106043. lajstromszámú szabadalom • Újítás fogkeféken

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106043. SZÁM. — XX/e. OSZTÁLY. Újítás fogkeféken. Gyurik Mihály géptechnikus Kispest. A bejelentés napja 1930. évi március hó 3-ika. A találmány oly fogkefe, melynek sor­téi két egymásra merőleges síkot alkot­nak. Már régebben is történtek kísérletek arra nézve, hogy celluloid fogkeféket oly 5 kettős sörtefeltilettel lássanak el, melyek­nél a két felület egymással derékszöget alkot. Ezt oly módon érték el, hogy a víz­szintes síkban kivágott celluloidnyél ket­tős fejét sörtékkel a szokásos módon ellát -10 ták s azután a kettős fejet melegítés köz­ben derékszögben meghajlították. Ezen eljárásnak az a hátránya volt, hogy a haj­lítás és előmelegítés miatt a sörték a haj­lítási élnél meglazultak s rövid idő alatt, 15 sőt sokszor a készítés közben is kihullot­tak. A találmány szerinti fogkefénél ez a hátrány kiküszöbölődik és pedig egysze­rűen azáltal, hogy a sík állapotban kimet-20 szett celluloidnyél kettős ftején a sörtéket úgy rendezzük el, hogy a hajlítási élvonal és annak a melegítéskor igénybevett me­zője sörtét nem kap. Ily módon az össze­hajlítás semmi hátránnyal nem jár s az 25 így elkészített kefék épp oly szilárd fek­vésű sörtékkel bírnak, mint az egyszeres fogkefék. A találmány szerinti fogkefének egy példakénti foganatosítási alakját az 1. ábra elölnézetben, részben metszve, 30 s a 2. ábra távlati képben mutatja be. Az (1) és (2) tartófelületek eredetileg vízszintes síkban a celluloidlemezből ki­sajtoltattak s úgy áll rajta a sörte, hogy a 35 meghajlítás után a hajlítási élvonal szom­szédos sörtevonulatai egy sörtétől mentes alagutat zárnak be s a sörtefelületek egy­mással derékszöget alkotnak. A sörték ki­hullása itt teljesen kizárt, miután a mele- 40 gített hajlítási élen sörtéket egyáltalán nem helyezünk el. A találmány keretében természetesen többféle változtatást is tehetünk; így pL U-alakra meghajlított vagy félkör-alak- 45 ban hajlított sörteelrendezést is készíthe­tünk a fent vázolt eljárás szerint stb. Szabadalmi igények: 1. TJjítás fogkeféken, melyeknél a sörte­felület két egymással derékszöget al- 50 kotó síkban fekszik, azzal jellemezve, hogy a sík állapotban kisajtolt kettős kefefej a melegített hajlítási élvonalon sörtementes. 2. Az 1. alatt igényelt fogkefe egy meg- 55 oldási módja, azzal jellemezve, hogy a kefefej U-alakú vagy félköralakú. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents