106217. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kondenzácios termékek, előállítására tiokarbamidból, vagy tiokarbamid és karbamid keverékeiből és formaldehidből

Megjelent 1933. évi május hó 1-én. ' J&. MAGYAR KIRÁLYI JffSBS SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106217. SZÁM. — IVh,/l. OSZTÁLY. Eljárás kondenzációs termékek előállítására tiokarbamidból, vagy tiokarbamid és karbamid keverékeiből és formaldehidből. H. Römmler A.-G. cég Berlin. A bejelentés napja 1931. évi julius hó 21-ike. Ausztriai elsőbbsége 1930. évi december hó 15-ike. A találmány eljárás kondenzációs ter­mékeik előállítására tiokarbamidból, vagy tiokarbamid és karbamid keverékeiből és formaldehidből, amelyek nagyon előnyö-5 sen használhatók pl. rétegezett anyagok­nak (előnyösen keménypapír-, keményszö­vet- és keményaszbesztféleségeknek) gyár­tásához mint ragasztó- és itatószerek, va­lamint általánosságban mint impregnáló-10 és bevonószerek, lakkalapok, továbbá, mint kötőanyagok szálas anyagokat tar­talmazó sajtolt keverékekhez, úgyszintén mint fecskendezett bevonatok készítésére alkalmas elegyek s, i. t. Az eljárásnak az 15 a lényege, hogy 2 mólnál kevesebb, cél­szerűen 1A mol formaldehid hat 1 mol tio­karbamidra vagy tiokarbamid és karba­mid keverékére, 5-nél kisebb, célszerűen 3 körüli ph érték mellett, meleg hozzáveze-20 tése nélkül. Ha karbamid és formaldehid, sav jelen­létében, 5-nél kisebb ph érték mellett, hi­degen egymásra hat, fehér, oldhatatlan termék keletkezik, amely ipari felhaszná-25 lásra alkalmatlan (1. pl. Beilstein-Prager-Jakobsen „Handbuch der organ. Cheniie" IV. kiadás, 1921, 4. köt. 48. old.). Így pl. fíO s. r. (1 mol) karbamidnak oldata 150 ». r. vizes formaldehidben, amely 30 s. v. 30 (1 /{> mol) formaldehidet tartalmaz ós ame­lyet foszforsav hozzáadásával 3 körüli ph értéknek megfelelő hidrogénionkoncen­trációra hozunk, szobahőmérsékleten (20° körül), néhány percen belül fehér, elmor-35 zsolódó, további felhasználásra alkalmat­lan tömeggé alakul. Egészen másképp fo­lyik le a reakció, ha a karbamidot, anél­kül, hogy a munkafeltételeket egyébként bármiképp is változtatnék, egészen vagy részben tiokarbamiddal helyettesítjük. Ha 40 pl. az imént említett reakciókeverékben 60 s. r. karbamidból 30 súlyrész (A mol) karbamidot 38 s. r. { A mol) tiokarbamid­dal helyettesítünk, 20°-on olyan oldatot kapunk, amely órákon keresztül víztiszta 45 marad, sőt szerves oldószerek, pl. etilalko­hol hozáadása esetén, még 24 órai állás után sem mutat bármily csekély zava­rodást. Amint ismeretes, a reakció karbamid- 50 nak formaldehiddel való kondenzálódása során, neutrális vagy alkáliá® oldatban, óvatos munkamód mellett, abban az álla­potban szakítható meg, amelyben metilol­va-gy dimietilolkarbamid (vagy eme ve- 55 gyületeknek az elegye) keletkezik, amely vegyületeknek még nincsen polimerizáló­dási tendenciája, de amelyeknek megvan a képességük további kondenzálódásra. Sikerült már most a reakciónak hasonló 60 megszakítása tiokarbamidnak vagy tio­karbamid-karhamidkeveréknek formalde­hiddel való kondenzálódása során, sava­nyú oldatban és meleg hozzávezetése nél­küli munkamód esetén is. Ennél az eljá- 65 rásnál elsődlegesen ugyancsak egyszerű vegyületeknek valódi oldatai keletkeznek, ellenben a karbamid és formaldehid kö­zötti reakció, mint már említettük, azonos munkafeltételek mellett egyetlen menet- 70 ben máris oldhatatlan, az iparban haszna­vehetetlen masszák keletkezéséig megy előre. Csupán csak már az elsődlegesen előálló egyszerű tiokarbamid-, illetve tio karbamid - karbamid forrnaldehi d - konden- 75 zációs termékeknek savanyú oldatában következik be, azután a polimerizációra képes komplexumoknak kialakulása és a

Next

/
Thumbnails
Contents