106332. lajstromszámú szabadalom • Rostély, szén, érc stb. osztályozására

Megjelent 1933. évi május lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106333. SZÁM. — Xll/b. OSZTÁLY. Rostély, szén, érc stb. osztályozására. Fried. Krupp Grusonwerk A.-G. cég- Mag, deburg, -Buckau. A bejelentés napja 1932. évi március hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1931. évi junius hó 19-ike. A találmány szén, érc és hasonló anya­gok osztályozására való rostély, amelynél egymásmögött elrendezett és együttesen hajtott tengelyeken a rostélyt képező tár-5 csák egymásmelleit excentrikusan van­nak megerősítve. Ily fajta rostélyoknál már javasolták az egymásmelleit fekvő tárcsákat olymódon elrendezni, hogy azok excentricitásukat, illetőleg táresáról-tár-0 csára egymáshoz képest 180°-kal legyenek elforgatva. Ezek az ismeretes tárcsás ros­tólyok főleg kemény száraz anyag (pl. koksz és szén) osztályozására valók. Lá­gyabb és mindenekelőtt nedvesebb anyag-5 nak (pl. nyers barnaszénnek) a kirostá­lásia ilyen rostélyokon azért nem célszerű, mert a tárcsák ilyen elrendezésénél ezek túlerős aprítást és őrlőhatást fejtenének ki és túlnagy mennyiségű finom anyagot 0 kapnánk. Ezt a hátrányt a találmány sze­rint úgy kerüljük el, hogy az excentriku­san ágyazott tárcsák csoportokkint van­nak pl. 180°-kal elforgatva. Az egy cso­porthoz tartozó tárcsák száma a tárcsa-5 csoport kívánt szélességéhez igazodik, ez viszont a mindenkor rostálandó anyagban (pl. nyers barnaszénben) jelenlévő na­gyobb anyagdaraboktól, az ú. n. túlnagy daraboktól (Überkorn) függ, nevezetesen 0 a csoportszélessóg kisebb, mint a legna­gyobb ilyen darab. A rajz a találmány egy példaképem fo­ganatosítási alakját mutatja, ahol is az 1. ábra a rostélyt képező tárcsák egy ;5 részének oldalnézete, a 2. ábra felülnézete. Az (1) tengelyeken a (2) tárcsák van­nak excentrikusan egymásmellett megerő­sítve. A tárcsák, pl. hat-hat tárcsából álló :0 csoportokkint, excentrikus elrendezésük­ben egymáshoz képest 180°-kal el vannak forgatva. A tárcsáknak egymástól való távolsága körülbelül a kirostálandó anyag szemcsenagyságának felel meg és azt a (3) közbenső (távolságtartó-) gyűrűk hatá- 45 rozzák meg. A tengelyek hajtása külön­böző lehet; így pl. mindegyik tengelyre egy fogaskerék lehet szerelve, mimellett valamennyi fogaskeréken át egy közös hajtólánc van fektetve. Oly célból, hogy 50 a rostaréseknek az anyag által való el-tö­mődését megakadályozzuk, célszerűen —• a rajzon fel nem tüntetett — horzsolókat rendezünk el, amelyek a tárcsák közé nyúlnak és a beszoruló vagy rátapadó 55 anyagnak a leesését idézik elő. A nagy őrlő- ós aprítóhatásból előálló hátrány elkerülése dacára a leírt beren­dezéssel a rostélyon vándorló anyag mesz­szemenő átforgatását és helyzetváltozását 60 érjük el, amiből jó rostáló hatás adódik. Különösen azt érjük el, hogy a legnagyobb darabok legnagyobb részben nem a min­denkor mélyebben fekvő rostélyrésekre kerülnek, mikor is ezeket befednék úgy, 65 hogy a finom anyag nem eshetnék a rosté­lyon keresztül, hanem ezek a túlnagy da­rabok tárcsaosoportról-csoportra hidat ké­peznek, amely alatt a finom anyag átván­dorolhat és a rostélyréseken keresztül- 70 eshetik. Szabadalmi igények: 1. Szén, érc és hasonló anyagok osztályo­zására való rostély, amelynél egymás­mögött elrendezett és együttesen haj- 75 tott tengelyeken a rostélyt képező tár­csák egymásmellett excentrikusan van-

Next

/
Thumbnails
Contents