106205. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mérőeszközök, első sorban mérlegek mozgékony részeinek ágyazására

Megjelent 1933. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106205, SZÁM. VlI/f. OSZTÁLY. Berendezés mérőeszközök, elsősorban mérlegek mozgékony részeinek ágyazására. Hieber Viktor Károly technikus (*raz. A bejelentés napja 1930. évi március hó 10-ike. Ausztriai elsőbbsége 1929. évi április hó 15-ike. Ismeretes már, bogy mérlegek és egyéb mérőeszközök mozgékony részeinek csap­ágyait, így pl. az ékeket, tengelyeket stb., egymást keresztező, lenghetően felfüg-5 gesztett tartókarokra helyezzük, me­lyekre rugalmas húzószervek hatnak, me­lyek e tartókaroka,t középállásukba igye­keznek hozni. A tartókaroknak lenghető felfüggesz-10 tése, mely ugyancsak csapágy-éleket és csapágy-fészkeket igényel, valamint az e tartókarokra ható rugalmas húzószervek elmaradhatnak, ha a találmány szerint e tartókarok maguk oldalirányban rugal-15 inas szervek, vagy pedig ha e tartókarokat rugalmasan hajlékony szervvel, pl. lemez­rugóval erősítjük a csapágybakhoz. Ez­által a csapágyat lényegesen leegyszerű­sítettük, anélkül, hogy érzékenységét 20 csökkentettük volna. A mutatótengelynek ágyazására már eddig is alkalmaztak lengőkarokat, me­lyeknek egymást keresztező, homorú csap­ágyfelületeik voltak, amelyeken a muta-25 tótengely elforgása közben legördült. Ezen ellensúlyokkal kiegyensúlyozott ka­rok azonos magasságú csapágyakban leng­hetnek, mely körülmény a csapágybakok alkalmazási helyének kiválasztását kor-30 látozza, úgy hogy azok rendszerint egy­máshoz túl közel kerültek, aminek követ­keztében a csapágyfelületeknek kereszte­zési szöge túl nagy, tehát kedvezőtlen volt. 35 A találmány szerint a keresztező lengő­karoknak egyikét a hordandó tengely fö­lött, másikát pedig e tengely alatt ágyaz­zuk és az egyik karnak csapágyfelületét domborúra, a másik karnak csapágyfelü-40 letét pedig homorúra készítjük, ami által e csapágy részben állócsapágy, részben pedig függőcsapágy és a csapágybakokat ugyanazon függélyes támasztékon, a mér­legvázon könnyen elrendezhetjük és a csapágynak érzékenysége is növekszik. 45 A rajzon a találmánynak egyik példa­képem alkalmazási módját hajlásszög­mérővel kapcsolatban láthatjuk és pe­dig az 1. ábra az ékcsapágyakkal, egyetlen 50 tengelycsapággyal és a mozgást átvivő szervekkel ellátott ilyfajta mérlegnek felső részét nézetben mutatja, a lényeg­telen részletek elhagyásával, míg a 2. és 3. ábrák egy ékcsapágynak, ill. 55 élcsapágynak oldal- és előlnézetét mu­tatják. A mérlegszerkezetet, valamint az (a) beosztást a (b) mérlegvázhoz erősítjük. A mérleg hídját a (d) ingasúlyszerkezettel 60 a (c) átviteli szerv köti össze; a (d) inga­súlyszerkezet a találmány szerinti csap­ágyakban (lásd 2. és 3. ábrákat) leng­hetően van ágyazva. E csapágy az (f) csapágybakból és az 65 egymást keresztező és a (g, g') csapágy felületeket tartó (h, h') tartókarokból áll, amelyeket a találmány szerint a csap­ágybakhoz vagy közvetlenül erősítünk és oldalirányban rugalmasan kihajlíthatóra 70 készítünk, vagy pedig, a rajzon látható módon, rugalmasan kihajlítható közbe­eső szervekkel, pl. két oldalt befogott (i, i') lemezrugókkal kapcsolunk a csap­ágybakhoz. 75 A forgórészeknek, pl. az (a) beosztás mentén mozgó mutatónak (j) tengelyé­nek csapágya, ugyancsak egymást ke­resztező, (1, 1') élekkel felszerelt (k, k') ka­rokból áll, melyeket eltérő magasságú 80 csapágy-fészkekben ágyazunk. E csap­ágyfészkeket a 2—3. ábrákon látható mó­don készíthetjük. A (k) karnak domború (m) csapágyfelülete, a (k') karnak pedig

Next

/
Thumbnails
Contents