105685. lajstromszámú szabadalom • Lágyító előtétlencse fényképező gépekhez

MAGYAR KIRÁLYSZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105685. SZÁM. — IX/f. OSZTÁLY. Lágyító előtétlencse fényképező gépekhez. Dulovits Jenő szfőv. polgáriiskolai tanár Budapest. A. bejelentés napja 1931. évi augusztus hó 7-ike. A találmány fényképészeti lágyító elő­tétlencse, mely arra való, hogy a fényké­pezőgép objektívje elé illesztve, annak éles, pontos rajzát megváltoztassa, a vo-5 naXakat és tónusokat bizonyos mértékben feloldja, azaz, „lágyabbá" tegye, ezáltal .a szemnek kellemesebb, plasztikus képet lé­tesítsen. Ugyanekkor fokozza az ú. n. mélységi élességet, vagyis nemcsak az 10 élesre állított motívumot, hanem az előte­ret és hátteret is elegendő élességgel raj­zolja általa az objektív. (Eddig ezt a célt csak különlegesen szerkesztett, igen drága és nehézkesen felszerelhető objektívekkel 15 tudták elérni, amelyeknek még az a hátrá­nyuk, hogy aránylag kicsi a fényerejük, míg a nevezett előtétlencse bármily nagy fényerejű objektívre alkalmazható, anél­kül, hogy annak akár fényerejét, akár 20 gyújtótávolságát megváltoztatná. Az ál­talánosan használt fátyolszövet és más „raszterek" elérik ugyan a lágyságot, de a fényerőt csökkentik és a mélységi éles­séget sem fokozzák.) 25 A fentnevezett előtétlencse lényegben kerek üveglemez, melynek egyik felülete sík, másikon pedig koncentrikus köröket képező árkok, bemélyítések vannak. E be­mélyítések keresztmetszetét sinus-görbé-30 hez hasonló hullámvonal határolja. [L. a rajzmelléklet I. ábráját, melyen (a) és (b) alatt az előtétlencse keresztmetszete, (c) alatt pedig felülnézete van feltün­tetve.] Számuk 5—15 között váltakozik. 35 Az előtétlencse működésének optikai magyarázata az, hogy a sík felületrésze­ken (1) áthaladó fény mitsem változva, az objektívben végbemenő sugártörőnek ré­vén éles, pontos képet létesít, míg az ár­kok domború (2) és homorú (3) részei úgy 40 szerepelnek, mint gyűjtő, illetőleg szóró lencsék, tehát a tulajdonképpeni képsík előtt, illetőleg mögött hozzák létre a ké­pet, ezáltal előidézve úgy a lágyságot, mint a fokozott mélységi élességet. 45 A nevezett előtétlencse előállítási módja a következő (II. ábra): A megmunká­landó kerek, sík üveglemez (a) peremmel ellátott acélkorongra (b) kerül úgy, hogy az üveg és a korong között 2 mm vastag 50 gumilap fekszik (c). E gumilap egyrészt rugalmas alapot képez, másrészt a súrló­dást növeli és így megakadályozza az üveglap elfordulását. Hegyes fémrúd (d) az üveglapra (rúgó segítségével) egy 55 acélkorongot (e) szorít, melynek koncent­rikus körökben kiemelkedései vannak. E korong és az üveglap közé nedves polírozó anyaggal („polir rouge" == vashydroxid) bevont lenvászon (f) kerül, melyet gumi- 60 gyűrű (g) erősít a koronghoz. Az alsó (b) korongot a vele összefüggő (h) tengely körül gyors forgásba hozzuk, ami által 30 —40 mp. alatt megtörténik az árkok be­mélyítése, minden előzetes csiszolás nél- 65 kül. Forgatás'közben a vásznat vízzel meg kell nedvesíteni, a, súrlódási hő csökken­tése végett. A minta (e) forgását külön pe­cek (i) akadályozza meg. Az üveglap cserélésekor, valamint a 70 polirozóanyag pótlásakor a felső korong felemelhető. Szabadalmi igények: 1. Lágyító előtétlencse fényképezőgépek­hez, azzal jellemezve, hogy üvegko- 75 rongból áll, melynek egyik felülete 'é

Next

/
Thumbnails
Contents