106165. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénhidrogénolajpk krakkolására

érti). A találmány egyik fontos jellemzője, hogy a reakciós zónában a gőznemű és nem-gőznemű termékek előre meghatáro­zott arányát tartjuk fenn, hogy ezzel az 5 időtényezőt és azon anyagok jellegét meg­határozzuk, amelyeken a reakciók nagyobb része lefolyik. A találmánynak másik fontos jellem­zője, hogy az eljárás megvalósítása alatt 10 egy vagy több előre meghatározott állandó indexet érünk el és tartunk fenn, ame­lyeket a következőkben „hirtelen elgőzöl­tetés egyensúlyi indexe (flash equilibrium index)", „működési index (operating in-15 dex)" és „feldolgozási index (running in­dex)" elnevezésekkel jelölünk, olyan mó­don, hogy két vagy több működési felté­tel, illetőleg tényező, mint a krakkolási hőfok, nyomás, visszafolyási arányszám és 20 a feldolgozásra kerülő nyers olaj, egymás­hoz való viszonyát beállítjuk, azt találtuk ugyanis, hogy ha egy vagy több ilyen indexet az alább leírt módon és az alább megadott határok között tartunk, a kívánt 25 eredményeket elérjük. A találmány szerinti eljárás foganato­sításánál kapott eredményeket a követke­zőkben fejezhetjük ki: 1. Olyan folyékony maradék előállítása, 30 amelynek 2%-nál nem több B. S. ós W.-je van, amint azt az É.-A.-E.-A.-beli „Bureau of Mines" intézetének 300.31 számú analí­zise bizonyítja. 2. Olyan benzin, melynek 50%, vagy na-35 gyobb benzol ekvivalens-tényezővel kife­jezett kopogást gátló jellemzője van, mi­mellett az összehasonlítás alapját benzol és atm. desztilláció útján előállított penn­sylvániai benzin képezik. E tényezőt mint 40 az ú. n. „oktánszám" függvényét is ki­fejezhetjük, amelynek leírása az ipari szaklapokban, mint pl. az „Industrial En­gineering Chemistry", 1930 decemberi szá­mában, az 1301. oldalon található; a talál­mány szerinti eljárással előállított termé- 45 kéknél megkívánt legalacsonyabb oktán­szám 64, 30-as szeriákban az Etil-kopogás­mérő berendezésben mérve. 3. A fenti kopogást gátló jellemzővel rendelkező, a találmány szerinti eljárás- 50 sal előállított benzinszerű motortüzelő­anyag legkisebb megkívánt hozama ki­fejezhető a benzinhozam és a kiindulási anyag fajsúlyának viszonyával. Általában, minden kiindulási anyagnál 55 , a jó, nem kopogó (64-es vagy ennél na­gyobb oktánszámú) benzin legkisebb kívá­natos hozama, a kezelt nyersolajhoz viszo­nyítva, 20 A. P. I.° fajsúlyú kiindulási anyag fajsúlyának kb. 2 l A -szeresétől a 45 60 A. P. I.° fajsúlyú kiindulási anyag faj­súlyának kb. VA -szereséig váltakozik. Kimondhatjuk, hogy 35 A. P. I.° vagy ennél kisebb fajsúlyú kiindulási anyagnál az eljárás lehetővé teszi, hogy a jó, nem 65 kopogó (64 vagy ennél nagyobb oktán­számú) benzin hozama a kiindulási anyag fajsúlyának 1.9-szeresónél nagyobb legyen. 35—40 A. P. I.° fajsúlyú kiindulási anyagnál a jó, nem kopogó benzin elér- 70 hctő hozama a kiindulási anyag fajsúlyá­nak 1.75-szeresénél nagyobb. 40—45 A. P. I.° fajsúlyú kiindulási anyagnál a jó ben­zin elérhető hozama a kiindulási anyag fajsúlyának 1.5-szerese. 75 A fent megadott legkisebb kívánatos hozamok, amelyeket a kiindulási anyagok fajsúlyának többszöröse fejez ki és ame­lyeket a találmány szerinti eljárással el­érhetünk, mimellett a kopogási jellemző 80 a fent megadott értékű (64 vagy ennél nagyobb oktánszámú) és a maradék 2%­nál kevesebb B. S. és W-t tartalmaz, lé­nyegileg a következő egyenlet alakjában fejezhetők ki: 85 A kívánt és elérhető legkisebb benzin-hozam A kiindulási anyag fajsúlya A kiindulási anyag fajsúlya A rövidség kedvéért a fenti számszerű összefüggést „számított hozam-index"­nek nevezzük. 90 Azt találtuk, hogy ez az eredmény ál­talában a kiindulási anyag térfogatára vonatkoztatott plusz és minusz 5%' hatá­ron belül pontos. Ez azt jelenti, hogy a kívánt és elérhető legkisebb benzin-hoza-95 mot a kiindulási anyag térfogatára szá­mítva plusz és minusz 5%-nyi eltéréssel előre megállapíthatjuk. Az eltérés hatá­rait különösen akkor kell figyelembe venni, ha a ténylegesen feldolgozott hozam 32 kisebb, mint amit a számított hozam- io| indexszel előre megállapítottunk. A találmány szerinti, a fenti eredmé­nyek elérésére való eljárásnak egyik fo­ganatosítási módja a következő mozza­natokból áll: az olajat az átalakításhoz 10 szükséges feltételek mellett hőkezelésnek vetjük alá, a felhevített olajat reakciós zónába visszük, a reakciós zónából az összes terméket folytatólagosan eltávolít­juk és az elválasztó zónába visszük, e 11 zónából a gőzt és a gázokat, valamint az el nem gőzölt olajat külön-külön elvezet-

Next

/
Thumbnails
Contents