105668. lajstromszámú szabadalom • Kartonhajlító gép

Megjelent 1933. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105668. SZÁM. — XlII/d. OSZTÁLY. Kartonhajlító gép. Kuzmany Ottó főtisztviselő és Huszár Lajos kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1931. évi julius hó 2-ika. E találmány tárgya kairtonlemezek haj­lításáira, ül. a hajlítás helyén létesítendő rovátka készítéséire való gép. Erre a célra már eddig is szerkesztettek gépeiket, ezek 5 azonban a raviáttka készítésénél a karton­lemezben (kéregpapirosban) fellépő káros feszültségeket nem tudták kiküszöbölni. Emiatt gyöngébb minőségű vagy vastag karitonilemezekinél a rovátka készítésekor 10 a húzott szál rendesen elszakadt, aimi az ilyen lemezek felhasználási lehetőségeit nagy mértékbein csökkentette. A találmány szerinti gép már most azon az elven alapszik, hogy a kartomleimezt a 15 rovátkolás helyén felduzzaszt juk, azon­kívül a megmunkálás aliatt a rovátkolás folytán előálló hajlító feszültségen kívül még egy evvel ellentétes másik hajlító feszültséget is létesítünk a karton'lemez­!0 ben úgy, hogy a reaulfcáns feszültség csak akkora legyein, amekkora még nem okoz szakadást a lemez húzott szálában. A találmány szerinti gép, valamint a működési módját a csatolt rajzon feltün-15 tetetit példaképpeni kiviteli alak kapcsán írjuk le közelebbről. A rajzon az 1. ábra a tárgy alátámasztására való egyik tárcsáit és a gyűrű alakú szerszám egy részét mutatja a tárcsának a gyűrű 10 felőli oldala feilől nézve, a 2. ábra a tárgy alátámasztására való két tárcsának és gyűrűalakú szerszámnak az 1. ábra II—II vonala menti metszete, a 3. ábra a gép elüilnézete, míg a !5 4. ábra a gép egy részének oldalnézete, a gép egyik részét eltávolítva képzelve, végül az 5. ábra a kajrtonlemeanek a megmunká­lás alatt felvett alakját szemlélteti. A gyűrűalaikú (1) szerszám — amelynek 40 külső palástját aliapjukkal egymás felé fordított két kúpfelület alkotja — a (2') és (2") tárcsák között excentrikusan foglal helyeit. Az (1) gyűrű és a (2') meg (2") tár­csák, köizti alkotó-irányú játék éppen csak 45 akkora, hogy a homlokfelületek ikózt súr­lódás ne lépjen fel. Alátámasztását a (3) támaszitékok végzik, amelyek a (2') tárcsa homloklapjára merőileges és a tárcsába csavart (vagy más módon a (2) tárcsához 50 erősített) (4) csapok körül lenghetnek (1. és 2. ábra, amelyek azonban csak egy ilyen (3) támasztát tüntetnek fel). A támasztók­nialk a tárcsa középpontja felé való billené­sét a (2") tárcsa belső homlokfelületéből 55 merőlegesen kinyúló (5) peckek akadá­lyozzák meg; e peckek szabad végükkel a (2') tárcsában létesített, központos körív­alakú (6) hornyokba nyúlnak. E hornyok száma megegyezik a (3) támasztók szá- 60 mával és e támasztók hosszábajn vonulnak. A (2') és (2") tárcsák befelé kúposak, csak külső szélük mentén van egy-egy hengeres darab. Mint az eddigiekből láthatjuk, ha a (2") 65 tárcsát és vele együtt az (5) peckeket a rajz szerint az óramutató irányában el­forgatjuk, az (5) peckek a (3) támasztókat a (4) csap körül a tárcsák külső kerülete felé forgatják és az (1) gyűrűt megemelik, 70 amitaz (1) gyűrűinek a (2') és (2") tárcsák­hoz képest excentrikus volta tesz lehetővé. A (2") tárcsa ellenkező elforgatásával pe­dig az (1) gyűrű sülyed. Röviden, ha a (2") tárcsát elforgatjuk, az (1) gyűrű 75 excentricitása változik. Munka közben a (k) kartonlemez a (2') és (2") tárcsák (3. ábma), valamint az (1)

Next

/
Thumbnails
Contents