106004. lajstromszámú szabadalom • Kesztyű

MAGYAR KIRÁLYI S^H® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106004. SZÁM. — I/d. OSZTÁLY. Keztyű. Johanson Károly Hugó keztyű gyáros Los-Angeles (É. A. E. A.). A bejelentés napja 1930. évi december hó 13-ika. E találmány keztyűkre és különösen olyan keztyűkre vonatkozik, amelyeknél a hüvelykujjhoz való szokásos lyukat a keztyű belső oldalán nem kell elkészíteni, 5 minekfolytán a szokásos varrat, amellyel a hüvelykujjat a keztyű belső oldalára erősítjük, nem is keletkezik. Ez új előállítási móddal a keztyűt gyártó munkás teljesítőképességét növeljük és 10 még tanulatlan munkásokat is gyorsan be­taníthatunk arra, hogy keztyűket vagy más hasonló kézre való ruházati cikkeket állít­sanak elő. A találmány szerinti keztyű lényegében csak három részből áll, mé« 15 pedig két, lényegében egyenlő anyagdarab­ból, amelyik a kéz belső oldalát, illetőleg a kézhátat az ujjakkal együtt befedik, ami­kor is e darabok mindegyikének oly da­rabja is van, mely a hüvelykujjat fedi be, 20 továbbá a kéz csuklójának egyik oldalá­ról a különböző ujjakhoz és a hüvelyk­ujjhoz menő, továbbá a kéz csuklójának másik oldalán végződő összekötőcsíkja van. Az összekötőcsík a kis ujj hegyén is kez-25 dődhet, hogy azután az ujjak különböző hosszanti oldalán haladjon végig és a mu­tatóujj hegyén végződjék. A mellékelt rajz a találmány szerinti keztyűnek példaképem foganatosítási alak-30 jait mutatja. Az 1. ábra az egymásra helyezett anyag­darabok elölnézete, amelyek a kéz belső oldalát és a kézhátat fedik. E részek itt még nincsenek összevarrva; a 35 2. ábra a keztyűrészek között elrende­zett összekötőcsík távlati képe, a 3. ábra a keztyű távlati képe az össze­kötőcsíkkal, amely itt csupán a mutatóujj hegyétől a kis ujj hegyéig terjed, a 40 4. ábra bélelt munkakeztyű távlati képe kúpalakú csuklórésszel, az 5. ábra labdázó keztyűt mutat, a 6. ábra a keztyű mindkét oldalát képező egységes anyagdarab elölnézete és a 7. ábra a 6. ábrának megfelelő egységes 45 anyagdarab rávarrott hüvelykujjrészekkel. A találmány értelmében a (2) kézhát­részt és a kéz belső oldalát befedő (3) részt kicsákozzuk vagy más hasonló mó­don kivágjuk, amikor is mindegyik rész- 50 nek a (4) ujjrészei és az (5) hüvelykujj­része van. A két (2) és (3) anyagdarab lényegében egyenlő, kivéve, hogy a (2) kézhátrész ujjrészeit, mint a 6. ábrán lát­ható, mélyebbre vágjuk ki, mint (6)-nál 55 látható, hogy ezáltal a keztyű később az ujjak tövére pontosan ráilleszkedjék. Ha munkakeztyűket állítunk elő, akkor természetesen a (2) kézhátrészt kerületé­ben tetemesen kisebbre állítjuk elő, mint 60 a (3) részt, mely a tenyeret fedi úgy, hogy ha a (3) rész előállítására vastagabb anya­got használunk, mint a keztyű hátrészének előállítására, hogy ezáltal a keztyű na­gyobb élettartamát érjük el, a (7) össze- 65 kötővarratot hátrább helyezzük, hogy meg­védve maradjon, míg a (8) varrat lényegé­ben a kéz oldalán fekszik. A (2) és (3) keztyűrészeket széleikkel közvetlenül, amint a (7) és (8) varratoknál megjelöltük, 70 a keskeny (9) összekötőcsík egyenesvonalú éleivel varrjuk össze és pedig ez az össze­kötőcsík a keztyű csuklórészén kezdődik és ennek belső oldaláról az ujjakig terjed, az ujjak és a hüvelykujj hosszoldalán 75 végigvonul és a kézcsukló másik oldalán tér vissza, amint ezt a 4. ábra mutatja. A 3. ábra szerint a (2) és (3) keztyű­részeket a kézcsukló oldalain közvetlenül varrjuk egymással össze, amint ezt a (10) 80 varrat mutatja és pedig ez a varrat a hüvelykujj szélein hosszirányban a mutató-

Next

/
Thumbnails
Contents