105996. lajstromszámú szabadalom • Törlőkészülék írásnak vagy rajznak papirosról való eltávolítására

Meg1.)elent 1933. évi április hó 340-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁQ SZABADALMI LEÍRÁS 105996. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Törlőkészülék írásnak vagy rajznak papirosról való eltávolítására. Sugár Ferenc György hivatalnok Budapest. A bejelentés napja 1931. évi december hó 9-ike. A találmány oly készülékre vonatkozik, mellyel írónnal, tintával vagy tussal írott vagy írógéppel előállított írásjelek vagy az említett anyaggal készült rajzban adódó B hibák a papirosról gyorsan és könnyen el­távolíthatók. Erre tudvalevőleg törlőgumit használunk, melyet a mindenkori törlés helyén a papirosra nyomva, ide-oda moz­gatunk, hogy a gumimasszába ágyazott 0 érdes szemcsék a kívánt írásjelet vagy rajzrészletet vakarással eltávolítsák. E töirlőmunikát a találmány szerinti ké­szülékkél úgy végezzük el, hogy a törlő­gumit kézzel, lábbal vagy erőművi xíton 5 forgatott tengelyen, vagy ide-oda mozga­tott tartón erősítjük meg és azt mozgása közben kellő nyomással a papiroshoz szo­rítjuk. A törlőgumi előnyösen megerősít­hető akár oly tengelyen, mely a papiros 0 síkjára merőleges, akár olyanon, mely evvel párhuzamos. A mellékelt rajzon a találmány szerinti törrilőfkészülék két példáiképpen! kiviteli alakját mutatjuk be. Az 15 1. ábra kézzel működtetett törlőkészülé­ket oldalnézetben, részben hosszmetszet­ben tüntet fel. A 2*, ábra a fogant y úhüvel y fenekének felülnézel e. A 10 3. ábra a törlőgumit befogó szervnek módosított kiviteli alakját oldalnézetben, részben metszetben láttatja, A 4. ábra a törlőgumi vezetésére való ka­litkát metszetben tünteti fel, míg az !5 5. ábra erőművi úton működtetett törlő­készüléket vázlatosan oldalnézetben ábrá­zol. Az 1. ábrán feltüntetett foganatosítási példában a hengeres vagy sokszögű hasáb tO alakú (a) törlőgumit a felhasított, rugal­mas (b) csőben a rajta csúsztatható (c) szorítógyűrű rögzíti. A (b) cső felső végé­ben a meredek menetű (d) csavar vége van megerősítve, míg e csavar felső vé­gére a készülék fogantyúját alkotó (e) cső- 45 ben elhelyezett (f) csavarrugó támaszko­dik a (g) persely révén. Az üreges (e) fo­gantyút alul a kupakalakú (h) fenék zárja el, melyben a (d) csavar keresztmetszeté­nek megfelelő (i) nyílás van, 50 E készülék működési módja a következő: Ha az (a) törlőguminak a (b) csőből ki­álló végét a papiroson a törlendő pontra helyeztük és az (e) fogantyút a készülék­nek a papiros síkjára merőlegesen való 55 tartása mellett a (b) cső felé mozgatjuk, akkor az (f) csavarrugó összenyomása mel­lett a törilőgumit forgásiba hozzuk, mert az (e) foganltyú (h) fenekében létesített, sok­szögű (i) nyílás az ugyanilyen keresztmet- 60 szetű, meredek menetű (d) csavarorsót ismert módon forgásra készteti. Ha már most az (e) fogantyút visszaengedjük, az (a) törlőgumi az ellentétes értelemben fog forogni mindaddig, míg a (h) fenék a (d) 65 csavarorsó haránthornyában megerősített (k) gyűrűbe nem ütközik. Hogy a készüléknek félkézzel való mű­ködtetésekor a törlőguminak a papiroson való, nem kívánt vándorlását meggátol- 70 juk, a törlendő helyre célszerűen celluloid­ból készült (m) lapot fektetünk, melynek n (b) cső alsó végét vezető (n) csődarabja van. A itörlőgumi alsó vége tehát az (n) csövecskében a törlendő terület fölött 75 forog. Azonban mérni gyakorlat után nincs szükség ily vezetőszervre. A 3. ábrán feltüntetett kiviteli alaknál a meredek menetű (d) csavarorsó alsó végén megerősített (o) fejben célszerűen csonka- 80

Next

/
Thumbnails
Contents