105767. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémtestek bevonására emmisszióképes fémek azidjaival és fémkatódák készítésére

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105167. SZÁM. — Vll/d. (VH/G.) OSZTÁLY. Eljárás fémtestek bevonására emisszióképes fémek azidjaival és fémkatódák készítésére. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.«T. cég Újpest. A bejelentés napja 1931. évi május hó 22-ike. Ismeretes kisüitőcsövek katódáinak oly módom való előállítása, hogy az emittáló, aktív réteget hordozó fémtestet emisszió­képes fémnek, például alkáli- vagy föild-5 alkálifémnek, azidjával vonják be, akként, hogy a fémtestet az azid vizes oldatával vonják be, pl. a fémtestnek az oldatba való bemártása útján, azután a fémtestre tapadt oldatot Kiszárítják és az így kelet-10 keaett bevonatot vákuuniiban vagy iners gázban való hevítéssel aktív fémre és nitrogénre bontják. Ennek az eljárásnak az a hátránya, hogy sok azidniak, pl. a báriumazidn a k vizes 15 oldata nem minden fémet nedvesít jól meg ós ezért az ilyen fémeken ezzel az eljá­rással nem lehet elég egyenletes bevonatot előállítani. Azt találtuk, hogy az olyan fémteste-20 ken, pl. molibdén-, wolfram- vagy nikkel­testeken, melyeket az azidoidat nem ned­vesít jól meg, kifogástalan bevonatokat állíthatunk elő, ha a fémtestre felvitt azidoldatot felvitelekor szobahőmérséklet-25 nél magasabb hőmérsékleten, előnyösen az oldat forráspontján, tartjuk, mimellett előnyösen telített oldatot használunk. Az oldatnak még jobb tapadását érjük el, ha azt előmelegített, pl. az oldat forráspont-30 jánál magasabb hőmérsékletű fémtestre visszük fel. További előnyök érhetők el a fémtest alakjának kedvező megválasztá­sával, pl. ha olyan testet vonunk be az azidoldajttal, mely hálószerű vagy szűk 35 menetű spirális, tehát áttört felületű és melynél az egyes fémrészek olyan közel vannak egyimáishoz, pil. a háló szemnagy­sága olyan kicsi, hogy a kapilláris erők hatása folytán köztük folytonos folyadék­réteg marad meg. 40 A fenti eljárással elért kedvező eredmé­nyeket aninak tulajdomítjuik, hogy minél melegebb az oldat, az egyrészt a fémtestet annál jobban nedvesíti meg, másrészt pe­dig magasabb hőmérsékleten koncentrál- 45 tabb oldatot készíthetünk ós használha­tunk, miáltal az azonos folyiadékmeinnyi­ség tartalmazta és a fémtestre felvitt azidmeinnyiség többszörös értekükre növe­kedhet. 50 Az, azidoldatnak a fémtestre való felvi­tele történhet pl. akár a fémtestnek az oldatba való bemártásáviál, akár a.z oldat ráfecskendezésével vagy ráké nősével. Leg­célszerűbb, ha telített oldatot használunk, 55 forráspontjának megfelelő hőmérsékleten, mert ekkoir az oldatmiajk úgy koncentrá­ciója, mint hőmérséklete állandó ós köny­nyen ellenőrizhető. Báriumfémmel bevonandó katódák ©lő- 60 állításánál célszerűen például a következő­képien járhatunk el: Vizet tartalmazó edénybe annyi bárium­aaidot teszünk, hogy az oldat forrpontján még fölös mennyiségben legyen jelen ol- 65 diatlan azid. Az oldatot felforraljuk ós az előzőleg kb. 150 C°-ra felmelegített fém­hálót, pl. aprószemű molibdén- vagy nik­kelbálót, forralás közben belemártjuk, ki­vesszük és megszárítjuk. A báriiumazid- 70 bevonat megbontását hevítés útján cél­szerűen miagában a kisütőcsőbien végezzük. Az ily módon előállított katódák nemcsak hideg katódákniak, pl. ködfényű csövekbe, hanem izzókatódáiknak is használhatók. 75

Next

/
Thumbnails
Contents