105740. lajstromszámú szabadalom • Bauxitcementhabarcs vagy bauxitcementbeton keverék

Megjelent 1933. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106140. SZÁM. — X/b. OSZTÁLY. Dugattyuszivattyúk, különösen permetező szivattyúkhoz. Zsely Miklós rézművesmester Zalaegerszeg". A bejelentés napja 1932. évi február hó 11-ike. Permetezőszivattyúknál a dugattyútes­tet, jobb tömítés elérése végett eddig több­nyire oly módon szorították a dugattyú­henger falához, hogy a dugattyúrúd alsó 5 végén elhelyezett csavaranya meghúzásá­val a dugattyútestet a dugattyúrúd irá­nyában összenyomták, miáltal az sugár­irányban kitágult és a hengerfalhoz nyo­módott. Az ilyen dugattyúnak az a hátrá­ló nya, hogy a dugattyútest összenyomása, illetvei sugárirányú kitágítása végett a dugattyúrudat ki kell emelni a hengerből. Mérges folyadékok permetezése, vagy olyan permetezőkben, melyekben nagy 15 nyomás uralkodik, ezt a dugattyút nem lehet használni, minthogy a dugattyútest gyors kopása folytán annak gyakori után­állítása szükséges, ami csakis a dugattyú­nak a hengerből való kiemelésével történ-20 het. E hátrány kiküszöbölődik a talál­mány szerinti dugattyúnál, melynél a dugattyútest összenyomása kívülről vé­gezhető anélkül, hogy e célból a dugaty­tyút a hengerből ki kellene emelni. 25 A találmány a csatolt rajzon példaképen felvett kiviteli alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a dugattyú oldalnézete, a 2. ábra pedig a dugattyútestnek és a 30 dugattyúrudat körülvevő cső egy részé­nek metszete. Az (a) dugattyúrúd a (b) cső belsejében helyezkedik el, melyben a rúd fel- és le­mozgatható, de el nem foroghat és mely- • bői a dugattyúrúd felső (f) vége kiáll. 35 A (b) cső alsó vége a (c) dugattyútestre, felső vége pedig a (d) hajtókarra támasz­kodik. A dugattyúrúdnak a (b) csőből ki­álló vége csavarmenetes (f) orsóvá van kiképezve és ez orsóra a (d) hajtókarra 40 felfekvő (g) szárnyas anya van húzva. ILa a (c) dugattyútestet az (a) orsó hosszirányában össze akarjuk nyomni, vagyis sugárirányban ki akarjuk tágí­tani, a (g) szárnyas anyát meghúzzuk, 45 miáltal az (a) orsó fölemelkedik és az alsó végére erősített (c) dugattyútest nekinyo­módik a helytálló (b) cső alsó szélének, aimi a dugattyútest összenyomását ered­ményezi. Ily módon a dugattyúrudat nem 50 kell a hengerből kiemelni, a dugattyútest állítása kívülről történhet. Szabadalmi igény: Dugattyú, szivattyúk, különösen perme­tezőszivattyúkhoz, azzal jellemezve, 55 hogy a dugattyúrúd egy cső belsejébe van hosszirányban mozgathatóan he­lyezve, mely csőnek egyik vége a du­gattyútestre, másik vége pedig a du­gattyúrúd hajtókar jár a támaszkodik, 60 jellemezve továbbá azzal, hogy a du­gattyúrúd felső vége a csőből kiáll és csavarorsóvá van kiképezve, mlely orsóra a hajtókarra felfekvő csavar­anya van csavarva. 65 1 rajzlap melléklettel. *

Next

/
Thumbnails
Contents