105756. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás negatív rácselőfeszültség előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105756. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Kapcsolás negatív rácselőfeszültség előállítására. Kőrös László oki. gépészmérnök Budapest. Pótszabadalom a 103725. sz. törzsszabadalomhoz. A. pótszabadalom bejelentésének napja 1929. évi április hó 29-ike. A törzsszabadalom szerint elektroncsö­veknek szűrt árammal való táplálása ^se­tén a szűrőellenállást vagy annak egy ré­szét a tápláló vezetéknek negatív ágába 5 iktatjuk, hogy a benne létrejövő, egyob ként veszendőbe menő egyenáramú fe­szültségesést negatív rácselőfeszültség le­vételére kihasználhassuk. A törzsszabada­lom szerint, továbbá a fogyasztó körrel 10 vagy körökkel párvonalas kapcsolásban al kalmazott egy vagy több parázsló kisti'ésű cső segítségével az előfeszültség levéte­lére kihasznált feszültségesóst függetlenít­hetjük a terheléstől, úgy hogy változatlan 15 középes feszültségű áramforrás esetén a törzsszabadalom értelmében levett előfe Bzültségek állandó értékűek lesznek. A pótszabadaliOim tárgyát alkotó talál­mány már most arra irányul, hogy a 20 ezűrőellenállásról levett feszültséget nem­csak a terheléstől, hanem az áramforrás feszültségének változásaitóil is függetlenít­sük. E célból a szűrőelilenállást sihuntöljük nagy ohm-ellenállású vezetővel és evvel 25 sorba kapcsolt parázsló kisülésű csővel. A nagy ohm-ellenállás egyrészt megakadá­lyozza, hogy a shunt számottevő áramot vonjon el a szűrőellenállástól és ily módon annak szűrőhatását rontsa, másrészt a pa-30 rázsló cső terhelését csökkenti, úgy hogy igen csekély teljesítményű parázsló csövet alkalmazhatunk. Minthogy a parázsló cső­ben létrejövő feszültségesés a terhelésnek bizonyos határai között gyakorlatilag 35 csak a cső állandóitól függ, a cső sarkai­ról gyakorlatilag állandó, nevezetesen a fogyasztókör terhelésének és az áramfor­rás feszültségének változásaitól egyaránt független előfeszültségeket vehetünk le A mellékelt rajz a találmány kiviteli 40 példájának kapcsolási vázlata. A törzsszabadalom leírásában ismerte­tetett kapcsolás a rajz betűjelzéseinek meg­tartásával a (c) szűrőellenállásnak a jelen találmányra jellemző shuntjóvel van ki- 45 egészítve, amely a nagy (r) ohm-ellenál­lásból és a vele sorba kapcsolt (s) parázsló kisülésű csőiből áll. E kapcsolás mellett az (r) ellenállásban létrejövő feszültségesés mindig egyenlő a (c) szűrőellenállás és az 50 (s) parázsló cső feszültségeséseinek különb­ségével függetlenül az (r) ellenállás érté­kétől, miért is az utóbbit tetszőleges nagyra választhatjuk, anélkül, hogy en­nek az ellenállásnak növelése feszültség- 55 veszteséggel járna. Amennyiben megelégszünk a leveendő előfeszültség közepes értékének a terhelés változásaitól való oly fokú függetleníté­sével, amennyire állandó, illetve keveset 60 változó a feszültségesés valamely parázsló kisülésű csőben az áramerősség lényeges változásai mellett, a (g) parázsló kisülésű cső elhagyható. Megtartásával azonban az (s) parázsló kisülésű csőnek változó ter- 65 heléssel szemben kifejtett feszültségállan­dósító hatását megsokszorozzuk. Abból ugyanis, hogy a (g) parázsló cső sarkai között a feszültséget oly módon állandó­sítja, hogy az (e) és (f) közé iktatott fo- 70 gyasztó kör vagy körök terhelésének csökkentése esetén a fölös áramot levezeti, következik, hogy a (g) cső katódja és az áramforrás (b) negatív sarka között az áramerősség gyakorlati értelemben füg- 75 getlen a terhelésnek a fogyasztó körökben való változásaitól. Az (s) parázsló csövön átfolyó áram erőssége tehát gyakorlati

Next

/
Thumbnails
Contents