105755. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémtestek, különösen katódák magjainak bevonására, egy vagy több alkáli földfémkarbonáttal

MAGYAIl KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 105155. SZÁM. — Vll/g. (VII/tl.) OSZTÁLY. Eljárás fémtestek, különösen katódák magjainak bevonására, egy vagy több alkáli földfémkarbonáttal. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T. cég Újpest. A bejelentés napja 1931. évi április hó 22-ike. A találmány eljárás fémtestek, különö­sen katódák magjainak egy vagy több al­káliföldféimkarbonáttal való bevonására. A találmány szerinti eljárással az al-5 káliföldfémkarbonátokból álló bevonat megfelelően megválasztott alkáliföldfém­vegyületek valódi, pl. vizes oldatának elektrolízisével állítható elő az oldatba merített elektródaként kapcsolt fémtestre. 0 Az eljárás azon a jelenségen alapszik, hogy a szerves savak oldatainak elektrolí­zisekor a savak anódás oxidációjával szén­dioxid keletkezik. így pl. a hangyasav elektrolizisekor az anódán a következő 5 egyenlet értelmében H.COO H.COCT + 2©-»H2 + 2C02 hidrogén és szénsav fejlődése észlelhető. Hasonlóképen viselkednek a szerves sa­rak sóinak, pl. a szerves savak alkálifém-0 sóinak oldatai is. Így pl. káliuinformiát vizes oldatának elektrolízise alkalmával a katódán a kálium-ionok veszítik el tölté­süket s az atomos kálium vizet bontva, ká­liumhidroxidot létesít, míg a katódáról a 5 hidrogén távozik, viszont az anódán a fenti egyenletnek megfelelően szénsav és hidrogén áll elő. A szénsav és hidrogén az anódáról gázalakban távozik el. Mi azt találtuk, hogy ha gondoskodunk arról, hogy a szénsav keletkezése pillana­tában az anóda közvetlen közelében al­káliíöldfémhidroxid is jelen legyen, akkor 35 ennek a keletkező szénsavval való kémiai reakciója révén az anóda felületére le­rakodó alkáliföldfémkarbonát áll elő. Az eljáráshoz célszerűen szerves savak al­kálifémsói helyett azok alkáliföldfémsóit 40 alkalmazzuk. Alkáliföldfémsók használa­takor a katódán keletkező alkáliföldfém­hidroxidot diffúzió révén, vagy az oldat keverésével juttathatjuk el az anódához. Előnyös azonban, ha az elektrolízishez 45 olyan oldatot használunk, amely már eleve tartalmazza az alkáliföldfémhidroxidot. A karbonátképződés bármely szerves sav alkáliföldfémsójával elérhető. Legelőnyö­sebben azonban a hangyasavas sók hasz- 50 nálata. Míg ugyanis a hangyasavas sók elektrolizisekor az anódán a szénsav mel­lett hidrogén keletkezik, a hangyasav bo­mologjiainál a szénsav mellett az anódán szénhidrogének keletkeznek, de szekunder 55 folyamaitok révén keletkezhetnek a szén­hidrogének helyett egyéb termékek is, mint alkoholok stb., amelyeik az oldatból nem távoznak el és amelyeknek az oldat­ban való felszaporodása nem kívánatos. 60 így pl. a propiioinátok alkalmazásánál az anódán a következő folyamat révén: CHS .CU2 .COO + CH3 .CH2 .COC 0 a szénsav mellett butángáz is keletkezik. Be keletkezhetnek az említett szekunder + 20-* CH3 ,CH2 . CH2 . CH3 + 2C02 folyamatok révén más, az oldatból el nem távozó, tenmékek is, mi int pl. butilalkohol. 65

Next

/
Thumbnails
Contents