106165. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénhidrogénolajpk krakkolására

Megjelent 1933. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLY? JO^ffL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106165. SZÁM. — Xl/b. (IYh/1.) OSZTÁLY. Eljárás szénhidrogéngolajok krakkolására. Universal Oil Products Comp. Chicago (Illinois É. A. E. Á.) A bejelentés napja 1931. évi junius hó 26-ika. A találmány eljárás szénhidrogénolajok feldolgozására, különösen nehezebb szén­bidrogénolajoknak könnyebb vagy ala­csonyabb forrpontú termékekké való át-5 alakítására, amelyek motor tüzelőanyag­ként használva kitűnő tulajdonságokat mutatnak. A találmány egyik célja szénhidrogén­olajokból, mint pl. nyers olajokból, ben-10 zinmentesített nyers olajokból (töpped crudes) maradékokból, gázolajból, kero­zén desztillátumokból stb. robbanómoto­rokban nagy mértékben nem kopogó, ille­tőleg kopogást gátló (anti-knock) benzin-15 szerű anyagoknak nagy hozamban való előállítása, tüzelőanyagként értékesíthető, nehezebb maradékoknak egyidejű terme­lése mellett. A találmány másik célja, hogy a folya-20 matot, a krakkolási reakciót befolyásoló tényezők, mint idő, hőfok és nyomás útján a fent kitűzött eredmények elérése céljá­ból szabályozzuk. Eddigelé a motor tüzelőanyag előállí-25 tására való kirakkoló eljárásoknál az elér­hető legjobb eredményeknek határt sza­bott az a körülmény, hogy ha az olajból benzinszerű termékeket az elérhető leg­nagyobb mennyiséget megközelítő meny-30 nyiségben termelnek ki, akkor a folyama­tot nagymennyiségű koksz és maradék vagy fűtőolaj képződése kíséri, amely utóbbi annyi szilárd részecskét tartalmaz, hogy értékesíthetősége csökken, mivel azt 35 a finomító hasznothajtóan nem használ­hatja fel, ha egyáltalában felhasználható. Ugyanekkor a termelt benzin kopogást gátló képessége (anti-knock characteris­tics) általában kisebb, mint amit a jelen-40 legi követelmények megkívánnak. Más­részt, ha a termelt benzin kopogást gátló képessegét növelni akarjuk, akkor ezt csak a benzinhozam csökkentésével érhet­jük el. A krakkolási reakciót befolyásoló különböző tényezők együttműködésének 45 hiányát nagy mértékben növelték azok a különbségek, amelyeket a krakkoló eljá­rásoknál felhasználásra kerülő különböző minőségek, vagy kiindulási anyagok (char­ging stocks) idéznek elő, minthogy egy- 50 egy kiindulási anyagból kitermelhető leg­nagyobb hozam nagy mértékben ez anyag fajsúlyától függ, amely bizonyos mérték­egységben ez anyag frakcióinak forrás­pontjait és a krakkolás alatti kokszképző 55 hajlamát kifejezi. Azt találtuk, hogy e nehézségeknek oka az, hogy eddig nem volt olyan olajkrakkoló eljárás, amelynél az idő, nyomás és hőfok közötti kapcso­latokat, amelyek nagy mértékben nem- 60 kopogó benzinnek nagy hozamban való előállítására, értékesíthető fűtőolaj ter­melése mellett, szükségesek, egymással összefüggésbe hozni és egyszerűen szabá­lyozni tudták volna és amely eljárásnál 65 ez az összefüggés a különböző kiindulási anyagokra lényegileg állandó mairad. A találmány egyrészt olyan olajkrak­koló eljárás, amelynél a folyamat feltéte­leit egyszerű módon úgy szabályozzuk, 70 hogy kopogást nagy mértékben gátló ben­zint nagy hozamban állítsunk elő és egy­idejűleg olyan folyékony maradékot kap­junk, amely nem tartalmaz 2%-nál több „idegen anyagot és vizet" (ez utóbbit az 75 általánoson elfogadott angol terminológia „Bottom Settlement and Water" kifejezés­sel és a továbbiakban itt is alkalmazandó „B. S. és W." rövidítéssel jelöli és ez alatt az olajból kiváló nehéz részecskéket 80

Next

/
Thumbnails
Contents