106081. lajstromszámú szabadalom • Vezérlő rudazat, különösen üveglaptörlőkhöz

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106081. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Vezérlő rudazat, különösen üveglaptörlőkhöz. Jules Emilien Cusset gyáros Páris. A bejelentés napja 1931. évi julius hó 16-ika. Franciaországi elsőbbsége 1930. évi julius hó 16-ika. A találmány olyan vezérlő rudazat, mely főleg üveglaptörlők működtetésére való, amely azonban más készülékek, mint pl, sormutatók, vándorlánipással ellátott 5 reklámkészülékek és egész általában oly készülékek működtetésére is alkalmas, me­lyek rendeltetésüknek megfelelően hossz­irányban elnyúló felületet karok által hordozott szervekkel ide-oda mozgással 10 súrolnak. E vezérlő rudazatot különösen gépjár­művek üveglaptörlőinél alkalmazhatjuk előnyösen, amennyiben az egyszerű és kettős törlőiméi lehetővé teszi, hogy azok 15 az üveglapok hosszirányában eltolódhat­nak ós nem, mint eddig, egy vagy két, meglehetősen korlátolt szelvényt, hanem hosszan elnyúló lényegileg derékszögű szakaszt súrolnak és így kiterjedt látó-20 mezőt biztosítanak. E vezérlő rudazat működésének az elve, hogy oly váltakozó szögelfordulást, mely a vezérlő rudazat forgási pontja, mint középpont körül írt körív mentén folyik 25 le, mechanikai eszközökkel lényegileg egyenesvonalú, illetőleg elnyújtott görbe páilyán lefolyó mozgássá alakítunk. Ez a pálya, mely rendszerint elnyújtott görbe, merőleges a körívhez, tartozó központi" 30 szög felezőjére és oly mozgó egyenes sza­bad végének mértani helye, amelly egye­nes másik vége a, körszeletet súroló su­gár vége körül, a sugárral azonos irány­ban, de nagyobb szögsebességgel forog. 85 A vezérlő rudazat, pl. gépjármüvek üveglaptörlőinól való legegyszerűbb al­kalmazási alakjában két egyenlőtlen kar­ból áll: egy hosszabb karból, melynek for­gási tengelye a szélvédőlap felső vagy 40 alsó részén van és egy rövidebb karból, mely egyik végén az üveglaptörlő kefét hordja és a hosszabb karral csuklósan van összekötve. Ezenkívül a két kar kö­zött oly erőátviteli szervek vannak, me­lyek a rövidebb kart ugyanabban az ér- 45 telemben mozgatják, mint amelyben a hosszabb kar mozog, a két mozgás sebes­sége azonban nem egyenlő. Az áttétel le­het fogaskerékmű, rudazat, lánc, szíj­tárcsaelőtét, fogazott rudazat, vagy ha- 50 sonló áttételi eszköz, melyet a hosszabb rudazatforgató tengelyről hajtunk. A vezérlő rudazat rövidebb rúdja, pl. üveglaptörlő esetében törlőkefét hord. A rudazat lehet azonban kettős is, vagyis 55 két karpárhói is állhat. Ebben az esetben a két, mindenkor egy-egy rövid karral csuklósan összekötött hosszú kart egymás­sal rudazat útján kötjük össze, valamint így kötjük egymáshoz a rövid karokat is 60 úgy, hogy a két karpár két desmiodromi­kusan mozgó parallelogramot képez. A hosszabb karokra erősített rövidebb ka­rok ugyanazon általános irányban mo­zognak, mint a hosszabb karok, de szögse- 65 hess ég ük azokénál rövidebb. Az ábrák példakénti megoldásokat mu­tatnak. Az 1. ábra kétkarú vezérlő rudazat sé­máját mutatja. Az (A) pont körül a hosz- 70 szabb (AB) kar leng, míg ennek (B) pontja körül leng a rövidebb (BC) kar. A (B) pont az (A) pont körüli köríven mozog. A 2. ábra vázlatosan két karpárból álló vezórlőrudazatot mutat. (AB) és (A', 75 B') a hosszabb karok, melyek (A) és (A') pontok körül forognak. (BC) és (B\ C') a rövidebb karok, melyek viszont a (B) és (B') ponitok körül lengenek. A (B) és (B') pontok mindenkor az (X—X') és (y—y') 80

Next

/
Thumbnails
Contents