105795. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cukor előállítására

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BTRŐSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105795. SZÁM. — IV/d. OSZTÁLY. Eljárás cukor előállítására. Schwieg-er Chemical Co cég Delaware. A bejelentés napja 1931. évi június hó 26-ika. A találmány javított eljárás cukor elő­állítására és főcélja oly javított folyamlat létesítése, amely a valamely adott meny­nyiségű nyersanyagíból előállított nagy 5 finomságú cukor mennyiségét a melasz terhére növeli. Azt találtuk, hogy a nyers cukorlé min­den fertőzménye a mellasz képzéséhen egyenlően vesz részt, hogy azonban külö-10 nősen a szerves savanyú mészsók akadá­lyozzák a cukor előállítását. A találmány szerint a nyers culkorlevet kaleiumoxiddal és ammóniumkarbonáttal kezeljük, amikor is ammóniumkarbonáton 15 úgy ammónáumkiarbonátot, mint ammó­n iumbikarbonátot értünk. Sok éven át vé­geztünk kísérleteket oly irányban, hogy a cukorképződést főképen megnehezítő szerves savanyú mészsóklat kiválasszuk. 20 Számos más vegyületet alkalmaztunk; azonban az ammónhun kár bonátok kivéte­lével egyikük sem győzte le teljesen a cu­kor előállításának nehézségeit gazdaságo­san és eredményesen. 25 A kaleiumoxiddal és ammóniumkarbo­náttal való kezelés folytán kapott keve­réket ezután szaturáló folyamatnak vetjük alá. 7 m3 nyers léhez 65—75 g ammónium­karbonátot és l1 /*'—2% kalciumoxidot adr-30 gólunk és 15 percig hagyjuk rá hatni, mi­által a lúgosságot 0.15 OaO-ról 0.05 CaO-ra redukáljuk. E keverékhez toválbbá valia­mely megelőző folyamatból származó zöld szörpöt adunk. 55 A szaturálás folyamat után kapott ter­mékhez ismét ammióniumkarbonátot adunk és ezután egymásután szűrő- és bepároló és második szaturáló folyamatnak vetjük alá, miáltal a lúgosságot 0.02 CaO-ról 0 0.04% CaO-ra redukáljuk. A második sza­turálás i fokozat után a keveréket második szűrő és szulfitozó folyamatnak tesszük ki. Több bepárolási fokozatot alkalmazunk és két ily bepárolási fokozat- között fekszik a második szaturálási fokozat. Előnyösen a 45 második szaturálás előtt három és utána egy bepárolási fokozatot alkalmazunk. Azt találtuk továl>bá, hogy a teljesen keresztülvitt cukorelőállítási folyamat ma­radványát a következő folyamat nyers cu- 50 korievéhez adhatjuk, még pedig aainak egyik korai előállítási fokozatában, to­vábbi kezelés céljából, miáltal a végső melaszmennyiiséget, amelyet a cukor elő­állítására már nem lehet tovább felifoasz- 55 nálni, minimumra csökkentjük. Azt is találtuk, hogy az általánosan is­mert folyamattól és a cukor előállítása el­járási fokozatainak sorrendjétől való bizo­nyos eltérések a cukor előállításának fo- 60 lyamatát sokkal gazdaságosabbá teszik. A találmány szerinti eljárás nyers nád­cukor finomítására is alkalmas. A nád­cukrot megolvasztjuk, nyers lé sűrűségéig hígítjuk és ezután a leírt módon dolgoz- 65 zuk fel. A mellékelt rajz a találmány szerinti eljárás példaképem 'foganatosítása módját & folyamat különböző, egymásután követ­kező fokozataival vázlatosan szemlélteti. 70 A cukorrépát először elvágjuk vagy fel­szeleteljük és a nyers cukorlevet az (1) diffúziós cellákban ismert módon kapjuk. A találmány szerinti eljárást elvileg úgy cukorrépa, mint nádcukorra alkalmazhat- 75 juk és nádcukor előállításánál a nyers cu­borlevet a nádcukorgyárakban szokásos módon kapjuk. A nyers cukorlé a diffúziós cellákból a szokásos (2) mérőtartályba előnyösen 62 C° 80

Next

/
Thumbnails
Contents