105948. lajstromszámú szabadalom • Csoportosított, szemléltető taneszköz, különösen tekintettel a számolás tanítására

Megjelent 1933. évi április lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jKnH| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105948. SZÁM. IX/g. OSZTÁLY. Csoportosított, szemléltető taneszköz, különös tekintettel a számolás tanítására. Kostyán Ákos r. k. tanító Sárbogárd. A bejelentés napja 1930. évi március hó 28-ika. Az ú. n. orosz iszálmológépeknek az a legfőbb hátránya, hogy az oktatási egy­ségek (legtöbbször színes golyók) mind egy­szerre kerülnek a növendékek szeme elé 5 s így a pillanatnyi oktatásban részt nem vevő egységek az elemi iskolás növendé­keket zavarják. Hátrányuk még az is, hogy csakis a számtan oktatására voltak alkalmasak, míg a hangok összekapcso­ló lásának tanítására (olvasásnál), vagy a geometriai alapfogalmak ábrázolására (háromszög, négyszög, kör s az ezekkel alkotható forgástestek) az ú. n. orosz szá­mológépek nem voltak alkalmasaik. 15 A találmány már most olyan szemlél­tető tanítási esziköz, mely az eddigi, ú. n. orosz számológéphez képest sokoldalúbb s e mellett a beszerzési ára nem maga­sabb, mint amazé. 20 A csatolt rajz a találmánynak csupán példakénti megoldását tünteti fel és pe­dig az 1. ábrán a taneszköz állványát távlati képben, a 25 2. ábrán a rovátkolt léceit elölnézet­ben, a 3. ábrán az oktatási egységeik egyik alakzatát, a 4. ábrán ugyanazt másféle kivitel-30 ben, az 5. ábrán az oktatási elemeket tartó lé­cet üresen, a 6. ábrán ugyanazt oktatási elemekkel tele tűzdelve, míg a 35 7. és 8. ábráikon a kúp, ill. a gömb szem­léltetésének eleme látható. A taneszköz a (2) talpakon álló, jobb­os baloldali (1) állványból áll, melyeket egymással a (3) alsó s a (4) felső léc tart össze; ezek közül a felső léc, tíz helyen, 40 (8) furatokkal van ellátva, amelyek az alább leírt számolási egységek behelyezé­sére Valók. Hasonló furatokkal ellátott (4) léceknek a szükséghez képest való felsze­relésére a jobb- és baloldali (1) állvány 45 megfeltelő (6) bevágásokkal ellátott (5) se­gédállvány-léccel van ellátva, melyek csavarokkal vannak maradandóan az áll­ványhoz erősítve. E (6) bevágások bajo­netzárszerűen vannak kialakítva úgy, 50 hogy a beléjük helyezett, mozgékony (4) lécek könnyen eltávolíthatók, de haszná­lat,közben le sem eshetnek. A taneszköz használata ezek után a kö­vetkezőképpen történik: 55 Ha csiak egyszerű számtani műveletek­ről van szó, mint pl. az összeadás, kivo­nás, akkor a helytálló (4) léc furataiba,, száraiknál fogva, a 3. és 4. ábrán feltün­tetett számolási elemeket, pl. félkör vagy 60 egész körlapot illesztünk, miáltal az első tíz számjegyet már ábrázoltuk s a további számolási egységeket a helytálló léc fölé vagy alá helyezett, vízszintes (4) léc fu­rataiba illesztjük, még pedig oly számban 65 és sorrendben ahogy azt az oktatás me­nete megkívánja. Ez eljárás folytán a növendéket a felesleges számolási egysé­gek jelenléte nem zavarja mert szükség esetén még a helytálló (4) léc furataiban 70 is csak annyi számolási egységet hagyunk meg, mint amennyit az oktatás menete megkíván s e mellett a tanítónak köny­nyen módjában áll a növendék felfogási képességéhez igazodni. A számolási ele- 75 mek, természetesen, itt is színhatással vannak előkészítve, amennyiben az ele­mek egyik oldala mind egyforma színű,

Next

/
Thumbnails
Contents