106216. lajstromszámú szabadalom • Bevéső ajtózár

Megjelent 1933. évi május hó 1-én. ' MAGYAR KIRÁLYI Jnjggffi SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106216. SZAM. — VLII/D. OSZTÁLY. Bevéső ajtózár. Rotter Kelemen szeretetházi ápolt Budapest. A bejelentés napja 1931. évi december hó 11-ike. Az ismeretes, bevéső ajtózáraknak, amelyeknek megfordítható ötlűjük van, hogy azokat, úgy jobb- mint baloldalt nyíló ajtókhoz, egyaránt, jól lehessen 5 használni és amelyeknek zárnyelve, kü­lönböző állásaiban, rekesztővel van rög­zítve, az a hátránya, hogy a kilincsförgőn ülő és az ötlő nyitására való bütyök az ötlő szárát egyoldalt befolyásolja és azért 0 az ötlő szárát igen kedvezőtlenül veszi igénybe, aminek gyakran az a következ­ménye, hogy az ötlő szára az ötlőfejről letörik. Ily esetben az ajtót csak akkor lehet kinyitni, ha azt leszerelik, ami idő-5 rabló, nehéz munka. E zárak további hát­ránya abban van, hogy a zárnyelv re­kesztője is mindig oldalt van a zárnyelv­től elrendezve és ennek záróbütyke a zár­nyelv felső szélén kiképezett, nyilt nyu-0 gaszokkal működik együtt, úgyhogy a zárnyelv működtetéséhez csak teljes tollú kulcs használható, oly célból, hogy a zár mindkét oldaláról a rekesztőt és a zár­nyelvet, egyidejűleg, egyenlő módon mű­j ködtethessük, aminek azonban az a kö­vetkezménye, hogy a zárnyelv bármely, teljes tollú kulccsal vagy közönséges ál­kulccsal is, minden további nélkül nyit­ható. ) A találmány szerinti, bevéső ajtózár­nak főleg az a célja, hogy ezeket a hátrá­nyokat kiküszöbölje, amit a találmány szerint úgy érünk el, hogy egyrészt a ki­lincsförgőt két egyenlő bütyökkel látjuk , el, amelyek az ötlő szárát, egyidejűleg, két oldalról, villaszerűén fogják meg és ily módon az ötlőszárnak egyoldalú igénybevételét kizárják és hogy másrészt a zárnyelv belső vége függőleges közép­síkjában futó, hasítékszerű kivágással van 40 ellátva, amelyen a rekesztő keresztül van vezetve, amelynek mindkét oldalt kiálló, vízszintes zárócsapja a zárnyelvnek a ki­vágást határoló szárainak vízszintes hasí­tékaiban kiképezett nyugaszokkal műkő- 45 dik együtt. A rekesztő ez elrendezésével és kiképzésével a zár biztonságát lényege­sen fokozzuk, minthogy ezek a rekesztő számára középső bevágással ellátott tollú kulcsok használatát teszik lehetővé, mi- 50 mellett úgy a toll, mint a rekesztő tetsző­legesen változtatható. A rajz a találmány szerinti zár egy példaképpeni, foganatosítási alakját mu­tatja, ahol is az 55 1. ábra a zár oldalnézete, a fedőlapot el­távolítva képzelve, a 2. ábra függőleges metszet az 1. ábra I—I vonala szerint, a 3. ábra vízszintes metszet az 1. ábra 60 II—II vonala szerint, a 4. ábra vízszintes metszet az 1. ábra III—III vonala szerint, az 5. ábra a zárnyelv alulnézete. (1) a zárban, szokásos módon, forgatha- 65 tóan ágyazott kilincsförgő, amelynek a tokon belül, négyélűen kiképezett részén, a találmány szerint, egymástól a (2') ötlő (2) szára vastagságának megfelelő távol­ságban, két egyenlő (3) és (3') bütyök ül. 70 Ez a két (3, 3') bütyök, kétoldalt, a (2) ötlőszárnak fekszik és azt, egyidejűleg, síkjára merőleges irányban vezeti. A két bütyök között, az (1) förgőre szerelt (4) rugó a (3, 3') bütyköket, az ötlőszár zárási 75 irányában, a tok oldalfalaiból befelé gör­bített (5) ütközők felé, nyugalmi állá­sukba szorítja (2. és 3. ábra). A (3, 3')

Next

/
Thumbnails
Contents