105968. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szövegeknek filmekre, különösen hangos filmekre való felvitelére

Meg1.)elent 1933. évi április hó 340-én. MAGYAR KIRÁLYI jKQn SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 105968. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Eljárás szövegeknek filmekre, különösen hangos filmekre való felvitelére. Eriksen Leif irodavezető Osló. (Norvégia). A. bejelentés napja 1931. évi junius hó 9-ika. Németországi elsőbbsége 1930. évi junius hó 20-ike Hangos filmeknek vetítésénél, ha a film szövegétől eltérő nyelvű országban vetí­tik azokat, a filmeket az illető ország nyel­vében felírásokkal szokás ellátni. E célból 5 rendszerint a képek közé szövegrészeket iktatnak, ami azonban igen körülményes, mert a beiktatott szövegrészek számára megfelelő számú egyes képet keli eltávo­lítani, oly célból, hogy a film hangsáv-10 jára való tekintettel a film hossza válto­zatlan maradjon. Ezért az ismert eljárás­sal szöveggel ellátott filmrészeket ismé­telten kell másolni és a munkát rendkí­vül pontosan kell ellenőrizni. 15 A találmány eljárás szövegeknek fil­mekre való felvitelére, mely abban van, hogy a szövegeket közvetlenül az egyes képeken alkalmazzuk és pedig oly módon, hogy az illető képhelyeken a fényképé-20 szeti réteget először is nedvesítéssel meg­lágyítjuk és azután a kívánt szöveget feltüntető típusokat vagy kliséket nyo­munk a meglágyult rétegre. Ezáltal a képek átmásolása és új részeknek a filmbe •5 való beiktatása feleslegessé válik. Jeleknek fényérzékeny rétegeken vésés, nyomtatás, vagy bélyegzés útján való felvitele (esetleg felhevített bélyegzők se­gélyével is) magában véve ismeretes, de i0 kizárólag azonosítási célokból és az anyag jellemzése céljából. Az ilyen jeleket leg­inkább a film képfelületén kívül eső ré­szeken alkalmaznak. Ezzel szemben a ta­lálmány szerinti eljárásnál oly szövegek­ről van szó, melyek a film képrészében 35 vannak és amelyeket a közönségnek a ké­pekkel együtt és ezek kiegészítésekép ve­títenek. Ezenkívül a találmányt meghatá­rozott eljárás is képezi ezeknek a szöve­geknek a film fényképészeti rétegén való 40 előállítására. Az eljárás gyakorlati kivitelénél min­denekelőtt a fényképészeti réteget a film­nek azokon a helyein, ahol szövegekre van szükség, meglágyítjuk. Ez a meglá- 45 gyítás pl. valamely alkalmas folyadék, így víz, továbbá víz és alkohol vagy más oldószerek keveréke stb. segítségével tör­ténhet. Ha a réteg kellően meglágyult, az illető szöveget viselő alakmást szorítunk 50 a rétegbe, amikor is az alakmás típusai a réteget kiszorítják, úgy hogy megfelelően vékonyított részek keletkeznek, amelye­ken a film megvilágításánál a fény átha­tolhat. Ily módon a szöveget a filmre 55 könnyen felvihetjük és ha a filmképnek a leírt módon kezelt helyen világos részei is vannak, a betűk a film vetítésénél mindamellett élesen láthatók, mert az alakmás besajiolásánál a fényképészeti ré- 60 teg a betűk körvonalainál kissé összetoló­dik, úgy hogy a fény ezeken a kerületi részeken nem hatol oly jól keresztül. Alakmások (klisék) helyett közönséges típusokból álló szedést is alkalmazhatunk, 65 továbbá használhatunk olyan különleges típusokat is, melyek a kezelt helyen a ré­teget teljesen eltávolítják.

Next

/
Thumbnails
Contents