105804. lajstromszámú szabadalom • Alakító szerszám és sodronykötél vagy kábelkészítő gép sodrófeszültségmentes pászmák, kötelek vagy kábelek előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS ,' 105804. SZÁM. — XVI/d. OSZTÁLY. Alakító szerszám és sodronykötél- vagy kábelkészítő gép sodrófeszültségmentes pászmák, kötelek vagy kábelek előállítására. Magyar Acélsodrony-, Drótművek és Kötél gyár Deichsel A. cég-Budapest—Miskolc és Balog Károly gyárvezető Miskolc. A bejelentés napja 1928. évi deóember hó 24-ike. Sodrói' es zül t sé gmen te s pészmákait, köter­leket, vagy kábeleket aképen állítanak elő huzalokból, hogy a huzalokat, illetve pász­mákat kötéllé való sodrásuk előtt olyan csavarvonal alakjába hozzák, amelyet azoknak a kész pászmában vagy kötélben elfoglalniok kell. Sodrófeiszültségmentes pászmák, kötelek vagy kábelek előállítá­sára szolgáló ismeretes berendezések szer­kezeti kiképzése rendkívül bonyolult és az alakító szerkezeteik kezelése felette kö­rülményes, mivel az egyes huzalok, illetve pászmák csavarvonalakba való alakítá.­sára külön-külön alakító szerkezetek szük­ségesek, amelyek egyenként való beállí­tást igényelnek, mimellett azoknak egy­máshoz képest elfoglalt helyzetére is figye­lemmel kell lenni. Az, egyes alakító szerkezetek rendsze­rint külön-külön görgőcsoportokból álla­nak, amelyek hordására külön-külön tartó elemek vannak elrendezve, aminek kö­vetkeztében az egész berendezés beszer­zési költségei is felette nagyok. A találmány célja az ismeretes berende­zések felsorolt és a következőkben még részletezett hátrányainak megszüntetése, ami annak révén lehetséges, hogy a ta­lálmány értelmében az egyes huzalok vagy pászmák előzetes alakítására nem egy-egy külön, hanem közös alakító szerkezet, 3U illetve szerszám talál alkalmazást. A ta­lálmány szerint továbbá az alakító szer­kezet, illetve szerszám lényegileg egy­szerű alakító felületből áll, amely üreg határfelüleitét képezi. Ez a határfelület 35 előnyösen forgási felület, amelynek alko­f tója a kész gyártmány hossztengelyéhez képest, a haladási irányban lejtős egyenes Vagy ívalakú görbe vonal lehet. Az ismer­tetett alakító felület segélyével az egyes huzalok vagy pászmák ezek forgó és ha­ladó mozgása közben csavarvonal alak­jába hozhatók. A találmány szerint kiképezett alakító 45> szerszám egyéb jellemző sajátságai a kö­vetkező részletes leírásból tűnnek ki, melyben a találmány szerint kiképezett szerszám két kiviteli alakját a mellékelt rajzok kapcsán példaképen ismertetjük, 50 Az 1. ábra az alakító szerszám egyik kivi­teli alafejának középhosszmetszete. A huza­lok ós a kész kötél egy része nézetben van ábrázolva. A 55 2. ábra a vezető hüvelyekkel ellátott fonó fej hátsó lapjának nézete. A 3. ábra az alakító korong hátsó lapjá­nak nézete, amelyben a huzalok vagy pászmák alakítására szolgáló felület van 60 kiképezve. A 4. ábra olyan kiviteli alak Tüggélyes középmetszete, amely különösen sok elemi huzalszál kötéllé való feldolgozásánál ta­lál alkalmazást. Az 65 5. ábra a módosított fonó fej hátsó lap­jának nézete. Az (1) fonófejben több kúpos (2) furat van, amelyek száma a kötél, illetve pászma előállításához szükséges huzalok, illetve 70 pászmák számával egyenlő. A (2) furatok hossztengelye a rajzon feltüntetett kivi­teli alaknál párhuzamos az (1) fonófej középpontján átmenő és annak síkjára

Next

/
Thumbnails
Contents