105903. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fémek öntésére

Megjelent 1933. évi április li ó 1-én . MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105903. SZÁM. — XH/e. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés fémek öntésére. Bornand Emil mérnök és Schlaepfer János Arnold kereskedő Genf. A bejelentés napja 1931. évi augusztus hó 4 ike. Svájci elsőbbsége 1930. évi augusztus hó 26-ika. A találmány eljárás fémek öntésére, főleg pedig öntött fémrudak gyártása és berendezés ezen eljárás véghezvitelére. Az eljárást az jellemzi, hogy valamely 5 hőálló és közönséges hőfokon szigetelő, de magas hőfokon az elektromosságot vezető masszából álló, merülő testet felmelegí­tünk, az öntőforma felső részében foglalt, megolvasztott fémbe merítünk és rajta 10 elektromos áramot vezetünk keresztül, mely benne Joule-féle meleget fejleszteni van hivatva abból a célból, hogy vele a fémfürdő felső részének túlságos gyorsan való lehűlését meggátoljuk. 15 A berendezést pedig ezen hőálló és ala­csony hőfokon elektromos értelemben szi­getelő, de fokozott hőfoknál az elektro­mosságot vezetővé váló masszából készült merülő test, továbbá e merülő test felhe-20 vítésére való szerkezet és azon az elektro­mos áram keresztülvezetésére való szerke­zet jellemzi, mihelyt az az öntőforma felső részébe van illesztve. Az eljárás pl. a következő módon foga-25 natosítható: Egy (1) merülő testet állí­tunk elő (1. ábra) valamely hőálló (2) anyagból, mely elektromos értelemben kö­zönséges hőfokon szigetelő, de magas hő­fokon az elektromosságot vezetővé válik, 30 mimellett ez az anyag pl. grafitból való (3) magot vesz körül. Ezt a merülő testet a (4) öntőformában (lingotiére) lévő fo­lyékony acél hőfokát megközelítő hőfokra hevítjük, azután ezen öntőforma (4a) felső 85 részébe illesztjük és rajta elektromos ára­mot vezetünk keresztül azáltal, hogy elek­tromos áramforrást kapcsolunk egyrészt a folyékony acélfürdőhöz és másrészt a (3) grafitmaghoz. Minthogy az (1) merülő test (2) anyagának elektromos ellenállása 40 még magas hőfokon is elég nagy, az elektromos áram az (.1.) merülő testben Joule-féle meleget fejleszt, mely azt kez­deti hőfokán megtartja vagy még növeli is ezt a kezdeti hőfokát. Ez az (1) merülő 45 test, vezetőképessége folytán, melegének egy részét a (4) öntőformában foglalt fémfürdő felső rétegeinek adja át és így meggátolja, hogy ezek a rétegek túlságos gyorsan hűljenek le, ami (a „retassures" 50 név alatt ismert) üregek keletkezését le­hetetlenné teszi. A (3) mag helyett valamely, az elektro­mosságot vezető folyadékkal telt kamrát is lehet elrendezni. 55 A 2. ábra ugyanazt a berendezést lemez­hengermű hengerének öntésére való (5) öntőformánál alkalmazva mutatja be. Szabadalmi igények: 1. Eljárás fémek öntésére, melynek jel- 60 lemzője az, hogy valamely hőálló és közönséges hőfokon elektromos érte­lemben szigetelő, de magas hőfokon az elektromosságot vezető masszából ké­szült merülő testet felhevítünk, az ön- 65 tőforma felső részében foglalt, olvasz­tott fémbe merítünk ós rajta elektro­mos áramot engedünk keresztülfolyni, mely benne Joule-féle meleget létre­hozni van hivatva abból a célból, 70 hogy a fémfürdő felső részének túlsá­gos gyors lehűlését meggátoljuk. 2. Berendezés az 1. pontban igényelt eljá­rás véghezvitelére, melynek jellemzői: hőálló és alacsony hőfokon elektromos 75 értelemben szigetelő, de fokozott hő-

Next

/
Thumbnails
Contents