105765. lajstromszámú szabadalom • Fémszálas elektromos izzólámpa nemes gáztöltéssel

MAGYAR KIRÍLYI ^^^^ SZABADALMI RTRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 106765. SZÁM. — Vd/3. OSZTÁLY. Hőkicseréló'vel egyesített ventilátor, centrifugáiszivattyú vagy turbina. Havas Ede oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1931. évi december hó 3-ika. Fűtési, szellőzési és szárítási feladatok­nál rendszerint ventilátort használnak és a levegő felmelegítésére légmelegítőt al­kalmaznak. 5 A találmány célja a két külön agregá­tumot egyesíteni, ami nemcsak a beren­dezést teszi olcsóbbá, hanem a léghevítő­ben szükségképpen fellépő nagy sebessé­gek miatt keletkező ellenállásokat is 10 csökkenti, tehát energiamegtakarítással is jár. A készülék lényege abból áll, hogy a ventilátor forgódobja belül üreges és a fűtőmédium — rendszerint gőz •— felvé-15 telére alkalmassá van téve, míg a venti­látor lapátjai a meleg felvétele és átadása céljából vannak megfelelően kiképezve. Az 1. ábra egyilyen léghevítővel egye­sített ventilátort tüntet fel hosszmetszet-20 ben. Amint az ábrából látható, a (8) szívó­nyíláson beszívott levegő kényszerítve van az (5) forgódob mellett és az azzal jó melegvezető kapcsolatban levő (7) szár­nyak és (6) lapátok között nagy sebesség-25 gel átsurranni és így jut a (9) ventilátor­házba. Minthogy az (5) forgódob belseje a (11) gőzvezeték útján gőzzel füttetik, olymódon, hogy a (3) tengely üreges ki­képzésű és ezen a (10) üregen keresztül 30 a (11) gőzvezetékből a (12) tömszelencén át jut a forgódob üregébe. Ez a forgó­dobot és a lapátokat melegen tartja s mi­vel pedig a levegő ezek mellett nagy se­bességgel surran át, a hőközlés igen te-35 kintélyes lesz, mert amint ismeretes, a hőközlés a lógsebességgel növekszik. A szokásos léghevítő berendezések ezt a fizikai tényt felhasználják, amennyiben a fűtőtest mellett rendszerint fűtendő leve­gőt nagy sebességgel kergetik, de ennek a 40 sebességnek a létesítése és fenntartása energiafogyasztást jelent. Ez a külön energiafogyasztás a találmány szerinti kivitelnél elmarad, mert ezt a sebességet nem kótízben, (a ventilátornál és légheví- 45 tőnél), hanem csak egy ízben kell létesí­teni. A gőzből keletkező kondenzvíz a dob felső üregének legkülsőbb, a forgási ten­gelytől legtávolabb fekvő helyekre kerül, ahonnan (13) kivezető nyílásokon (14) 50 köralakú vályúba jut, amelyből (15) csö­vön lehet tovább vezetni. Célszerű a (13) kondenzvíz kibocsátó nyílásnak olyan ki­képzést adni, illetőleg olyan irányban vezetni, hogy a csőből kilépő kondenzvíz 55-lehetőleg kevés mozgási energiát vigyen magával és ennek az energiának a reak­eióhatása érvényesüljön. A rajzban feltüntetett ventilátor szíj­hajtásos s ekkor a gőzbevezetés célsze- 60 rűen a ventilátordobbal ellentett tengely­végen történik. Ha azonban a ventilátor elektromotorral volna közvetlenül kap­csolva, akkor célszerűbb a gőzbevezetést a ventilátor oldaláról eszközölni. 65-A találmányi gondolat alkalmazható olyan esetre is, amikor a fűtő médium szintén gáznemű. Ekkor a készülék lénye­gében egy közös tengelyre felszerelt két ventilátorból áll, amelyek mindegyike 70 másfajta médiumot szállít. A forgórész­ben a kétfajta médiumok elkülönítettek, de közös határoló fallal bimak és a ben­nök mozgó gázok rekuperáció útján cse­rélik ki melegüket. 75 Ilyen berendezés használható például olyankor, amidőn füstgázoknak melegét akarjuk légmelegítésre hasznosítani, vagy

Next

/
Thumbnails
Contents