106360. lajstromszámú szabadalom • Nagyteljesítményű izzókatódcső

Megjelent 1933. évi május lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI X^g® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106360. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Nagyteljesítményű izzókatódcső. Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H. cég- Berlin. A bejelentés napja 1931. évi november hó 5-ike. Nagyteljesítményű izzókatódás csövek-' nél, pl. szelepcsöveknél vagy adócsöveknél, amelyeknek sok, százakra menő kilowatt csőteljesítményt kel szolgáltatni, az izzó-5 katódákat nem közvetlenül elektromos árammal, hanem közvetve hősugárzással, elektronsugárzással vagy hő- és elektron­sugárzással együtt fűtik. A katód ilyen csöveknél rendszerint csőalakúan van ki-10 képezve és a cső tengelyében izzószál, il­letve segédkatód van elrendezve. Hősugár­zásisal való1 fűtésnél a szükséges hő sugár­zás révén terjed át az izzószálról a cső­alakú izzókatódra. Célszerűbb a hevítést 15 elektronsugárzás révén eszközölni. Ez eseitben az izzószál segédkatódként szolgál. A segédkatód és a katódcső között feszült­séget helyezünk, úgy hogy a segédkatód­tól elektronsugarak indulnak ki, megfe-20 lelő sebességgel a katódcső falának belső oldalára ütköznek és ezt felhevítik. A gyakorlatban a katód hevítése többnyire elektronsugárzással és egyidejűleg hősu­gárzással fog történni, minthogy a segéd-25 katódnak a cső belsejében való elrende­zése által magától értetődően a csőre je­lentékeny hősugárzás hat. A tartórészek által való hőelvezetés kö­vetkeztében a katódcső végei nem lesznek 30 olyan magas hőmérsékletűek, mint a kö­zépső rész. Ennek az a hátránya, hogy az egész katód nem emittál egyenletesen, ha­nem a katód egyes részei különösen erő­sen, más részei pedig gyengébben emittál-35 nak. Hogy a szükséges emissziót és ezzel a. szükséges csőteljesítményt megkapjuk, a katódát igen erősen kell felhevíteni, úgy hogy legalább a katóda egyes részei olyan magas hőmérsékletűek legyenek, hogy azok a szükséges összemisisziót ad- 40 ják. Természetes, hogy e helyeken a ka­tód anyaga túlságosan lesz igénybevéve, aminek gyors elgőzölés a következménye, úgy, hogy az ilyfajta csövek élettartama csekély. Megkisérelték már, hogy a segéd- 45 katód és az anódként szolgáló katódcső kö­zött elrendezett rács különleges szerkezete révén a csőnek egész hosszában való egyenletes felhevítésót érjék el. Ezt el is érték, azonban az elrendezés meglehetősen 50 bonyolult ós e feladat egyszerűbb megol­dása kívánatos. A találmány e feladatnak különösen egyszerű megoldása. A találmány abból a gondolatból indul ki, hogy az izzó cső- 55 alakú katódról való hökisugárzást azokoni a helyeken csökkentjük, amelyeken az a tartórészek felé való hőelvezetés által hőt veszít. Ezt egyszerű módon úgy érjük el, hogy a csőalakú katód végeit sugárzás- 60 védő ernyőkkel vesszük körül. Ezeket cél­szerűen fémből, mint pl. tantalból, wol­framból, niobból vagy hasonlóból készít­jük és pedig több, koncentrikusan egy­másba illő hengeres gyűrű alakjában, 65 amely gyűrűk különböző átmérőjűek és növekedő átmérővel csökkenő magassá­gúak. A mellékelt rajzon ez vázlatosan és a cső itt tekintetbe nem jövő részeinek el- 70 hagyásával van feltüntetve. (1) a cső­alakú izzókattód, amelyet a tengelyében kifeszített segédizzókatód sogédf észül tség befolyása alatt ráütköző elektronokkal fűt. Az Cl) csövet mindkét végén tartórészek, 75 az (5) lemezek tartják, amelyek természe­tesen a cső hőjének egy részét elvezetik. A végek tehát, ha még külön berendezé-

Next

/
Thumbnails
Contents