106144. lajstromszámú szabadalom • Száraz fényelem és azt tartalmazó berendezések

_ Megjelent 1933. évi április hó 15-én. ^ MAGYAR KIRÁLYI J|gl|§m SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 106144. SZÁM. — VlI/d. OSZTÁLY. Száraz fényelem és azt tartalmazó berendezések. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T. cég- Újpest. A bejelentés napja 1931. évi május hó 15-ike. Az ismeretes réz-rézoxidul típusú fény­villamos elemek, — amelyeket a Becque­rel-cellától való megkülönböztetés céljá­ból a következőkben száraz íényvillamos-5 elemeknek is fogunk nevezni — valamely fémalapból, ezen elrendezett rétegszerű fényérzékeny anyagból és ez utóbbin el­helyezett ú. n. mellső elektródából álla­nak. A fémalap rendszerint fémlemez szo-10 kott lenni s ez esetben maga az egész fényelem is lemezalakú. A találmány ilyen lemezalakú fényelem, amelyet az elemen célszerűen központo­sán elhelyezett egy vagy több szabad, 15 illetve sugárzást áteresztő nyilás jellemez. Az ilyen szerkezetű fényelem előnyösen alkalmazható mindazon esetekben, midőn a fényelemet valamely felületről vissza­vert fény erősségének mérésére, regisztrá-20 lására stb. használjuk. Ilyen alkalmazás­ról van szó pl. a képtávíró-adóberendezé­seknél azon esetben, ha a továbbítandó kép nem átlátszó, hanem átlátszatlan alapra készült, azaz nem diapozitív, ha-25 nem papírkép formájában áll rendelkezé­sünkre. A kép „letapogatása" mind a két esetben a kép felületére irányított, össze­tartó fénynyalábbal történik, míg azon­ban átlátszó kép esetén az átmenő, addig 30 átlátszatlan kép esetén a visszavert fény­nyalábot fogják fel, valamely fényérzé­keny szerv, pl. fotocella vagy szeléncella segélyével. A visszavert fény jó kihasz­nálása céljából gyűrűalakú fotocellát szo-35 kás alkalmazni, amelynek központos nyí­lásán át jut a fénynyaláb a továbbítandó képre s az arról minden irányban vissza­vert fényt, ill. annak nagy részét a cella gyűrűalakú katódája fogja fel. A fentem-40 lített száraz fényelemeket a találmány szerint ehhez hasonló elrendezésben, te­hát a fény átbocsátása céljából célszerűen központosán elrendezett nyílással ellátott lemez alakjában állítjuk elő, sőt a fény­elemnek olyan alakot is adhatunk, amely 45 a visszavert fénynek gyakorlatilag 100 százalékos kihasználását teszi lehetővé. Az ismeretes gyűrűalakú fotocellákkal szemben a találmány szerinti fényele­nieknek az az előnye, hogy sokkal erősebb 50 fotoáramot adnak, mi részben nagyobb ér­zékenységük, részben pedig mindkét alak­jukban igen jó fénykihasználásuk követ­kezménye. A találmány szerinti fényelemeken levő 55 nyílásnak természetesen nem kell teljesen szabadnak, tehát lyuknak lennie, hanem elegendő, ha a nyílás a felfogandó sugár­zás, pl. a fény számára „szabad", tehát a nyílás el is födhető, ha csak az elfödésre 60 használt ablak a fényre, illetve azon su­gárzásra átlátszó, amellyel a fényelemet működtetni akarjuk. Ha pl. az elemet infravörös sugarakkal akarjuk megvilá­gítani, akkor a nyílást a látható fényre 65 átlátszatlan anyaggal, pl. vékony kemény­gumi lemezzel is lefödhetjük vagy kitölt­hetjük, mi például por és piszoklerakodás ellen védi meg az elemet, valamint a nem kívánatos más sugárzás által előidézhető 70 zavaró hatásokat küszöböli ki. A találmány szerinti fényvillamos elem előnyösen használható a fényt szétszórtan visszaverő felületek, illetve anyagok (pl. papír, szövet, kerámiai gyártmányok stb., 75 stb.) fényvisszaverőképességének méré­sére is. A mérendő anyagot a fényelem nyílásán át világítjuk meg, s a visszavert fényt az elem hatásos felülete fogja fel; a visszavert fény mennyiségének meghatá- 80

Next

/
Thumbnails
Contents