartja. A találmány oly sza­bályozási eljárást javasol, melynél az idő­egységenkénti és kamaránként! munka­ciklusok számát, változó időközöknek min- 70 den munka-ciklus munkaközeibe vag:/ közé való beiktatásával változtatjuk, azon­ban legalább is a munkaközök egyikét változatlanul hagyjuk. Az ismert szabá­lyozó eljárásokkal szemben, melyeknél 75 minden fázis egyenletesen változik, az új eljárás előnye az, hogy legalább a fázisok vagy munkaközök egyike állandó marad

Next

/
Thumbnails
Contents