105686. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kátrányemulziók előállítására útépítési célokra

MAGYAR KIRÁLYI SZARADALM1 RIRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105686. SZÁM. — IVh/1. (VllT/i). OSZTÁLY. Eljárás kátrányemulziók előállítására útépítési célokra. „Emulgia" Vertriebsgesellschaft fílr Asphalt-, Teer- und Strassenbanprodnkte Clauser & Co. Kommanditgesellschaft cég Wien. A bejelentés napja 1931. évi február hó 24-ike. Ausztriai elsőbbsége 1930. évi március hó 5-ike. Emulziók előállítására ismeretes aszfalt és kátrány keverékeinek, illetve kátrány­nak aszfaltokkal és ezek emulzióival való keverékeinek használata. Ezen emulziók-5 nak azonban főképen az a hátrányuk, hogy a bitumenes anyagnak a víztől való elválása túl lassan történik, minek foly­tán az ilykép elkészített útburkolatok kö­tési ideje túlságosan hosszú és ily módon 10 az útburkolat kárt szenvedhet. Találmá­nyunk eljárás forró kátrányemulziók elő­állítására útépítési célokra és célja az említett hátrány kiküszöbölése. Miután a legtöbb kátrányemulzió gya-15 korlatilag csak a port lekötő szer gya­nánt használható, továbbá előállításuk meglehetősen nagy mennyiségű emulgáló szerrel történik, már az emulgáló szerek nagy adaga is egyrészt kedvezőtlenül be-20 folyásolja a kötőszer szilárdságát, más­részt a keverék oldhatóságának megma­radását eredményezi, úgy hogy az ilyen emulziókat az eső csakhamar kimossa. Találmányunk szerint lemondunk ar-25 ról, hogy a kátrányt tartós emulzióvá alakítsuk át, ezért a kátrányt csak múló emulgálásnak vetjük alá, melynek csak addig kell fennmaradnia, amíg a feldol­gozás tart. Erre a célra is alkalmazhatók 30 emulgáló szerek, de rendkívül csekély mennyiségben. Azzal, hogy a kátrányhoz petrolszurkot kevertek, már jobb sűrűsö­dést és a kőrészecskék jobb összeragasztá­sát érték el. Ezt a jelenséget már felhasz-35 nálták oly emulzióknál, melyeknél aszfal­tok voltak kátránnyal keverve, amennyi-Ben ajánlották, hogy az aszfalt és kát­rány ily keverékeit 2.5—5% zsírsav hozzá­adagolásával ós ez utóbbi elszappanosí­tása iitján állítsák elő. Igaz ugyan, hogy 40 ezen emulziók bitumenes komponensének túlnyomó része aszfaltanyagokból állott. A különböző, ismertté vált és itt is meg­említett eljárásoknál a fizikai magatartás tekintetében meglehetősen közömbös, 45 hogy aszfaltot milyen százalékarányban adagolnak. Minél több az aszfalt, annál konzisztensebb az összbitumen. Találmá­nyunk azonban azon a megfigyelésen alapszik, hogy a kátrány emulziójában a 50 természetes aszfalt pontosan meghatáro­zott aránylagos adaga révén az eddig ál­talánosan ismert hatásoktól teljesen el­térő hatásokat érünk el. A. természetes aszfalt adagjának meg- 55 engedhető mennyisége a kátrány ós az alkalmazott aszfalt mineműsége szerint meglehetősen szűk határok között mozog és adott párlat számára rendszerint 1—2%-kai ingadozhat. Az aszfaltadag ál- 60 talában a kátránysúly 15—23 százaléka között legyen. 15%-nál kevesebb aszfalt­adag esetében az emulzió rendkívül lassú szétesésének jelensége ismét fellép és ugyanez a jelenség mutatkozik, ha az 65 aszfaltadag 23% felett van. E jelenség magyarázata főleg az, hogy amint az aszfaltadag határai alá vagy fölé me­gyünk, az emulziófázisok bizonyos meg­fordulása áll be- 70 Az emulziót úgy állítjuk elő, hogy a kátránykeveréket 100 C° fölé hevítjük és forró meglúgosított vízbe kavarjuk. Foganatosítást példa: 78 kg kátrányt, 4 kg petrolszurkot és 17 75 kg természetes aszfaltot vagy 1 kg emui-

Next

/
Thumbnails
Contents