105602. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bőrápoló- vagy szóróporok előállítására

Megjelent 1933. évi március hó 16-án. 1ÍAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105602. SZÁM. — Ill/a. OSZTÁLY. Eljárás bőrápoló- vagy szóróporok előállítására. Dr. Donátli Jeiiő vegyész és gyógyszerész Pozsony. A bejelentés napja 1931. évi február hó 28-ika. Csehszlovákiai elsőbbsége 1930. évi április hó 14-ike. A jelen találmány eiljlárás bőrápoló­vá gy sízóirópoirok előiálllítáisária. Ismeretes, hűigy az élő test egészsége többek között attól függ, hogy az emberi 5 vagy állati test bőre (epidermisze) sza­baddá van-e téve és a pórusokat a test váladékai és az arra tapadó szennyeződé­seik nem tömik-e el. Azt találtam, hoigy a bőrnek betömődöitt 10 pórusait akiképen telhetjük szabaddá, ill. azoknak eltöm ödését úgy akadályozhatjuk meg, hogy ia testápoláshoz olyan szóró­poroikat has^nálumk, amelyeik az eddig alkalmazott, keményítőből, talkumból. 15 őrölit növényi rostokból, cinkoxidból, biz­muitvegyüiletieikböl, maginéziából, mészből stb. állló, víziben oldhatatlan púder alkat -részeken és ú. n. emésztési enzimeiken kí­vül más, víziben oldható szerves vagy 20 szervetlen vegyületeket tartalmaznak. Enzimek gyanánt alkalmazhatók: Hidroilizáló, szénhidrátokait bontó, kar­bamidszármazékokaít bontó enzimek; ilye­nek pl. a kő vetkezők: peptináz, panferea-25 szienziiim stb. és pedig függetlenül attól, hiogy ú. n. nem konzervált vagy 'kisózással előállított és ilyen módon komzervált vagy pedig más módon konzervált enzimekről van-e szó. 30 Az alkalmazott enzimnek megfelelően mindemkor savanyú, semleges vagy alka­likus vízben oldható vegyületekeit alkal­mazunk, amelyek p. o. a csecsemő bőrváila­dékában, pl. izzadmányáiban stb. vagy 35 más nedvesítő folyadékban résziben vagy egészben oldódnak és a megfelelő enzimek hatékonyságát inagy mértékben növelik, amely utóbdak a pórusokat eltömő anya­gokat (fehérjeianyagoik és azok származé-40 kai stb. és az azokhoz tapadó szennyeződé­sek) könnyen kioldjátk és a pórusokat sza­baddá teszik. Másrészt a bőr váladékokon kívül a cse­csemőiknél a protein bomlási termékeit, fehéirjeanyagoikat és miaróanyagokat tar- 45 talmazó úrin (ágynedvesség) heves fájdal­makat, bőrvörösödést stb. okoz; e kelle­meitlenséigetoet előnyösen úgy küszöbölhet­jüik ki, hiogy olyan szóróporit alkalmazunk, amelyben az enzimeken kívül alkalikusan 50 reagáló vízben oldható vegyületek vannak jelen., amelyek alkalicitásuk folytán az enzimeik hatását elősegítik. Az előállításánál pi. peptináz-enzim-tar­talmú szóirópoirihoiz savanyú kémhatású 55 víziben oldható vegyületeket, pan­krcászamiláz-tairtalmú szóróponhoz vízben oldható semleges sókat vagy aminosava­ikat aduink, míg csecsemőknek való szóró­pornál legelőnyösebben olyan enzimeket 60 alkalmazunk, amelyeket hatékonyabb mű­ködésire alkalikus kémhatású vízben old­ható vegyületek serkentenek. A vízben oldható sók a szórópornak terápiai gyó­igyítóhaitását nagy mértékben növelik. 65 I. példa. 94 g legfinomabbra őr-ölt tailcum ve­netum-ot, 4.5 ,g legfinomabbra őrölt konyhasót és 1.5 g peptinase eonsoentratissim. pulv.-t 70 jól összekeverünk és a keveréket szitáljuk. Konyhasó gyaniánt az ú. n. stabilizált, higroszk ópossá nem váló preparátumot használhatjuk. A port megfelelőien illato­síthatjuk is. 75 II. példa. 80 g talcum venetum pulv.-ot, 10 g alumínium oxid. pulv.-Oft,

Next

/
Thumbnails
Contents