105710. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép sodrófeszültségmentes drótkötelek előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI MRÓSÁG SZABADALiMI LEIRAS 105710. SZÁM. — XlV/d. OSZTÁLY. Eljárás és gép sodrófeszültségmentes drótkötelek előállítására. JFelten & Guilleaume Carlswerk A.-G. cég Köln-Mülheim. A bejelentés napja 1930. évi december hó 2-ika. Németországi elsőbbsége 1929. óvi december hó 21-ike. A találmány sodróf eszül t ségmentes drót­kötelek előállítására és az ehhez szüksé­ges gépre vonatkozik. A találmány sze­riont a kötélverőgép dróitvitMirál legombo-5 lyodó drótokat először is a k.atólátmérőné 1 nagyabb átmérőjű, hengeres töviseiken, szorosan egymást érő menetű csavar­rugókká tekercselj üik, úgy hogy tehát a csavarrugók menetmagassága csaknem 10 zérus. Ezután a csavarrugókat, a kötéllé­verés helye íelé hajló ós kúposán szűkülő csövekben (tölcséreikben), kisebb átmé­rőjű, de nagyobb eimelkedésszögletű csa­varvonailaíkká húzzuk ki. A csavarvonal 15 alakjait a tetoereselőtörvis vastagsága és a kúpos tölcsér tágassága szabja meg. A te­kercselő tövisek, valamint a tölcsérek mé­reteit úgy választhatjuk meig, hogy a tölcsérekből kilépő drótoknak máris olyan 20 osavanalakjuk legyein, amilyet azoknak a kész kötélben kell elfoglaliiiiok. E célból a tövis átmérője a kész kötél egy drótmene­tének hosszával egyenlő, a tölcsér beilső átmérője pedig, a kötélverőhely felé néző 25 végén, körülbelül a kötél, ill. a kötél­koszorú átmérőjével egyenlő. Már eddiig is ismeretes volt, hogy dró­tokat, iM. pászmákat töviseken eilőformál­jainiak. Az eddigi elafotrmáilás azonban úgy 30 történik, hogy a vitlákiról érkező drótokat nyomban olyain töviseken húatálk a kész kötélben elfoglalt végleges csavarvonal alakjukra, amely tövisek átmérője sohase voilt nagyobb, mint a kötélé, vagy az il-35 lető kötélkoszorúé. Ezen ismeretes elren­dezéssel, valamint egyéb, ismeretes szer­kezetekkel szembein, amelyeknél az elő­formáíláisra, pl. görgőiket és csöveket hasz­náltak, az új megoldásnak az előnye van, 40 hogy az előformáláshoz szükséges teljes eirőt, amit eddig a kötél kihúzásakor kel­lett kifejtenünk, most túlnyomórészt a kasban, a kihúzástól függetlenül fejthet­jük ki. Az új gépnek tehát azonos kötél előállításához jelentékenyen kisebb ki- 45 húzóerőre van szüksége, mint eddig. El­kerülhetjük azt a veszélyt is, hogy a dró­tok az alattuk levő drótok közé nyomód­nak, ami az eddigi gépeknél előfordulni szokott, különösen ha nagyabb keresztinet- 50 szetű drótokból vagy pedig alakdrótokból kellett kötelet vernünk. A rajz a tailáilmiány szerinti eljárás fo­ganatosításához való gép egyik kiviteli példáját vázlatos oldalnézetben és részié- 55 ges hosszmetszetben tünteti fel. Az (A) elöforinálaindó drótot a (H) vit­láról legömbölyítjük, azután az (E) egyen­getőkészüléken vezetjük áit, majd pedig a (D) tövisre sűrű menetű csavarrugóvá 60 tekercseljük fel. Ezt követőleg a felteker­cselt drótot, a kötéllé verőihely felé hajló (T) kúpos csövön, ill. tölcséren keresztül húzzuk, onnan pedig az (L) kaliberbe ve­zetjük, aihol az egyformán el őf ormait va- 65. lamennyi drót összefut és kötéllé verődik. A kötélsiodrat aszerint adódik, amint a leírt új géprészek, az eddig ismeretes kötélverőgópek dobkasának módjára, a sodrótengely körül forognak. Emellett a 7Q (D) tövist, valamint a (T) tölcsért, alak­siodronyok feldolgozása esetén, önmagában ismeretes módon, gépfordulatonként 360°­nyira visszaforgatjuk. Annak biztosítása céljából, hogy a drót, a kívánt rugóalak- 75 ban, sűrűin egymást érő menetekkel tefcer­cselődjék fel a tövisre, a (T) tölcsért, az (1, 2) fogaskerék áttevés segélyével, 360°­tól némileg eltérően is forgathatjuk, még pedig olyikép, hogy a csavarrugó össze- 80

Next

/
Thumbnails
Contents