106068. lajstromszámú szabadalom • Szívószekrény papírgyártó és ezzel analóg gépekhez

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106068. SZÁM. — XlII/a. OSZTÁLY. Szívószekrény papírgyártó és ezzel analóg gépekhez. Usines Ch. Catala M. Catala & A. Huart-Catala Virginal (Belgium). A bejelentés napja 1931. évi március hó 12-ike. Belgiumi elsőbbsége 1930. évi március hó 22-ike. A találmány olyan szívószekrények kö­rébe tartozik, amilyeneket aszbesztcement­termékeket készítő gépeknél és ezekhez ha­sonló, a papírgyártásnál használt gépeknél 5 abból a célból alkalmaznak, hogy pl. asz­besztcement-, aszbeszt-, karton- vagy papír­lapokat, melyeket az ilyen gépek előállí­tanak, szívással szárítsanak. E lapok nemez­szalagon fekszenek, mely azokat a szívó­.0 szekrény fölé vezeti. Ez a nemez igen gyorsan kopik akkor, ha a szárítandó lap valamely szemcsés anyagot, pl. cementet tartalmaz; e kopás csökkentésére a nemez és a szívónyílás 5 közé, ennek egész szélességében lyukasztott, végnélküli hevedert szoktak tenni, mely a nemezével egyenlő sebességgel halad és így a szívószekrény rácsrúdjain ez a heveder súrlódik. Ily módon azonban nem lehet 0 megakadályozni, hogy a szívószekrénybe le­vegő kerüljön, mert általában nem lehet minden lyukat egészen a heveder széléig elfedve tartani. Ezenkívül a súrlódás a szekrény rácsrúd-5 jain gyakran a heveder korai kopását okozza egyes helyeken. A találmány segélyével ezeket a hátrá­nyokat bonyolult szerkezetek használata nélkül megszüntethetjük és a végnélküli 0 heveder s a szívószekrény szélei közt igen jó tömítést létesíthetünk. E célra az elő­nyösen gumiszalagból készült és a szívó­nyíláséval egyenlő szélességben lyukasz­tott végnólküli hevedernek tömör, vagyis 5 nem lyukasztott szélei vannak, hosszirányú; fáeokka.1, melyek a szekrény szívóinyílása oldalszéleinek megfelelő hornyaiban halad­nak és a levegő belépését megakadályozó labirintustömítést alkotnak. Ezek a tömör szélek egyszersmind erősen megnövelik a 40 heveder ellenállását éppen azokon a helye­ken, ahol a súrlódás a legnagyobb. Az elrendezés tömítőképességét tovább fokozzuk a szívónyílás mindegyik szélében az említett hornyok között alkalmazott 15 vályúalakú mélyedésekkel, melyek a heve­der tömör szélével érintkező és ezáltal hid­raulikus kapcsolatot létesítő folyadékot tar­talmaznak. Ezt a folyadékot — elsősorban vizet — minthogy nem érintkezik a szári- 50 tandó anyaggal, nem kell gyakran meg­újítani és ez a folyadék nem okoz további erőfogyasztást. Ezenkívül a gumiheveder súrlódását a szekrény rácsrúdjain úgy csökkentjük a 55 minimumra, hogy a rácsrudakat a heveder és a nemezszalag mozgásirányához képest nem a szokásos módon derékszög alatt, hanem ferdén rendezzük el. A mellékelt rajzok a találmány szerinti 60 szívószekrény két foganatosítási alakját példaképen tüntetik fel. Az 1. ábra a találmány szerinti szívószek­rény. végnélküli hevederrel, oldalnézet­ben. A 65 2. ábra a szívószekrény felülnézete, az ábra jobboldali felén a végnélküli heveder elhagyásával. A 3. ábra a heveder szélének és a szívó­szekrény asztallapja tömítőhornyos szélé- 70 nek függélyes metszete, nagyobb lépték­ben. A 4. ábra a heveder egy darabjának felül­nézete a 3. ábra léptékében. Az 5. ábra a második foganatosítási alak 75 (dobalakú szívószekrény) oldalnézete, az 1. ábra léptékében. Az első foganatosítási alaknál (1. ábra)

Next

/
Thumbnails
Contents