105589. lajstromszámú szabadalom • Sebességmérő készülék

- 2 — álló ütközőt el nem ér. A (22) agyon me­reven van elrendezve vagy azzal egy da­rabból készült a (27) fogaskerék, amely a (28) fogasrúddal kapcsolódik, amely az 5 alább leírt regisztráló szerkezetet működ­teti- A (22) agyon ezenkívül a (29) kúpke­rék van megerősítve, amely a (30) kúpke­rék útján a (32) mutató (31) tengelyét for­gatja. A (21, 22, 27) ós (29) alkatrészek 10 együttesen az ú- n. beállító szervet képe­zik és azokat egyszerűség kedvéért a kö­vetkezőkben (E)-vel jelöljük. A (2) hajtótengely állandóan és önmű­ködően a pl. egy (35) rugótokba zári 15 órarugót húzza fel, amely a (34) fogaske­reket befolyásolja. A (34) fogaskerék, amelyet a (2) tengely forgat és a (35) közbenső kerék a (36) fogaskereket hajtják, amely az ú. n. (37) 20 időtengelyen van elrendezve, melynek egyenletes járását a rajzban fel nem tün­tetett, önmagában ismert horgonyos kés­leltető szerkezet szabályozza. Az időtenge­lyen van megerősítve a (38) vezérlőtárcsa, 25 amelyen két különböző magasságú (391 ) és (392 ) bütyök van kiképezve. A vízszintes (40) tengelyen a (41) hüvely forgatható, amely a lefelé nyúló és a (43) rugó által állandóan a (38) vezértárcsa felé húzott 30 (42) karral és a felfelé nyúló (18) karral van ellátva, amely a már említett (17) kör­horonyba nyúl be. A (18) és (42) karok a (41) hüvellyel együtt az ú. n. vezérlőkart képezik és azokat együttesen az (S) jellel 85 jelöljük. A (10) és (21) fogaskerekek oldalt elren­dezett (10a) és (21a) záró fogaiba egy-egy (44) és (45) zárókilincs illeszkedik, amelye­ket egymással (46) csatlótag köt össze és 40 amelyeket a (47) rugó balfelé húz, úgy hogy a nyugalmi állapotban a (46) csatló­tag csak a (45) kilincset szorítja a (21) fo­gaskerék zárófogai közé, míg a (44) kilincs szabadon áll. E kilincs vezérlését az eltöl-45 ható (10) fogaskerék végzi. A készülék a következő módon működik: A (2) hajtótengely a (4) váltóhajtás út­ján a (3) csigát állandóan egy irányban (I nyíl) forgatja, pl- balfelé, miáltal a (6) 50 esigakerék is forog. A (2) hajtótengely to­vábbá, állandóéul felhúzza az órarugót es ezáltal a (37) időtengely is a 2. ábrában feltüntetett II nyíl értelmében forog- A (37) időtengely egyenletes forgását a rajz-55 ban fel nem tüntetett vezérmű (horgonyos késleltető mű) úgy szabályozza, hogy az pl. percenként hat fordulatot végez. A (43) rngó a vezérlő emeltyű (42) kar­ját a (38) vezérlő tárcsa felé húzza, egy­úttal pedig a (7) hajtókerék és a (8) fogas- 60 tárcsa egymással kapcsolódnak, úgy hogy egyúttal a (10) fogaskerék is forog. A (19) és (20) csapok ,a (21) fogaskereket is for­gatják, miáltal egyidejűleg, a mindenkori sebességnek megfelelően, a (32) mutató ki- 65 leng. Ha a (38) vezérlőtárcsa bütykeinek egyike a (42) karral szembekerül, úgy ezt a sorban első és magasabb (391 ) bütyök hátraszorítja, mire a (7) kerék és az (M) mérőiszerv közötti kapcsoltat megszűnik. 70 Egyúttal a (44) zárókilincs a (10) fogas- i kereket helyzetében rögzíti. A (10) fogas­kerék azonban oly mértékben tolódik el jobbfelé, hogy a (44) kilincs a (46) osaitló­tag útján a másik (45) kilincset annyira 75 eitolja, hogy a (21) fogaskerék felszabadul, mire csökkenő sebesség mellett a (23) fo­gaskerék a (21) fogaskereket annyira visz­szaszorítja, hogy a (19) és (20) ütközők egymással érintkeznek, vagyis a mutató 80 beáll. Az (M) mérőiszerv eltolása által te­hát a (44) kilincs az oldalsó (10a) zárófogak kai kapcsolódik, úgy hogy a mutató beál- ' lítása közben a mérőszerv mozgásában i akadályozva van. Ha már most a második, 85 j alacsonyabb (392 ) bütyök érintkezik a (42) emeltyűvel, akkor az emeltyű az (M) mérőszervet kis mértékben balra tolja, anélkül azonban, hogy a (7) hajtókerékkel még érintkezne. Eközben a (21) fogaskere- 90 ket a (45) kilincs ismét zárja és ezáltal rögzíti a mutatót. Az emeltyű ezen állá sánál azonban ,a (44) kilincs a mérőszervet felszabadítja, úgy hogy azt forgása köz­ben a (11) fogaskerék oly mértékben for- 95 gatja hátrafelé, míg a (11) fogaskerék (15) csapja a (16) ütközőt el nem éri. Ekkor a mérőszerv ismét kezdeti helyzetében áll. Ezután a (392 ) bütyök a (42) emeltyű előtt , elhalad, úgy hogy ez teljesen felszabadul, 100 , mire a mérőszerv a (7) hajtókerékkel is­mét kapcsolódik és a mérés művelete meg ismétlődik. • Az egyes kapcsolások mindenkor két egymást követő késleltető ütés között men- 105 nek végbe, úgy hogy a kapcsolások pilla­natnyilag történnek, miáltal az egyes pe- | riódusok, mint a mérési idő és az időbe­állítás egymástól rendkívül élesen el van­nak választva. 110 Mint látható, az (M) mer öis zoi"v &>z (E) beállítósz,ervet közvetlenü hajtja, még pedig olyként, hogy a (19) csap a mozgást a (20) csapira hosszirányban való eltoló­dás által közvetlenül 'viszi át. A vissza- 115 állítóberendezés (11) és (23) fogaskerekei lehetővé teszik, hogy az ütközőket ne a mérőszerven ós a beállítószerven, hanem

Next

/
Thumbnails
Contents