106138. lajstromszámú szabadalom • Karkötő szelence

Megjelent 1933. évi április hó 15-en. MAGYAR KIRÁLYI Jpgg3£ SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 106138,. SZÁM. Ill/b. OSZTÁLY. Karkötő szelence. Wáchter Rezső magántisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1932. évi február hó 23-ika. A találmány: karra csatolható sze­lence. A szelence tetszőleges alakú és púder, cigaretta és más — különösen női sziik-5 ségleteket kielégítő — cikkek befogadá­sára Való. A rajzok a találmány néhány fogana­tosítási alakjának hosszmetszeteit, illetve felülnézetét adják. Az 1. ábrán az (1) 10 szelencére, pl. pud erkompaktra, a (2) övek, csattok, karperecek és más effélék a (3) fülecslkék segítségével vannak rászerelve. Mint a 2. ábrán szemléltetett foganatosítási alakon lát-15 ható, a (3) fülecskék az (1) szelencébe süllyesztve is kiképezhetők. A 2. ábra egyébként a találmányra nagyon jel­lemző ama helyzetet mutatja be, ami­kor a szelence nyitva van. Az (1) sze-20 lence (4) fedőlapjának belső oldala ugyanis tükörré van kiképezve. Ha a sze­lence karrá csatolása megtörtént, a talál­mány értelmében előállított iparcikk hasz­nálata — mint puderkompakt — úgy tör-25 ténik, hogy az (1) szelencén lévő (5) zár nyitásával a (4) fedőlap felemelkedik any­nyira, ahogy azt a (6) rúgó vagy más ismert berendezés engedi — rendszeriint a (4) fedőlap az (1) szelencével a nyitásnál 30 több, mint 90°-o® szöget zár be, — mely esetben a (4) fedőlap belső oldalán elhe­lyezett vagy kiképzett tükör, — mely esetleg a fedőlap alakjánál nagyobbra is nyitható, — minden további nélkül hasz-35 nálatra kész. A kiviteli alakra jellemző, hogy az (1) szelence nyitásánál a (4) fedő­lap a (2) öveik, csattok és más effélék hosz­szanti irányába nyílik, tehát felcsatolása után az arc elé emelt karon a (4) fedőlaip 40 belső tükör! apja az arccal szemben áll. A 3. ábra egy oly foganatosítási alakot mutat be, melynél az (1) szelencére a (2) csattok és más effélék közvetlenül — te­hát nem fülecskék segtíségével — vannak építve. A 4. ábra a találmány egy oly ki- 45 viteli alakját mutatja, melynél az (1) sze­lence metszete nem a szokásos köralak, hanem a jobban kézre fekvő, pl. téglalap alakú. Az 5. ábrán feltüntetett foganato­sítási változat értelméiben az (1) szelence 50 karra csatolása több övvel, csattal és más effélével történik. A szelence alakj®, ter­mészetesen nemcsak a rajzokon feltünte­tett kör- és téglalap alakok, hanem, sok­szögű, illetve tetszésszerinti lehet, A sze- 55 lence felcsatolására szolgáló övek, csat­tok, karperecek és más effélék fémekből, nemesfémekből, bőirbőll), textilanyagokból sth. készíthetők. Ezek az övek, csattok stb. több egymásba kapcsolt részecskéből 60 is állhatnak. A szelence belső berende­zése a már ismeretes módokon képezhető ki. A találmány értelmében foganatosított karkötő szelence előnye az, hogy állán- 65 dóan nemcsak kéznél, de a szó legszoro­sabb értelmében kézen van. Viselése fe­leslegessé teszi a sok alkalomtmal .(tánc­nál, sportoknál, túrán stb.) terhe® kézi­táska állandó hordását. Használata ké- 7 Q nyelmesebb, mint az eddig ismeretes sze­lencéké, mert karon lévén, kézben tar­tani nem kell és a szelence belső lapján elhelyezett tükör a doboz nyitása után pontosan archoz áll. 75 A találmány kombinálható karkötő órával is, ámikor is az (1) szelence (4) fe­dőlapja lehetőleg vékomymívű órával van helyettesítve, melynek hátsó falán tükör­szerű kiképzése van. A találmány ez alak- 80

Next

/
Thumbnails
Contents