106306. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés száraz fényvillamos elemek előállítására

Megjelent 1933. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jKBBft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106306. SZÁM. — VII/g\ OSZTÁLY. Eljárás és berendezés száraz fényvillamos elemek előállítására. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. cég' Újpest. A bejelentés napja 1931. évi augusztus 21-ike. A találmány eljárás a réz-rézoxidul tipusú fényvillamos elemek előállítására. Ezen fényvillamos elemek, amelyek su­gárzó energia behatására villamos feszült-5 őéget, illetve zárt áramkör esetén áramot szolgáltatnak és amelyeket a Becquerel-féle cellától való megkülönböztetés végett szá­raz fényvillamos elemeknek is fogunk ne­vezni, — három lényeges alkatrészből álla-10 nak: a „fémalapból", az ezen elrendezett „fényérzékeny rétegből" és az ezen helyet foglaló „elülső elektródából". Elülső elek­tróda valamely, a fényérzékeny rétegre mechanikailag ráerősített fémes vezető is 15 lehet, azonban rendszerint a fényérzékeny réteggel benső összeköttetésben álló fémes vezetőre van szükség. Ilyen elülső elektró­dák előállítására javasolták már a katód­porlasztás alkalmazását. Ennek az eljárás-20 nak általánosságban az a hátránya, hogy kivitele aránylag hosszú időt, 10—20 per­cet vesz igénybe és az eljárás tetemes hő­fejlődéssel jár, ami a katódporlasztó-készü­lék megszerkesztését és használatát meg-25 nehezíti és a fémmel bevonandó fényérzé­keny rétegre káros hatású lehet. Azon­kívül némely fém, pl. az alumínium, kató­dosan el sem porlasztható. A találmány szerinti eljárással a fény-30 villamos elem fényérzékeny rétegéhez jól tapadó elülső elektróda előállítását fémek­nek vákuumban, termikus úton való elpá­rologtatásával végezzük. Ez az eljárás a katódporlasztással ellentétben gyorsan 35 (10—20 mp.-től 2—3 percig terjedő idő alatt) keresztülvihető és ennek folytán a bevonandó tárgy megfelelő elhelyezésével annak káros felmelegedése elkerülhető. Különös előnye még ez eljárásnak, hogy 40 minden fémmel, — így alumíniummal is, — sőt fémötvözetekkel is foganatosítható, feltéve, hogy az ötvözet egyes komponen­seinek olvadáspontjai, illetve gőznyomásai között nincsen nagy különbség. Ez a fel­tétel pl. ólom, ón, kandium és bizmut 45. ötvözeteinél teljesítve van. Az elpárolog­tatandó fém kellő hőfokra való hevítése különféle módon, pl. közvetlen villamos hevítéssel, nagyfrekvenciájú induktív fű­téssel, stb. végezhető. Célszerű azonban 50 úgy eljárni, hogy az elpárologtatandó fémet egy másik, nálánál magasabb olva­dáspontú testre, pl. fémtestre helyezzük és a párologtatást ez utóbbinak izzításával végezzük. Ilyen magasabb olvadáspontú 55. fém gyanánt pl. molybdén, wolfram, stb. alkalmazható. Az elpárologtatandó fém­nek az izzító fémtesten való elhelyezése történhet pl. úgy, hogy az izzító fémtestet az elpárologtatandó fémmel, (pl. arany, 60 ezüst, réz, stb.) galvános úton bevonjuk, vagy az elpárologtatandó fémet (pl. alu­míniumot) drót vagy lemez alakjában a szalag-, vályú- vagy dróttekercs-alakú izzótestre egyszerűen reáhelyezzük. Az 65 elpárologtatandó fém rétegével bevonandó testet, célszerűen efölött, úgy helyezzük el, hogy azon összefüggő bevonat kelet­kezzék és be nem vonandó részeit a fém lecsapódásától bármely megfelelő módon, 70 pl. ernyőzéssel, védjük meg. Tapasztala­taink szerint ennél az eljárásnál a vákuum iránti követelmények nem túlságosan szi­gorúak, amennyiben kb. Vi« nim higany­oszlop nyomáson alul a párologtatás már 75. megfelelő fémes réteget eredményez. A nyomás alsó határát viszont az a követel­mény szabja meg, hogy az elpárologtató berendezés egyszerűen kezelhető, könnyen szétszedhető és gyorsan üzembe helyez- 80

Next

/
Thumbnails
Contents