105659. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tiszta papíranyag előállítására nyomtatott régi papirosból

Megjelent 1938. évi március hó 16-án. MAGYAII KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105659. SZÁM. — XlII/a. OSZTÁLY. Eljárás tiszta papíranyag előállítására nyomtatott régi papirosból. Weber Róbert gyáros Dreutwede. A bejelentés napja 1930. évi november hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi november hó 18-ika. Ismeretesek olyan eljárások, amelyek szerint nyomtatott régi papirost a nyomda­festék eltávolítása céljából melegen vagy hidegen íoldialkáLi-karbonáital vagy 5 hidroxiddal, valamint szilikátokkal keze­lünk. Amennyiben ezeknél az eljárásoknál meleg kezelésire^ vagy éppen zárt tartá­n yokban gőznyomás alatti kezelésre van szükség, aizok sok Ikülömköltséggel, sőt 10 részben nagy rostiveszfeségigel is járnak, úgy hogy a legtöbb eiseitben nem fizetőd­nek ki. Figyelembe veendő itt, hogy pl. a nyomtatott papirosok főkontigienséit a nyomtatott újságpapír (képezi és hogy eb-15 bői a közönséges papirosból ismét csak közönséges, olcsó terméket lehet vissza­nyerni. Amennyiben minden esetben a nyomdafestéknek a régi papirosból való eltávolítása és nem a benne tartalmazott 20 foszlatott faanyagnak cellulózzá való át­alakítása a cél, elv tartandó szem előtit, hiogy gazdaságossági okokból csak a legolcsóbb eljárások, a rostoknak noet­veszteségeik elkerülése végett való leg-25 kiinélieteisebb kezelés© mellett jöhetnek te­kin/ti9itbei. Ha az eddig javasolt drága oldószere­ket, mint marónátron, szóda, alkáliák vagy faldalkáliák peroxidjai stb. vissza 30 akarjuk nyermi, figyelembe veendő, hogy a visszanyerési eljárások aránylag bonyo­lultak, hogy az oldószerek mairadék nél­küli visszanyerése gyakorlatilag kivihe­tetlen és a résziben visszanyert oldószerek -35 ben a nyomdafesték, minit szennyeződés összieigyűleimlik. Ajánlatos tehát olyan eljárásit alkal­mazni, amelynél az alkalmazott oldósze­rek csak enyhén hatnak a régi papirosra 40 és olyan olcsók, hogy visszanyerésükre nem kiöli súlyt fektetnünk, továbbá a nyomdafestéket egy munkamenetben és hideg úton távolítják el. Megfelelő eljárást találtam, amely sze­rint a fent említett hátrányokat ia követ- 45 kező oldószerek alkalmazásával elkerüljük. Alkalmas oldószer a kausztikus iszap, amelyet a szóda vagy ia nátrium, ili. szoil­ifátceliulóz eljárásokból eredő ú. n. olvadé kok kauszitifikáláisánáil kapunk. A kausizti- 50 kus iszap a gyakorlati üzemben használa­tos és a racionális üzemvezetés okából megkívánt ismételt kilúgozás ellenére még ma^ónátriumot (Na OH), kalciumhi dioxi­dot (Ga [OH]2) ós nátriumsókat, de túl- 55 nyomóian mészsókat tartalmaz. A szailma­oelilulóz gyárak olvadékai a szalma kova­savtartalma folytán szilikáttartalmúak. Ennek következtében a kausztikus iszap a szailmiacellulóz üzemeikben szilikátokat, 60 túlnyomóan kalciumszilikátokait tartal­maz. E szilikátok kolloidális tulajdonsága a nyomdafestték oldásán kedvezően befo­lyásolja. De más mészsók szuszpenzióimak jelenléte is támogatja a nyomdafesték el- 65 távolítását, még pedig ezen sók adhézió­képesisége ós fehér festő ereje folytán. Továbbá kiválóan alkalmas nyomtatott régi papirosmaik nyomdafestéktől való megszabadításához a magnóziumhidroxid. 70 Ez ugyancsak igen olcsón állítható elő, amennyiben, pl. ka,rnalÍLt-lúgból, amely a kalciumfclorid kiválasztása után főként m agnézii umMori dot tartalmaz, alkalikus lúgok hozzáadásával, vagy akár kausizti- 75 kus iszap hozzáadásával is magnézium­hidroxidot kapunk. Ennek, mint megálla­pítottuk, különösen jó leválasztó képes­sége van. A karnalit-lúgból és kausztikus iszapból való előállításnál a magában 80

Next

/
Thumbnails
Contents