106133. lajstromszámú szabadalom • Méhüreg bevilágító és tágító műszer

Megjelent 1933. évi április hó 15-en. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi lei ras 106133. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. K ÍA ; \ ^^ Méhüreg bevilágító és tágító műszer. Sándor Miklós szigorló orvos Budapest. A bejelentés napja 1931. évi szeptember hó 10-ike. A diagnostikai célokra ismeretes bevilá­gító műszerek használatánál pl. hólyagvizs­gáláinál a nézőmező nagyobbítása céljá­ból a hólyagot előzetesen pl. folyadékkal i tágítják és azután a katéterszerű bevilá­gító műszert (cystoskop) bevezetik. A méhüregnek ily tágítása eddig lehetet­len volt, ami a méhüregnek optikai vizs­gálását lehetetlenné tette. ) A találmány célja e hiány megszünte­tése és lényegében abból áll. hogy a bevilá­gító műszert a méhüregbe bevezethető, szterilizálható és rugalmas tágító berende­zés veszi körül, mely 'bevezetése után vagy 3 közben a bevilágító műszerrel összeköthető, mi mellett a tágító berendezést a bevilágító műszer tengelyirányában mozgatható védő­cső veszi körül, melynek a méhüregből való kihúzása és rögzítése után a méhüreg­) ben szabaddá vált rugalmas tágító részek a méhüreg falai felé szoríthatók. Mellékelt rajz a találmány szerinti mű­szer példaképem kiviteli alakját tünteti fel és természetes, hogy e műszer mérete, 5 alakja és egyes részeinek anyaga tetszés szerinti lehet, azonkívül különböző módo­sításokat és kiegészítéseket enged meg, anélkül, hogy a találmány lényegétől el­térnénk. Az 3 1. ábra a műszer függőleges hosszmet­szete csukott helyzetben. A 2. ábra oldalnézete. A 3. ábra a műszer függőleges hosszmet­szete nyitott helyzetben, azaz bevilágítás 3 közben A 1. ábra keresztmetszetet az 1. ábra x—x vonala irányában. Az ismeretes (a) optikai műszert a fél­gömbalakú (b) csavaranyával szilárdan 3 összekötött íp pi c2 ) lapos rugók veszik körül, mely rugókat az optikai műszer ten­gelyirányában mozgatható (d) védőcső ve­szi körül. A rugókat (e) gyűrű tartja hely­zetében. A (d) védőcsőnek és a rugókat tartó félgömbölyű (b) csavaranyának a 45-méhüregbe való bevezetése után vagy köz­ben az (a) optikai műszer a rugók között központosán bevezethető és (f) csavarorsója a (b) csavaranyába csavarolható úgy, hogy ekkor az optikai műszer a tágítőberende- 50 zés és a védőcső egy összefüggő testet ké­pez. Vizsgálat céljából a védőhüvelyt a méh­üreg hosszának megfelelő mértékével ki­húzzuk, miáltal a méhüregben a (c, c1 , c2 ) 55 rugók szabaddá válnak. A védőhüvely ki­húzott helyzetében megfelelő kapcsokkal, horgokkal, peckekkel stb. a rugókkal köt­hető össze. Ha a védőhüvely kihúzása után az (a) optikai műszert csekély mértékben 60 kifelé húzzuk, akkor a méhüregben sza­baddá vált rugórészek széj jelfeszítődnek és a méhüreg falát széjjeltágítják úgy, hogy altkor a bevilágító műszerrel a méhüre­get vizsgálhatjuk. A védőhüvelynek és a 65 rugók egyikének vagy többjének (g), illetve (g1 ) mércés beosztása van, mellyel a védő­hüvelynek kihúzásának és a rugók megrö­vidülésének mértéke megállapítható. Szabadalmi igények: 70 1. Méhüreg bevilágító és tágító műszer azzal jellemezve, hogy a bevilágító mű­szert a méhüregbe bevezethető és rugal­mas, szterilizálható tágítóberendezés köz­pontosán veszi körül, mely a bevilágító 75 műszerrel köthető össze. 2. Az 1. igénypont szerinti méhüreg be­világító és tágító műszer kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a (c, c1 , c2 ) la­pos rugókból álló tágító berendezés fél- 80

Next

/
Thumbnails
Contents