106147. lajstromszámú szabadalom • Beállítható kulcsos zár

Megjelent 1933. évi április hó 15-én. MA6YAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 106147. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Beállítható kulcsos zár. Lejbowicz Ferdinánd József gyáros Krolewska-Huta (Lengyelország-). A bejelentés napja 1931. évi október hó 22-ike. A találmány beállítható kulccsal zár­ható és azonosan beállított kulcstollakkal nyitható zár, amely a legkülönbözőbb célokra, pl. ajtó, bútor, bőrönd stb. zár-5 jaként alkalmazható és az eddig ismert változtatható zárakkal szemben új kikép­zésénél és működésénél fogva jóval elő­nyösebb. A találmány fő jellemzője két, változ-10 tatható távolságnyira elhelyezett lemez, melyek egymástól eltávolítva a zárnyel­vet, ill. a vele kapcsolatos lengető kart el­reteszelik ós csak közelített helyzetben en­gedik a zárnyelvet elmozogni. A két ie-15 mezre rugók hatnak, amelyek a lemezeket elreteszelten igyekeznek tartani; ezek a lemezek a zárnyelvet, ill. a vele kapcso­latos lengető kart akár közvetlenül, akár közvetve, pl. ütközők révén reteszelhetik 20 el, mely utóbbiak a lemezek közelített helyzetében ós a zárnyelvnek ekként be­következő szabaddátételekor egymást ki­kerülhetik, ellenben a lemezek távoli hely­zeténél a zárónyelv mozgását elreteszelik. 25 A lemezek távolságát, amelyek közül adott esetben csak az egyik mozgatható el párhuzamosan, a zárónyelv mozgását elreteszelő helyzetükben kitámasztók biz­tosítják, amelyek csak meghatározott, illő 30 kulcs használatával előidézett helyzetek­ben lesznek hatástalanok s teszik lehetővé a lemezek egymáshoz való közeledését ós a zárónyelv szabaddátételét. A kitámasztókat a találmány szerint 35 előnyösen a lemezeken levő két vagy több egymással szembenfekvő állítótesten ren­dezzük eJ, melyek a lemezek közeli hely­zeténél párosával kapcsolódnak. Ez elren­dezésnél az egyik, pl. a helytálló lemez állítótesteit csak a másik lemez állítótes- 40 tei mozgatják és a lemezek távoli helyze ténél a mindenkor elfoglalt helyzetükben rÖgzíttetnek, míg a másik pl. a párhuza­mosan mozgatható lemez állítótárcsáit a kulcs lépcsősen beállított tollai mozgat- 45 ják, a kulcs kihúzása után pedig azok pl. rugóhatásra mindig nullhelyzeitükbe tér­nek vissza. Az egyik lemeznek a kulcs beállított tollaitóil befolyásolt állítótestei­nek a kitámasztókat hatástalanító hely- 50 zetbe való elmozgatás £1) cl találmány sze­rint kizárólag csak az illő kulcs bevezetése folytán következik be, mely kulcsnak több beállítható, pl. páleaalakú tolla van. Nyitott zárnál a rekesztőt képező leme- 55 zek pl. a zárnyelvet elreteszelő ütközők egymáson való felfekvése folytán egymás­hoz közel állanak, az állítótestek kapcsol­tak és nullhelyzetben vannak. A kulcs be­dugása következtében az állítótestek pá- 60 rosával a kulcstollak beállítása szerinti mértékben mozdulnak el. A zárnyelvnek a távolodását és az állítótestek kikapcso­lódását előidéző előretolódása után az egyik lemezen levő állítótestek helyzetük- 65 ben rÖgzíttetnek, míg a másik lemeznek a kulcstollaktól befolyásolt állítótestei a kulcs kihúzása után rugóhatásra a null­helyzetbe térnek vissza. Ezzel először azt érjük el, hogy a zárnyelvet csak a zárás- 70 hoz használt kulccsal egyező tollbeállí­tású kulcs bedugása után lehet vissza­zárni, minthogy csak az egyik, kulccsal befolyásolt állítótestes lemeznek oly hely­zetbe való elmozgatása után, amely a má- 75 sik lemezen megakasztott állítótestek helyzetének felel meg, lesznek hatástala­nok a kitámasztók, közelíthetők egymás-

Next

/
Thumbnails
Contents