106231. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet szakaszosan forgó tengelyek, pl. cigarettahüvely-gépek göngyölítő töviseinek hajtására

Megjelent 1938. évi május lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106281. SZÁM. — X/C. OSZTÁLY. Szerkezet szakaszosan forgó tengelyek, pl. cigarettahüvely-gépek göngyölítő töviseinek hajtására. Leriier Friedrich mérnök Wien. A bejelentés napja 1931. évi február hó 24-ike. A találmány szerkezetre vonatkozik szakaszosan forgó tengelyek, pl. cigaret­tahüvely-gépek göngyölítő töviseinek hajtására. 5 Ilyfajta ismert szerkezeteknél folytonos forgású tengelyek, átvivő szervek közvetí­tésével, időszakosan működtetik a szaka­szosan hajtandó tengelyt, majd szabadon engedése után rekesztőszervek megfogják 0 és nyugalmi helyzetben tartják. Az ismertetett elrendezések közös hát­ránya, hogy a szakaszos hajtás és rögzí­tés lökéseket vált ki a gépen és kompli­kált hajtó- és rekesztőszerveket tesz szük-5 ségessé. Ezeket a hátrányokat a találmány úgy küszöböli ki, hogy a hajtószerkezet egyenletes forgását egy vezetőszerv egyenlőtlen forgásává alakítjuk, melynek 0 szögsebessége a nullától bizonyos maxi­mális értékig emelkedik, majd újból nul­láig süllyed és ezzel a vezetőszervvel megszakítás nélkül vezéreljük a hajtandó tengelyt. Ily módon a hajtandó tengely 5 nyugalomban van mindaddig, míg a ve­zetőszerv szögsebessége a nulla körül mo­zog, majd lökésmentesen forogni kezd, még pedig kezdetben növekvő gyorsulás­sal, mely később süllyed, míg a tengely 0 nyugalomba nem kerül. Az ismertetett elrendezés folytán a haj­. tott tengely hajtása lökésmentes és a haj­tószerkezetnek szerkezeti kiképzése rend­kívül egyszerű lesz, minthogy a hajtott 5 tengely folytonos vezetése folytán külön rekesztőszervek mellőzhetők. A mellékelt rajz a találmány szerinti hajtószerkezetnek példaképpeni kiviteli alakját szemlélteti. Az 1. ábra a szerkezet hosszmetszete. A 40 2. ábra a működő részek mozgási pályá­jának vázlatos elölnézete. Az (1) hajtótengely a (2) perselyben forgatható. Ez a persely a (3) tokállvány­ban rögzített és a (2) perselyre ékelt (4) 45 fogaskereket hord. Az (1) tengely végén rögzített (5) tárcsában (6) csap forgatható. A (6) csap egyik végén (az 1. ábra bal­oldalán) (7) fogaskerék, másik végén pe­dig a (9) vezetőcsapos (8) tartó van rög- 50 zítve. A (11) csapágyban forgatható, haj­tandó (10) tengely végén (12) fej van. Az ennek furatában ágyazott (13) orsó végén rögzített (14) csapágyba a (8) tartó (9) ve­zető orsója kapcsolódik. 55 A berendezés működési módja a kö­vetkező: Az (1) hajtótengelynek a gép forgó ré­széről ismert módon levezetett egyenletes forgásánál, az (5) tárcsa az (1) tengely 60 axisa körül forog, miközben a (6) csap, a (7) fogaskerékkel, a nyugalomban lévő (4) fogaskerék körül legördül és bolygó­mozgást végez. A (6) csappal a (8) tartó és a (9) vezetőcsap együtt forog, mely a 65 (15) kardioid-görbét (szívgörbét) írja le. A (9) vezetőcsap emellett a (13) orsót és a (10) tengelyt egyenlőtlenül forgatja és a kardioid-görbe (16) csomó- vagy fordulat­pontján való átmenet alatt, nyugalmi 70 helyzetben tartja őket. Eközben a (13) orsó, a (14) csapággyal, a (12) fej furatá­ban föl- és alá csúszik és a hajtott ten­gely egyidejűleg elforog, illetve nyugalmi helyzetben marad. 75 Megfelelő átmérőjű homlokkerekek vagy elliptikus fogaskerekek alkalmazá­sával, megfelelő ciklikus mozgási pályák jf-

Next

/
Thumbnails
Contents