105733. lajstromszámú szabadalom • Elektromos árammal fűtött melegvízkészülék

MAGYAR KIRÍLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105733. SZAM. — H/h. OSZTÁLY. Elektromos árammal fűtött melegvízkészülék. Hoífmann Hermán kereskedő és Gönner Anton elektrotechnikus Wien. A bejelentés napja 1930. évi július hó 5-ike. Ausztriai elsőbbsége 1929. évi október hó 17-ike. A találmány elektromos árammal fű­tött melegvízikészülék, amelynél a vízke­ringés és az óram zárása egyidejűleg kö­vetkezik be. 5 Az ilynemű ismert folyadékhevítőknél a folyadékot valamely szigetelő test csa­varalakú csatornáján vezetjük át, amely­ben a fűtőellenállás van elrendezve, ame­lyet a folyiadék közvetlenül körülöblít. 10 Ennek a készüléknek a hátránya, elte­kintve a fűtőellenállásit tartalmazó szige­telőtest nehézkes kiképzésétől, az, hogy a berendezés a kifolyó meleg vízmennyiség változtatása tekintetében megbízhatatlan, 15 minthogy a víz kiömlés szabályozása egy­idejű á ramkapcsolássa 1 egy rugó feszült­ségétől és egy kontaktusemelőnek a tenge­lyén való súrlódásától függ. Ismeretes továbbá oly elektromosan fű-20 tött melegvízkészülék, amelynél a víztar­tályban valamely csap nyitása után emel­kedő víz egy kon ta ktuspál cá va 1 jön érint­kezésbe és ezáltal elektromos áramot kap­csol be, amely elektromágnes segélyével 25 a fűtőtestet tápláló áramkört és egy ellen­örzőlámpán átmenő áramkört zár. Ha a vízhozzávezetést elzárjuk, vagy az vala­mely oknál fogva felmondja a szolgálatot akkor a vízszín sülyed, amikor is a víz, 30 érintkezése a kontaktuspálcával megszű­nik és az áram ennekfolytán megszakad. Ennek a készülléknek a kiképzése is bo­nyolult és az áramkörnek bekapcsolása a víznek egy kontaktuspálcával való 85 érintkezése által megbízih'atatlan. Az ismert elektromos folyadékhevítők fentemlített hátrányait megszünteti a ta­lálmány szerinti melegvízkészülék, amely­nél a víztartály alatt elektromos hevítő van, amelyen a víz a tartályból átfolyik 40 és amelynél az elektromos áramot be­kapcsoló és az elfolyó víz mennyiségét és hőfokát szabályozó berendezés van. Emel­lett lényeges, hogy egy emelőkiarrendszer működtetésével, amely rendszer a vízfo- 45 lyást nyitó és záró csap orsójára van erő­sítve, az elektromos áraim bekapcsolását a csap teljes nyitásával és egy elek- ; tromos ellenőrző lámpa bekapcsolásával egyidejűleg eszközöljük és hogy a kifolyó 50 víz mennyisége s ennek folytán annak hő­foka is a lefolyó csövön elrendezett és az áramkapc'solástól független segédcsappal szabályozható. A találmány lényege és jellemzője továbbá az, hogy az áramfo- 55 lyást nyitó és záró csap orsóját a hozzá­csatlakozó kaposolóamelőkiarral együtt, amely utóbbi az elektromos áram bekap­csolását végzi, két lemezrugó rögzíti végső állásaiban. 60 A rajzon a találmány egy foganatosí­tási alakja van példaképpen feltüntetve. Az 1. ábra a. melegvízkészülék nézete. A 2. ábra az emelőkarok és a kapcsolás 65 elrendezése oldalnézetben és a 3. ábra az elrendezés alulnézete. Amint az 1. ábrából látható, a tetszéssze­rinti módon tölthető (1) víztartályon a (2) vízállásmutató és a (3) dugaszkontaktusok 70 vannak, utóbbiak a rendelekezésre álló elektromos vezetékbe Való bekapcsolásra. jAiz (1) tartályból a vízi egy1 vagy több össize­kötő csövön át a (4) tartályfenék alatt •elrendezett esőalakú (5) hevítőbe jut, 75 melynek a (9) kifolyóesőben végződő (6) csővezetékén a vízfolyás teljes nyitására és zárására való (7) csap van. A csapnak

Next

/
Thumbnails
Contents