106153. lajstromszámú szabadalom • Kapaszkodókerék traktorokhoz

_ Megjelent 1933. évi április hó 15-én. ^ MAGÍAfi KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106153. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Kapaszkodókerék traktorokhoz. Pöhl Gusztáv mérnök Berliii-Wilmersdorf. A bejelentés napja 1931. évi október hó 23-ika. A mezőgazdaságban alkalmazott trak­toroknak két célt kell teljesíteniük, 1. te­heráru t kell mezőgazdasági üzemben rendesen megépített utakon szállítaniok, 5 2. puha talajon való szállításnál vagy íoldmegmunkálásnál a tovamozgást, úgy mint kemény utakon, kell biztosítaniok. A gyakorlatban használatos traktor­h ajtókerekek, főkép mezőgazdasági cé-10 lókra, azelőtt leginkább sarokvasakból való szilárdan felhelyezett kapaszkodó lé­cekkel voltak ellátva. Újabb időben szi­lárd, ékalakú kapaszkodókat is alkalmaz­nak, melyek a kerék kerületén eltoltan 15 vannak elrendezve. Szilárd kapaszkodók­kal ellátott kerekek azonban nem alkal­masak utakon való haladásra, hanem kü­lönleges védőberendezésekre van szüksé­gük, melyek költségesek és kisebb-na-20 gyobb nehézségekkel alkalmazhatók és melyeknek alkalmazása és eltávolítása időt igényel. Kilendíthető kapaszkodókkal ellátott kerekek is, melyek a kerék futófelületének 25 közepén vannak elrendezve, már ismerete­sek. Azonban ezen kerekek sem tudtak a gyakorlatban érvényesülni, miután, úgy mint a legtöbb eddig ismert traktor­kapaszkodókeréknek az a hátrányuk van, 30 hogy tapadós (agyagos) talajon való hala­dásnál a kapaszkodók könnyen föld­anyaggal telnek meg, úgy hogy a kerekek nem fognak, hanem csúsznak, ami által idő- és tüzelőanyagveszteség származik. 35 Tisztán utiiizemhez való traktoroknál a futókerék oldalán felszegecselt kapaszko­dókkal ellátott gyűrűket alkalmaztak, melyeknek átmérője a kerekekével meg­egyezik, mely gyűrűk különleges esetek-K) ben, pl. feneketlen utak esetén, homok­gödrökben stb. az adhéziót támogatni van­nak hivatva; azonban ezen járulékos se­gédkapaszkodók is eddig tökéletlenek, mi­ntán beállításukhoz túlsók időt igényel­nek és a járulékos igénybevételhez nem 45 elégségesek. A találmány traktorokhoz való kapasz­kodó kerék, melynél az említett hátrányok nincsenek. Ezen keréknél tengelyirány­ban elrendezett csapok körül kilendíthető 50 kapaszkodók a kerektalp mindkét oldalán egymástól közbenső tér által elválasztott két sorban célszerűen egymáshoz képest eltoltan vannak elrendezve, mi mellett a keréktalpnak a kapaszkodósorok között 55 elégséges futófelülete van. A kapaszkodó­sorok között gumiabroncs is helyezhető el, úgy hogy ily kerekekkel ellátott traktor terheknek az úton való vontatására is al­kalmas. Emellett a kapaszkodók, ha szűk- 60 séges volna, szintén használhatók. A talál­mány értelmében szerkesztett ily kapasz­kodó kerék úgy behúzott kapaszkodókkal teherszállításra szolgálhat rendes utakon, mint kinyújtott kapaszkodókkal puha, rossz 65 talajon munkát végezhet. A kapaszkodók a munkairánnyal szemben meg vannak tá­masztva, amennyiben vagy magán a ka­paszkodón van ütköző alkalmazva, mely a kapaszkodót mindenkori véghelyzetében 70 szilárd helyzetben a kerékabroncs vagy talp ellen támasztja, vagy pedig a kerék­abroncson vagy a talpon kiugrások van­nak alkalmazva, mely kivágási élekhez támaszkodhatik a kapaszkodó. Ezen ki- 75 vágások egvúttal nyílást képeznek, mely menetközben hozzátapadó földrészek ön­működő leszedését idézi elő, úgy hogy a kapaszkodók sohasem telnek meg föld­anyaggal, hanem mindenkor egész magas- 80

Next

/
Thumbnails
Contents