105922. lajstromszámú szabadalom • Rugózás főleg lengő tegelyeknél géperejű járművekhez

Megjelent 1933. évi április lió 67-én. is AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG 10&&/S2. SZÁM. — XXa/Sí. OSZTÁLY. Rugózás főleg lengő tengelyeknél géperejű járművekhez. Daimíér-Benz A. G. cég-Stuttgrart-Ütttertörkheini. A bejelentés napja £931. évi augusztushó 18-ika. NémeÜffM&gi elsőbbsége 1930. évi november hó 25-ike. 10 15 20 25 A találmány lengő féltengelyek olyan rugózása különösen géperejű járművek­hez, melyeknél a féltengelyek vezetétnél­küli tekercsrugókkal támaszkodnak a ke­rethez ós a rugók előnyösen csuklók nél­kül csatlakoznak a keretihez, illetve a fél­tengelyekhez. A találmány szerint . a te­kére-rugók a keret hossztartói atatt van­nak. Ezzel az elrendezéssel a rugózást eddig el nem ért módon egyszerűsítettük anél­kül, hogy ezzel különösen 9. vezeték- ós csuklónélküli tekercsrugózás egyéb, elő^ nyös tulajdonsagait. mint súrlódástmen­tességét, mindenfele késés elmaradását stb., károsan befolyásoltuk volna* Ennek a körülménynek ^ulonöse®. az olcsó, nagy­értékű kiskocsiknál van kiváló jelentő­sége. Az egyszerűsítést ügy érjük el, hógy az eddig szükséges, tekercsrugóknál külö­nösen messze terjedő rugótartókat elke­rültük, a hossztartók nincsenek csava­rásra igénybevéve és így külön mereví- < tések fölösgiesekké válnak. A mellékelt rajz a találmány szerinti rugózást példaképen egy foganatos! tási alakban tünteti fel. Az 1. ábra oldalnézet. A 2. ábra az egyik tengely fölülnézete. Az (1) hossztartóval a keret (2) és (3) haránttartói állnak összeköttetésben (2. ábra); a differenciálmű (4) tökjáf",'áf ke­rethez erősítettük. Az (5) csőtengely a (6) és (7) csapóikkal csuklósj^ít kapcsolódig a toicksA, míg a hajtótenéélyt a (8) kardán­esti kló bájtja. Az (5) Csőtengelyhez A (9) tartót erősítettük, nféíy, a (10) és (11) tekercsrugók támía^i A rugók másik vé­gükkél a (12): támaszokon fekszenek fel (1. ábra), melyeket az (1) főtartóhoz köz- 40 vétlenül akként erősítettünk meg, hogy rugóerők a keretet csavarásra nem veszik igénybe.'A rugókat példaképen vezeték • nélkül kétpezzlök ki és nincsenek csukló­san megerősítve a kereten, illetve a fél- 45 tengelyeklhéz; a tefeerületek ekként a lengő részek körívpályájához igazodhat­.nal^ amikor is a rugókat zárótesttél biz­tosítjuk áz ellen, hogy támaszaikat el­hagyják. Ezzel a rugózás különösen égy- 50 szerűvé válik. Bizonyos' körülmények fennforgása esetén különösen vezetett tekercsrugó/kát. alkalmazhatunk. Szabadalmi igények: 1. Rugózás géperejű járművek lengő fél- 55 tengelyeihez, melyeknél a féltengelyek a keretihez vezetéknélküli tekercsru­gókkal támaszkodnak, amelyre jel­leanaő, hogy a tekercsrjigókat a keret hosztartói alatt akként rendezzük el, 60 hogy a hossztartók csavarásra nincse­nek ^aéinybevéve. 2. Az 1. alatt igényelt rugózás foganatosí­tási alakja, melyre jellemző, hogy egy féltengely rugózásához két rugót al- 65 kállaiink, melyeket a féltengely meb letts$^»ldalt rendézünk el és amelyek pl. á' téftgelyen megerősített és ez alá hajlított tartóra támaszkodnak, 1 >rájztop melléklettel. P«r|t»í nyooicla. Budapest. J^ ,ry>

Next

/
Thumbnails
Contents