105796. lajstromszámú szabadalom • Léghuzamszabályozó mozdonykazánokhoz

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105T96. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Léghnzamszabályozó mozdonykazánokhoz. Schön Fülöp szabadalmi ügyvivő Budapest. A bejelentés napja 1931. évi július hó 17-ike. * A mozdonykazánok léghuzamát — mint ismeretes — a gépezet kipuffogó gőzének felhasználásával fokozzák. Ennek az eljá­rásnak azonban az a hátránya, hogy az 5 így erősített léghuzam a kipuffogó gőz •lökésszerű áramlása folytán igen egyen­lőtlen. A léghuzam egyenletessé tételére a ka­zán füstszekrényébe terelő falakat szoktak 10 építeni, melyek egyrészt a füstgázokat meghatározott irányba terelik, másrészt a füstszekrényt több szélkazánra osztják. A szélkazánok hatása folytán a füstgázok, a kémény felé való áramlásuk közben, 15 többszörös nyomás-változáson mennek ke­resztül és így a léghuzam, úgy a füst-, mint a tűzszekrényben egyenletesebbé vá­lik. Ily módon elkerülhető az egyenlőtlen léghuzam amaz ismert, káros hatása, hogy 20 a tűzrétegből nagyobb szénrészeeskéket, amelyek szikrát képeznek. E berendezéseknek azonban az a hibá­juk van, hogy céljukat csak a léghuzam erős fojtásával képesek elérni, ami pedig 25 kedvezőtlen, tüzelési hatásfokot eredmé­nyez. A találmány célja oly léghuzam szabá­lyozó berendezés létesítése, amely az egyenlőtlen léghuzamot számottevő ellen-80 állásnövekedés nélkül teszi egyenletessé és így kedvező, tüzelési hatásfok mellett érhető el a tökéletes szikramentesség. E célból a füstszekrénybe tömör falakból álló, szívó kamrát építünk oly módon, 35 hogy alsó részén a fáradt gőz kipuffogó csövének végét magába foglalja, felső ré­szén pedig a kéményhez csatlakozzék és a füstszekrénnyel oly nyomáskiegyenlítő te­reket képezzen, hogy a füstgázok, a foko­zatos hatással működő, nyomáskiegyen- 40 lítő tereken keresztül előre, majd hátra és végül újból előre vezetve, a meghosszab­bított úton több mint 360°-os áramlási irányváltoztatással ós többszörös, enyhe nyomásváltozással juthassanak, a szívó- 45 kamrán és a kéményen át a szabadba. A találmány szerint a szívókamrának egy vagy több beömlő nyílása van, melyek be­ömlési keresztmetszete, nyomáskiegyen­lítő terek képzése céljából, kisebb mint a 50 füst- és tűzcsövek átáramlási keresztmet­szeteinek összege. Hogy a nyomásingado­zás a szívókamrától az áramlási iránnyal szemben, a tűz- és füstcsövek felé, na­gyobb fojtás nélkül, fokozatosan csökken- 55 jen, az egyes nyomáskiegyenlítő terek át­ömlésii keresztmetszetei, az áramlási iránnyal szemben, egyenletesen növeked­nek oly módon, hogy a tűz- ós füstcsövek átáriamlási keresztmetszete a legnagyobb. 60 A csatolt rajzon a találmány kiképzésé­nek, példaképpen, háromféle foganatosí­tási alakja látható és pedig az 1. ábra a füstszekrény alján elhelyezett, kipuffogó cső esetén alkalmazható beren- 05 dezés hosszmetszetét, a 2. ábra ennek előlnézetét mutatja eltá­volított füstszekrényajtóval. A 3. ábra a magasan beépített, kipuffogó cső esetén alkalmazható kivitel hosszmet- 70 szetét, a 4. ábra annak előlnézetét, végül az 5. ábra a több beömlő nyílással bíró ki­vitel hosszmetszetét, a 6. ábra pedig annak előlnézetét tön- 75 teti fel. A következőkben a berendezések azok működésével együtt vannak leírva.

Next

/
Thumbnails
Contents