106355. lajstromszámú szabadalom • Lábbal hajtott vízijármű

Megjelent 1933. évi május lió én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106355. SZÁM. — XY/c. OSZTÁLY. Lábbal hajtott, vizi jármű. Mező László műlakatos-seg-éd Rákoskeresztúr. A bejelentés napja 1931. évi november hó 28-ika. A találmány lábbal hajtott olyan vízi­jármű, amelynél egymással — a talál­mány szerint — oldhatóan összekapcsolt, hajótestalakú, két úszót lábbal hajtott fo-5 gaskerékszerkezet révén forgásban tartott propeller hajt előre. A hajtószerkezet, a találmány szerint, tányérkerékből áll, amelybe a propellertengelyre ékelt kúp­fogaskerék kapaszkodik, míg a tányérke-10 reket lábitóval hajtott és alternáló moz­gást végző, sajátosan kiképzett, két hajtó­rúdszerkezet tartja mazgásban s emellett a lábitók elrendezése olyan, hogy a jár­művet hajtó személy, hátával az ülés tám-15 Iájának támaszkodva, igen nagy nyomást tud a lábitóra kifejteni és ilykép a pro­pellert sebes forgásban tudja tartani. A találmánybeli, vízi jármű példakép­peni, foganatosítási alakja a mellékelt 20 rajzon van feltüntetve, még pedig az 1. ábra a jármű vázlatos felülnézete, a 2. ábra annak oldalnézete, illetve az 1. ábra A—B vonala mentén vett, függélyes hosszmetszete, míg a 25 3. ábra a hajtószerkezet vázlatos rész­letrajza. A vízi jármű két hajótest alakú (1, 2) úszóból áll, amelyeket — célszerűen — könnyen oldható, szárnyas anyáikkal rög-80 zített (3, 4) haránttartók foglalnak össze. Ezeken a haránttartókon (5, 6) hossztar­tók vannak megerősítve, amelyek a (7) ülést, a (8) kormányzószerkezetet és a (9) propellerrel ellátott (10) propellertengely 35 hajtására szolgáló szerkezetet hordják. Ez a szerkezet két (11) lábi tóból áll, ame­lyeik (12) csap körül forgathatóan vannak elrendezve és egyik végükön egy-egy (13) pedált, másik végükön pedig egy-egy (14) fogasívet hordanak. A fogasív fogai a 40 vízszintes (15) vezetékben eltolhatóan ve­zetett (16) fogazott csúszka fogaiba kapasz­kodnak. A (16) osúszkia a (17) forgattyú­rúd egyik végével csuklósan van össze­kötve, amelynek másik vége a vízszintes 45 tengely körül forgathatóan elrendezett (18) tányérkerék (19) forgattyúesapjával van csuklósan összekapcsolva. A vízszin­té® tengely körül forgathatóan ágyazott (18) tányérkerék síkja a jármű hoisszirá- 50 nyávál párhuzamos és a tányérkerék szé­lén fogazást hordoz, amelybe a rézsúto­san hátrafelé és lefelé irányuló (10) pro­pellertengely felső végére ékelt (20) kúp­fogaskerók kapaszkodik. A propellerten- 55 gelyt, célszerűen, (21) lendkerékkel látjuk el oly célból, hogy a (18) tányérkereket a holtpont helyzeteken átlendíthessük, A (18) tányérkerék mindkét oldalán egy­egy (19) forgattyúcsapat hord, amelyek 60 egymással átlósam szemiben fekvőén van­nak elrendezve és a fentebb leírt módon vannak a (11), ill. (12) lábitóval össze­kötve. A leírt szerkezet működési módja a kö- 65 vetkező: A járművet hajtó személy a (7) ülésen foglal helyet, két lábát a (13) pedálokra helyezi s lábával az együkre erős nyomásit gyakorol. Az előrelendülő lábitó, (12) 70 csapja körül elfordulván, a hozzátartozó (14) fogasív a kapcsolt (16) csúszkát a (15) vezetéken hátrahúzza (3. ábra, pontozot­tan rajzolt helyzet). A csúszikával együtt elmoagó (17) forgattyúrúd a (18) tányér- 75 kereket a (19) forgattyúcsap révén elfor­gatja s e forgó mozgásit a (20) kúpkerék a (10) propellertengelyre, illetve az ennék

Next

/
Thumbnails
Contents